สร้าง Component สำหรับ Joomla 2.5 การสร้าง ACL (Access Control List)

หมวดสำหรับแบ่งบันความ รู้ต่างๆ จะมีหมวดย่อยๆ ในหมวดนี้ เช่น php, SQL, XML, CSS

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

User avatar
tsukasaz
PHP VIP Members
PHP VIP Members
Posts: 12893
Joined: 18/04/2012 9:39 am

สร้าง Component สำหรับ Joomla 2.5 การสร้าง ACL (Access Control List)

Post by tsukasaz »

ข้อมูลเกี่ยวกับ ACL (Access Control List)

เริ่มจากสร้างไฟล์ access.xml ในโฟลเดอร์ admin

Code: Select all

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<access component="com_helloworld">
	<section name="component">
		<action name="core.admin" title="JACTION_ADMIN" description="JACTION_ADMIN_COMPONENT_DESC" />
		<action name="core.manage" title="JACTION_MANAGE" description="JACTION_MANAGE_COMPONENT_DESC" />
		<action name="core.create" title="JACTION_CREATE" description="JACTION_CREATE_COMPONENT_DESC" />
		<action name="core.delete" title="JACTION_DELETE" description="JACTION_DELETE_COMPONENT_DESC" />
		<action name="core.edit" title="JACTION_EDIT" description="JACTION_EDIT_COMPONENT_DESC" />
	</section>
	<section name="message">
		<action name="core.delete" title="JACTION_DELETE" description="COM_HELLOWORLD_ACCESS_DELETE_DESC" />
		<action name="core.edit" title="JACTION_EDIT" description="COM_HELLOWORLD_ACCESS_EDIT_DESC" />
	</section>
</access>
แล้วแก้โค้ดในไฟล์ helloworld.php

Code: Select all

<?php
// No direct access to this file
defined('_JEXEC') or die('Restricted access');
 
// Access check.
if (!JFactory::getUser()->authorise('core.manage', 'com_helloworld')) 
{
    return JError::raiseWarning(404, JText::_('JERROR_ALERTNOAUTHOR'));
}
 
// require helper file
JLoader::register('HelloWorldHelper', dirname(__FILE__) . DS . 'helpers' . DS . 'helloworld.php');
 
// import joomla controller library
jimport('joomla.application.component.controller');
 
// Get an instance of the controller prefixed by HelloWorld
$controller = JController::getInstance('HelloWorld');
 
// Perform the Request task
$controller->execute(JRequest::getCmd('task'));
 
// Redirect if set by the controller
$controller->redirect(); 
สร้าง toolbar โดยเข้าไปที่โฟลเดอร์ admin -> views -> helloworlds เปิดไฟล์ view.html.php แก้โค้ด

Code: Select all

<?php
// No direct access to this file
defined('_JEXEC') or die('Restricted access');
 
// import Joomla view library
jimport('joomla.application.component.view');
 
/**
 * HelloWorlds View
 */
class HelloWorldViewHelloWorlds extends JView
{
    /**
     * HelloWorlds view display method
     * @return void
     */
    function display($tpl = null) 
    {
        // Get data from the model
        $items = $this->get('Items');
        $pagination = $this->get('Pagination');
 
        // Check for errors.
        if (count($errors = $this->get('Errors'))) 
        {
            JError::raiseError(500, implode('<br />', $errors));
            return false;
        }
        // Assign data to the view
        $this->items = $items;
        $this->pagination = $pagination;
 
        // Set the toolbar
        $this->addToolBar();
 
        // Display the template
        parent::display($tpl);
 
