Page 1 of 1

เมื่อหนี้บัตรเครดิตขาดอายุความ ใครต้องรับผิดชอบ?

Posted: 23/07/2018 5:09 pm
by taemmynatchapon
Image

ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๙๓/๑๐ "สิทธิเรียกร้องที่ขาดอายุความ ลูกหนี้มีสิทธิที่จะปฏิเสธการชำระหนี้ตามสิทธิเรียกร้องนั้นได้"
เช่น หนี้บัตรเครดิตมีอายุความ 2 ปี คือ ถ้าลูกหนี้ผิดนัดชำระหนี้และเจ้าหนี้ไม่ฟ้องภายใน 2 ปี ลูกหนี้มีสิทธิ์ที่จะปฎิเสธการชำระหนี้ได้
แต่เจ้าหนี้ยังมีสิทธิ์ฟ้องตลอดถึงแม้จะขาดอายุความหรือไม่ขาดอายุความ
ดังนั้นเมื่อลูกหนี้โดนฟ้องก็ให้ไปศาลและสามารถอ้างข้อกฎหมายนี้ต่อศาลว่าหมดอายุความแล้วเพื่อปฎิเสธการชำระหนี้ได้ แต่อาจจะติดเครดิตบูโร

อ้างอิง
หนี้ขาดอายุความก็สามารถฟ้องร้องได้ : jarataccountingandlaw.com
youtube : manopyellow