Page 1 of 1

วิธีการใส่สีพื้นหลังและรูปพื้นหลัง ด้วย css

Posted: 23/05/2013 6:52 pm
by M008
ส่วนของ html

Code: Select all

<body>
  <div class=wraper>
     <div id="content"><p>เขียนข้อความตรงนี้</p></div>
   </div>
</body>
ส่วนของ css

Code: Select all

body {
  background-image: url("images/bg.jpg");
  no-repeat fix; background-size: 100%;
}
.wrapper{ 
  margin-left: 10px;
  margin-right: 10px;
  min-width: 650px;
  background-color: white ;
}
คำอธิบายใต้รูป
ในส่วนของ boby ใส่ url รูปปกติ
no-repeat = ไม่มีการแสดงรูปซ้ำ
fixed = ไม่เลื่อนตาม scrollbar
ในส่วนของ wrapper ใส่สีพื้นหลัง
margin-left: 10px; = กำหนดระยะห่างของสีแบคกราวน์จากขอบจอด้านซ้าย 10px
margin-right: 10px; = กำหนดระยะห่างของสีแบคกราวน์จากขอบจอด้านขวา 10px
min-width: 650px; = ใช้กำหนดค่าความกว้างต่ำสุด ( อย่างน้อย ) ของพื้นที่ให้ element
background-color: white ; = กำหนดสีของแบคกราวน์