        // Set the document
        $this->setDocument();
    }
 
    /**
     * Setting the toolbar
     */
    protected function addToolBar() 
    {
        $canDo = HelloWorldHelper::getActions();
        JToolBarHelper::title(JText::_('COM_HELLOWORLD_MANAGER_HELLOWORLDS'), 'helloworld');
        if ($canDo->get('core.create')) 
        {
            JToolBarHelper::addNew('helloworld.add', 'JTOOLBAR_NEW');
        }
        if ($canDo->get('core.edit')) 
        {
            JToolBarHelper::editList('helloworld.edit', 'JTOOLBAR_EDIT');
        }
        if ($canDo->get('core.delete')) 
        {
            JToolBarHelper::deleteList('', 'helloworlds.delete', 'JTOOLBAR_DELETE');
        }
        if ($canDo->get('core.admin')) 
        {
            JToolBarHelper::divider();
            JToolBarHelper::preferences('com_helloworld');
        }
    }
    /**
     * Method to set up the document properties
     *
     * @return void
     */
    protected function setDocument() 
    {
        $document = JFactory::getDocument();
        $document->setTitle(JText::_('COM_HELLOWORLD_ADMINISTRATION'));
    }
} 
และในโฟลเดอร์ admin -> views -> helloworld เปิดไฟล์ view.html.php

Code: Select all

<?php
// No direct access to this file
defined('_JEXEC') or die('Restricted access');
 
// import Joomla view library
jimport('joomla.application.component.view');
 
/**
 * HelloWorld View
 */
class HelloWorldViewHelloWorld extends JView
{
    /**
     * display method of Hello view
     * @return void
     */
    public function display($tpl = null) 
    {
        // get the Data
        $form = $this->get('Form');
        $item = $this->get('Item');
        $script = $this->get('Script');
 
        // Check for errors.
        if (count($errors = $this->get('Errors'))) 
        {
            JError::raiseError(500, implode('<br />', $errors));
            return false;
        }
        // Assign the Data
        $this->form = $form;
        $this->item = $item;
        $this->script = $script;
 
        // Set the toolbar
        $this->addToolBar();
 
        // Display the template
        parent::display($tpl);
 
        // Set the document
        $this->setDocument();
    }
 
    /**
     * Setting the toolbar
     */
    protected function addToolBar() 
    {
        JRequest::setVar('hidemainmenu', true);
        $user = JFactory::getUser();
        $userId = $user->id;
        $isNew = $this->item->id == 0;
        $canDo = HelloWorldHelper::getActions($this->item->id);
        JToolBarHelper::title($isNew ? JText::_('COM_HELLOWORLD_MANAGER_HELLOWORLD_NEW')
                                     : JText::_('COM_HELLOWORLD_MANAGER_HELLOWORLD_EDIT'), 'helloworld');
        // Built the actions for new and existing records.
        if ($isNew) 
        {
            // For new records, check the create permission.
            if ($canDo->get('core.create')) 
            {
                JToolBarHelper::apply('helloworld.apply', 'JTOOLBAR_APPLY');
                JToolBarHelper::save('helloworld.save', 'JTOOLBAR_SAVE');
                JToolBarHelper::custom('helloworld.save2new', 'save-new.png', 'save-new_f2.png',
                                       'JTOOLBAR_SAVE_AND_NEW', false);
            }
            JToolBarHelper::cancel('helloworld.cancel', 'JTOOLBAR_CANCEL');
        }
        else
        {
            if ($canDo->get('core.edit'))
            {
                // We can save the new record
                JToolBarHelper::apply('helloworld.apply', 'JTOOLBAR_APPLY');
                JToolBarHelper::save('helloworld.save', 'JTOOLBAR_SAVE');
 
                // We can save this record, but check the create permission to see
                // if we can return to make a new one.
                if ($canDo->get('core.create')) 
                {
                    JToolBarHelper::custom('helloworld.save2new', 'save-new.png', 'save-new_f2.png',
                                           'JTOOLBAR_SAVE_AND_NEW', false);
                }
            }
            if ($canDo->get('core.create')) 
            {
                JToolBarHelper::custom('helloworld.save2copy', 'save-copy.png', 'save-copy_f2.png',
                                       'JTOOLBAR_SAVE_AS_COPY', false);
            }
            JToolBarHelper::cancel('helloworld.cancel', 'JTOOLBAR_CLOSE');
        }
    }
    /**
     * Method to set up the document properties
     *
     * @return void
     */
    protected function setDocument() 
    {
        $isNew = $this->item->id == 0;
        $document = JFactory::getDocument();
        $document->setTitle($isNew ? JText::_('COM_HELLOWORLD_HELLOWORLD_CREATING')
                                   : JText::_('COM_HELLOWORLD_HELLOWORLD_EDITING'));
        $document->addScript(JURI::root() . $this->script);
        $document->addScript(JURI::root() . "/administrator/components/com_helloworld"
                                          . "/views/helloworld/submitbutton.js");
        JText::script('COM_HELLOWORLD_HELLOWORLD_ERROR_UNACCEPTABLE');
    }
} 
เปิดโฟลเดอร์ admin -> helpers แก้ไฟล์ helloworld.php

