ความรู้เบื้องต้น สอน การพัฒนา Mod PHPBB3

หมวดสำหรับแบ่งบันความ รู้ต่างๆ จะมีหมวดย่อยๆ ในหมวดนี้ เช่น php, SQL, XML, CSS

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

User avatar
M004
PHP VIP Members
PHP VIP Members
Posts: 1323
Joined: 01/01/1970 7:00 am

Re: ความรู้เบื้องต้น สอน การพัฒนา Mod PHPBB3

Post by M004 »

การใช้งาน sql escape

Code: Select all

 
                 $sql_array = array(
                'SELECT'    => 'm.*,u.*',

                'FROM'      => array(
                    MOD_DICTIONARY_TABLE => 'm',
                    USERS_TABLE    => 'u'
                ),
                'WHERE'     =>  'm.user_id_add = u.user_id '
                 . " AND esearch LIKE '%".$db->sql_escape("$searchdic")."%' "
                 . ' AND ' . $db->sql_in_set('id', $markid )
                 . ' order by esearch asc'
                 );  
 
User avatar
M004
PHP VIP Members
PHP VIP Members
Posts: 1323
Joined: 01/01/1970 7:00 am

Re: ความรู้เบื้องต้น สอน การพัฒนา Mod PHPBB3

Post by M004 »

ตัวการใช้งาน sql query limit (แบ่งหน้า ข้อมูลที่จะแสดง)
23.jpg
23.jpg (6.1 KiB) Viewed 595 times

Code: Select all

$start   = request_var('start', 0);
                $limit  = 2;
                $pagination_url = $this->u_action.'&action=select_add';   
                
                $sql = "SELECT * FROM " . TOPICS_TABLE . " where topic_title LIKE '%".$db->sql_escape("$search")."%' " ;
                $result = $db->sql_query($sql);
                $result_row = $db->sql_query_limit($sql, $limit, $start);
                 while ($data_row = $db->sql_fetchrow($result_row))
                 {
                   $template->assign_block_vars('data_row', array(
                        'TOPIC_ID' => $data_row['topic_id'],
                        'TOPIC_TITLE' => $data_row['topic_title'],
                     ));
                  
                 } 
                
                if(empty($search)){
                   $post['search'] = '';
                   $error['search']  = $user->lang['ERROR_SEARCH'];
                } 
                if(empty($nameeg)){
                   $post['nameeg'] = '';
                   $error['nameeg']  = $user->lang['ERROR_SEARCH'];
                }
                if(empty($nameth)){
                   $post['nameth'] = '';
                   $error['nameth']  = $user->lang['ERROR_SEARCH'];
                }
                if(empty($detailth)){
                   $post['detailth'] = '';
                   $error['detailth']  = $user->lang['ERROR_SEARCH'];
                }
                 
                 $template->assign_vars(array(
                        'DATA_SEARCH'   =>  $post['search'],
                        'DATA_NAMEEG'   =>  $post['nameeg'],
                        'DATA_NAMETH'   =>  $post['nameth'],
                        'DATA_DETAILTH' =>  $post['detailth'],
                        'DATA_APPROVE'  =>  $post['APPROVE'],
                        
                        'ERROR_SEARCH'      =>  $error['search'],
                        'ERROR_NAMEEG'      =>  $error['nameeg'],
                        'ERROR_NAMETH'      =>  $error['nameth'],
                        'ERROR_DETAILTH'    =>  $error['detailth'],
                        'MARK'              =>  $error['markid'],
                        'ACCTION'           =>  $this->u_action, 
                ));
                 
                 $db->sql_freeresult($result_row);
                $sql = 'SELECT COUNT(*) as total_data FROM ' . TOPICS_TABLE . " where topic_title LIKE '%".$db->sql_escape("$search")."%' " ;
                $result = $db->sql_query($sql);
                $total_data = $db->sql_fetchfield('total_data');
                $db->sql_freeresult($result);
                
                $template->assign_vars(array(
                    'PAGINATION'        => generate_pagination($pagination_url, $total_data, $limit, $start),
                    'PAGE_NUMBER'       => on_page($total_data, $limit, $start),
                ));  
กรณี มีค่าที่ต้องการให้ คงอยู่ส่งไปหน้าใหม่ด้วย ตัวแปล $pagination_url ใส่ค่าที่เคยเลือกหรอกรอกไว้ลงไปในตัวแปลด้วย
เช่น

Code: Select all

$pagination_url .='&q=ค่าที่ส่งมา&str=ค่าที่ส่งมา';
ค่าที่เป็น array

Code: Select all

$pagination_url .='&q[0]=ค่า1&q[1]=ค่า2';
User avatar
M004
PHP VIP Members
PHP VIP Members
Posts: 1323
Joined: 01/01/1970 7:00 am

Re: ความรู้เบื้องต้น สอน การพัฒนา Mod PHPBB3

Post by M004 »

sql connect การคอนเน็ก database กรณีที่ต้องการแสดงข้อมูลจาก ที่อื่น หรือ database คนละลูก

Code: Select all

define('IN_PHPBB', true);
$phpbb_root_path = './';
$phpEx = substr(strrchr(__FILE__, '.'), 1);
$dbms = 'mysql';

include($phpbb_root_path . 'includes/db/' . $dbms . '.' . $phpEx);

$db = new $sql_db();
$db->sql_connect('localhost', 'my_user', 'my_password', 'phpbb', ''); 
หลังจากใช้งานเสร็จ ให้ทำลาย password ป้องกัน password หลุด หรือ เจาะระบบ แล้วพบ

Code: Select all

unset($dbpasswd);
User avatar
M004
PHP VIP Members
PHP VIP Members
Posts: 1323
Joined: 01/01/1970 7:00 am

Re: ความรู้เบื้องต้น สอน การพัฒนา Mod PHPBB3

Post by M004 »

ตัวอย่างการใช้งาน sql multi insert (insert ข้อมูล หลายฟิว)

Code: Select all

$sql_ary = array(
    // One row
    array(
        'somedata'        => 'row 1',
        'otherdata'        => 'otherdata 1',
        'moredata'        => 'moredata 1'
    ),
    // Anther row
    array(
        'somedata'        => 'row 2',
        'otherdata'        => 'otherdata 2',
        'moredata'        => 'moredata 2'
    )
);

$db->sql_multi_insert(SOME_TABLE, $sql_ary); 
User avatar
M004
PHP VIP Members
PHP VIP Members
Posts: 1323
Joined: 01/01/1970 7:00 am

Re: ความรู้เบื้องต้น สอน การพัฒนา Mod PHPBB3

Post by M004 »

ตัวอย่างการใช้งาน append_sid
วิธีการเรียกใช้ URL สำหรับ phpbb ที่ถูกต้องนั้น ต้องเรียก ผ่าน append_sid
ตัวอย่าง

Code: Select all

$template->assign_vars(array(
    'ACTIONADD'     => append_sid("{$phpbb_root_path}mod_dictionary.$phpEx", "action=insert"),
    ) );
 
การเรียกใช้งาน

Code: Select all

<form action="{ACTIONADD}">
จาก ตัวอย่างด้านบน ผลที่ได้ root/mod_dictionary.php?action=insert
Post Reply

Return to “Share Knowledge”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 9 guests