Code: Select all

<?php
// No direct access to this file
defined('_JEXEC') or die;
 
/**
 * HelloWorld component helper.
 */
abstract class HelloWorldHelper
{
    /**
     * Configure the Linkbar.
     */
    public static function addSubmenu($submenu) 
    {
        JSubMenuHelper::addEntry(JText::_('COM_HELLOWORLD_SUBMENU_MESSAGES'),
                                 'index.php?option=com_helloworld', $submenu == 'messages');
        JSubMenuHelper::addEntry(JText::_('COM_HELLOWORLD_SUBMENU_CATEGORIES'),
                                 'index.php?option=com_categories&view=categories&extension=com_helloworld',
                                 $submenu == 'categories');
        // set some global property
        $document = JFactory::getDocument();
        $document->addStyleDeclaration('.icon-48-helloworld ' .
                                       '{background-image: url(../media/com_helloworld/images/tux-48x48.png);}');
        if ($submenu == 'categories') 
        {
            $document->setTitle(JText::_('COM_HELLOWORLD_ADMINISTRATION_CATEGORIES'));
        }
    }
    /**
     * Get the actions
     */
    public static function getActions($messageId = 0)
    {    
        jimport('joomla.access.access');
        $user    = JFactory::getUser();
        $result    = new JObject;
 
        if (empty($messageId)) {
            $assetName = 'com_helloworld';
        }
        else {
            $assetName = 'com_helloworld.message.'.(int) $messageId;
        }
 
        $actions = JAccess::getActions('com_helloworld', 'component');
 
        foreach ($actions as $action) {
            $result->set($action->name, $user->authorise($action->name, $assetName));
        }
 
        return $result;
    }
} 
ในโฟลเดอร์ admin แ้้ก้ไฟล์ config.xml

Code: Select all

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<config>
	<fieldset
		name="greetings"
		label="COM_HELLOWORLD_CONFIG_GREETING_SETTINGS_LABEL"
		description="COM_HELLOWORLD_CONFIG_GREETING_SETTINGS_DESC"
	>
		<field
			name="show_category"
			type="radio"
			label="COM_HELLOWORLD_HELLOWORLD_FIELD_SHOW_CATEGORY_LABEL"
			description="COM_HELLOWORLD_HELLOWORLD_FIELD_SHOW_CATEGORY_DESC"
			default="0"
		>
			<option value="0">JHIDE</option>
			<option value="1">JSHOW</option>
		</field>
	</fieldset>
	<fieldset
		name="permissions"
		label="JCONFIG_PERMISSIONS_LABEL"
		description="JCONFIG_PERMISSIONS_DESC"
	>
		<field
			name="rules"
			type="rules"
			label="JCONFIG_PERMISSIONS_LABEL"
			class="inputbox"
			validate="rules"
			filter="rules"
			component="com_helloworld"
			section="component"
		/>
	</fieldset>
</config>
Last edited by tsukasaz on 11/05/2012 4:27 pm, edited 1 time in total.
The last bug isn't fixed until the last user is dead. (Sidney Markowitz, 1995)
User avatar
tsukasaz
PHP VIP Members
PHP VIP Members
Posts: 12893
Joined: 18/04/2012 9:39 am

Re: สร้าง Component สำหรับ Joomla 2.5 การสร้าง ACL (Access Control List)

Post by tsukasaz »

เข้าไปในโฟลเดอร์ admin -> models เปิดไฟล์ helloworld.php แก้โค้ด

Code: Select all

<?php
// No direct access to this file
defined('_JEXEC') or die('Restricted access');
 
// import Joomla modelform library
jimport('joomla.application.component.modeladmin');
 
/**
 * HelloWorld Model
 */
class HelloWorldModelHelloWorld extends JModelAdmin
{
    /**
     * Method override to check if you can edit an existing record.
     *
     * @param    array    $data    An array of input data.
     * @param    string    $key    The name of the key for the primary key.
     *
     * @return    boolean
     * @since    2.5
     */
    protected function allowEdit($data = array(), $key = 'id')
    {
        // Check specific edit permission then general edit permission.
        return JFactory::getUser()->authorise('core.edit', 'com_helloworld.message.'.
                                              ((int) isset($data[$key]) ? $data[$key] : 0))
               or parent::allowEdit($data, $key);
    }
    /**
     * Returns a reference to the a Table object, always creating it.
     *
     * @param    type    The table type to instantiate
     * @param    string    A prefix for the table class name. Optional.
     * @param    array    Configuration array for model. Optional.
     * @return    JTable    A database object
     * @since    2.5
     */
    public function getTable($type = 'HelloWorld', $prefix = 'HelloWorldTable', $config = array()) 
    {
        return JTable::getInstance($type, $prefix, $config);
    }
    /**
     * Method to get the record form.
     *
     * @param    array    $data        Data for the form.
     * @param    boolean    $loadData    True if the form is to load its own data (default case), false if not.
     * @return    mixed    A JForm object on success, false on failure
     * @since    2.5
     */
    public function getForm($data = array(), $loadData = true) 
    {
        // Get the form.
        $form = $this->loadForm('com_helloworld.helloworld', 'helloworld',
                                array('control' => 'jform', 'load_data' => $loadData));
        if (empty($form)) 
        {
            return false;
        }
        return $form;
    }
    /**
     * Method to get the script that have to be included on the form
     *
     * @return string    Script files
     */
    public function getScript() 
    {
        return 'administrator/components/com_helloworld/models/forms/helloworld.js';
    }
    /**
     * Method to get the data that should be injected in the form.
     *
     * @return    mixed    The data for the form.
     * @since    2.5
     */
    protected function loadFormData() 
    {
        // Check the session for previously entered form data.
        $data = JFactory::getApplication()->getUserState('com_helloworld.edit.helloworld.data', array());
        if (empty($data)) 
        {
            $data = $this->getItem();
        }
        return $data;
    }
} 
เปิดโฟลเดอร์ admin -> tables แก้โค้ด helloworld.php

Code: Select all

<?php
// No direct access
defined('_JEXEC') or die('Restricted access');
 
// import Joomla table library
jimport('joomla.database.table');
 
/**
 * Hello Table class
 */
class HelloWorldTableHelloWorld extends JTable
{
    /**
     * Constructor
     *
     * @param object Database connector object
     */
    function __construct(&$db) 
    {
        parent::__construct('#__helloworld', 'id', $db);
    }
    /**
     * Overloaded bind function
     *
     * @param       array           named array
     * @return      null|string     null is operation was satisfactory, otherwise returns an error
     * @see JTable:bind
     * @since 1.5
     */
    public function bind($array, $ignore = '') 
    {
        if (isset($array['params']) && is_array($array['params'])) 
        {
            // Convert the params field to a string.
            $parameter = new JRegistry;
            $parameter->loadArray($array['params']);
            $array['params'] = (string)$parameter;
        }
 
        // Bind the rules.
        if (isset($array['rules']) && is_array($array['rules']))
        {
            $rules = new JAccessRules($array['rules']);
            $this->setRules($rules);
        }
 
        return parent::bind($array, $ignore);
    }
 
    /**
     * Overloaded load function
     *
     * @param       int $pk primary key
     * @param       boolean $reset reset data
     * @return      boolean
     * @see JTable:load
     */
    public function load($pk = null, $reset = true) 
    {
        if (parent::load($pk, $reset)) 
        {
            // Convert the params field to a registry.
            $params = new JRegistry;
            $params->loadJSON($this->params);
            $this->params = $params;
            return true;
        }
        else
        {
            return false;
        }
    }
    /**
     * Method to compute the default name of the asset.
     * The default name is in the form `table_name.id`
     * where id is the value of the primary key of the table.
     *
     * @return    string
     * @since    2.5
     */
    protected function _getAssetName()
    {
        $k = $this->_tbl_key;
        return 'com_helloworld.message.'.(int) $this->$k;
    }
 
    /**
     * Method to return the title to use for the asset table.
     *
     * @return    string
     * @since    2.5
     */
    protected function _getAssetTitle()
    {
        return $this->greeting;
    }
 
    /**
     * Get the parent asset id for the record
     *
     * @return    int
     * @since    2.5
     */
    protected function _getAssetParentId()
    {
        $asset = JTable::getInstance('Asset');
        $asset->loadByName('com_helloworld');
        return $asset->id;
    }
} 
เปิดโฟลเดอร์ admin -> views -> helloworld -> tmpl -> edit.php

Code: Select all

<?php
// No direct access
defined('_JEXEC') or die('Restricted access');
JHtml::_('behavior.tooltip');
JHtml::_('behavior.formvalidation');
$params = $this->form->getFieldsets('params');
?>
<form action="<?php echo JRoute::_('index.php?option=com_helloworld&layout=edit&id='.(int) $this->item->id); ?>"
      method="post" name="adminForm" id="helloworld-form" class="form-validate">
 
   <div class="width-60 fltlft">
      <fieldset class="adminform">
         <legend><?php echo JText::_( 'COM_HELLOWORLD_HELLOWORLD_DETAILS' ); ?></legend>
         <ul class="adminformlist">
            <?php foreach($this->form->getFieldset('details') as $field): ?>
               <li><?php echo $field->label;echo $field->input;?></li>
            <?php endforeach; ?>
         </ul>
      </fieldset>
   </div>
 
   <div class="width-40 fltrt">
      <?php echo JHtml::_('sliders.start', 'helloworld-slider');
         foreach ($params as $name => $fieldset):
            echo JHtml::_('sliders.panel', JText::_($fieldset->label), $name.'-params');
            if (isset($fieldset->description) && trim($fieldset->description)): ?>
               <p class="tip"><?php echo $this->escape(JText::_($fieldset->description));?></p>
            <?php endif;?>
            <fieldset class="panelform" >
               <ul class="adminformlist">
                  <?php foreach ($this->form->getFieldset($name) as $field) : ?>
                     <li><?php echo $field->label; ?><?php echo $field->input; ?></li>
                  <?php endforeach; ?>
               </ul>
            </fieldset>
         <?php endforeach; ?>
 
      <?php echo JHtml::_('sliders.end'); ?>
   </div>
 
 
   <!-- begin ACL definition-->
 
   <div class="clr"></div>
 
   <?php if ($this->canDo->get('core.admin')): ?>
      <div class="width-100 fltlft">
         <?php echo JHtml::_('sliders.start', 'permissions-sliders-'.$this->item->id, array('useCookie'=>1)); ?>
 
            <?php echo JHtml::_('sliders.panel', JText::_('COM_HELLOWORLD_FIELDSET_RULES'), 'access-rules'); ?>
            <fieldset class="panelform">
               <?php echo $this->form->getLabel('rules'); ?>
               <?php echo $this->form->getInput('rules'); ?>
            </fieldset>
 
         <?php echo JHtml::_('sliders.end'); ?>
      </div>
   <?php endif; ?>
 
   <!-- end ACL definition-->
 
   <div>
      <input type="hidden" name="task" value="helloworld.edit" />
      <?php echo JHtml::_('form.token'); ?>
   </div>
</form>
เปิด helloworld.xml มาแก้โค้ดใหม่

Code: Select all

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<extension type="component" version="2.5.0" method="upgrade">
 
	<name>COM_HELLOWORLD</name>
	<!-- The following elements are optional and free of formatting constraints -->
	<creationDate>November 2009</creationDate>
	<author>John Doe</author>
	<authorEmail>john.doe@example.org</authorEmail>
	<authorUrl>http://www.example.org</authorUrl>
	<copyright>Copyright Info</copyright>
	<license>License Info</license>
	<!--  The version string is recorded in the components table -->
	<version>0.0.14</version>
	<!-- The description is optional and defaults to the name -->
	<description>COM_HELLOWORLD_DESCRIPTION</description>
 
	<install> <!-- Runs on install -->
		<sql>
			<file driver="mysql" charset="utf8">sql/install.mysql.utf8.sql</file>
		</sql>
	</install>
	<uninstall> <!-- Runs on uninstall -->
		<sql>
			<file driver="mysql" charset="utf8">sql/uninstall.mysql.utf8.sql</file>
		</sql>
	</uninstall>
	<update> <!-- Runs on update; New in 2.5 -->
		<schemas>
			<schemapath type="mysql">sql/updates/mysql</schemapath>
		</schemas>
	</update>
 
	<!-- Site Main File Copy Section -->
	<!-- Note the folder attribute: This attribute describes the folder
		to copy FROM in the package to install therefore files copied
		in this section are copied from /site/ in the package -->
	<files folder="site">
		<filename>index.html</filename>
		<filename>helloworld.php</filename>
		<filename>controller.php</filename>
		<folder>views</folder>
		<folder>models</folder>
		<folder>language</folder>
	</files>
 
	<media destination="com_helloworld" folder="media">
		<filename>index.html</filename>
		<folder>images</folder>
	</media>
 
	<administration>
		<!-- Administration Menu Section -->
		<menu img="../media/com_helloworld/images/tux-16x16.png">COM_HELLOWORLD_MENU</menu>
		<!-- Administration Main File Copy Section -->
		<!-- Note the folder attribute: This attribute describes the folder
			to copy FROM in the package to install therefore files copied
			in this section are copied from /admin/ in the package -->
		<files folder="admin">
			<!-- Admin Main File Copy Section -->
			<filename>index.html</filename>
			<filename>config.xml</filename>
			<filename>access.xml</filename>
			<filename>helloworld.php</filename>
			<filename>controller.php</filename>
			<!-- SQL files section -->
			<folder>sql</folder>
			<!-- tables files section -->
			<folder>tables</folder>
			<!-- models files section -->
			<folder>models</folder>
			<!-- views files section -->
			<folder>views</folder>
			<!-- controllers files section -->
			<folder>controllers</folder>
			<!-- helpers files section -->
			<folder>helpers</folder>
		</files>
 
		<languages folder="admin">
			<language tag="en-GB">language/en-GB/en-GB.com_helloworld.ini</language>
			<language tag="en-GB">language/en-GB/en-GB.com_helloworld.sys.ini</language>
		</languages>
	</administration>
 
</extension>
ทำเป็น .zip แล้ว เข้าไปหน้าของ administrator ไปเพิ่ม extensions เข้าไปใหม่
Last edited by tsukasaz on 11/05/2012 4:29 pm, edited 1 time in total.
The last bug isn't fixed until the last user is dead. (Sidney Markowitz, 1995)
User avatar
tsukasaz
PHP VIP Members
PHP VIP Members
Posts: 12893
Joined: 18/04/2012 9:39 am

Re: สร้าง Component สำหรับ Joomla 2.5 การสร้าง ACL (Access Control List)

Post by tsukasaz »

ดูการแสดงผล ในหน้าของ component Hello World จะมี tab ของ permissions เพิ่มเข้ามา
Attachments
acl1 (Small).JPG
acl1 (Small).JPG (38.11 KiB) Viewed 3441 times
The last bug isn't fixed until the last user is dead. (Sidney Markowitz, 1995)
Post Reply
  • Similar Topics
    Replies
    Views
    Last post

Return to “Share Knowledge”

Who is online

Users browsing this forum: Google Adsense [Bot] and 6 guests