คำสั่งพื้นฐานของ debug ภาษา Assembly

หมวดสำหรับแบ่งบันความ รู้ต่างๆ จะมีหมวดย่อยๆ ในหมวดนี้ เช่น php, SQL, XML, CSS

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

ธวัชชัย แสนหาญ
PHP Super Member
PHP Super Member
Posts: 499
Joined: 15/11/2018 10:02 am

คำสั่งพื้นฐานของ debug ภาษา Assembly

Postby ธวัชชัย แสนหาญ » 26/11/2018 3:00 pm

Debug (ดีบัก) คือ โปรแกรมที่พัฒนา
เพื่อแก้ไขปัญหาพื้นฐานในระบบปฏิบัติการดอส (DOS = Disk Operation System)
เป็นโปรแกรมสำหรับแก้ไขแฟ้มอย่างง่าย เป็นคำสั่งภายนอก (External Command)
ของดอส (DOS) ที่นิยมใช้งานในกลุ่มนักพัฒนามาตั้งแต่ยุคระบบปฏิบัติการดอส
รูปภายในโปรแกรม
Capture01.PNG
Capture01.PNG (57.21 KiB) Viewed 1517 times

? คือการแสดงคำสั่งที่ใช้งานได้ของ debug

Code: Select all

C:\>debug
-?
assemble     A [address]
compare      C range address เปรียบเทียบ
dump         D [range]  แสดงข้อมูล
enter        E address [list] แก้ไขข้อมูล
fill         F range list เติมลงในช่องที่กำหนด
go           G [=address] [addresses]  สั่งประมวลผล
hex          H value1 value2
input        I port
load         L [address] [drive] [firstsector] [number]
move         M range address
name         N [pathname] [arglist]
output       O port byte
proceed      P [=address] [number]
quit         Q
register     R [register]
search       S range list
trace        T [=address] [value]
unassemble   U [range]
write        W [address] [drive] [firstsector] [number]
allocate expanded memory        XA [#pages]
deallocate expanded memory      XD [handle]
map expanded memory pages       XM [Lpage] [Ppage] [handle]
display expanded memory status  XS


สรุปคำสั่ง debug
เลขที่ใช้คือ 0000 หมายถึงเลขฐาน 16 จำนวน 4 หลัก สูงสุดคือ ffff
a :: Assemble แปลภาษา aassembly ไปแปลเป็นภาษาเครื่อง (enter 2 ครั้งเมื่อจบ)

Code: Select all

C:\assembly>debug

-n i.com

-a cs:100

106F:0100 mov ah,08

106F:0102 int 21

106F:0104 mov ah,4c

106F:0106 int 21

106F:0108

-rcx

CX 0000

:8

-w

Writing 00008 bytes

-q

c :: Compare เปรียบเทียบ

Code: Select all

-c cs:100 102 ds:1a0

1090:0100  B4  1E  1090:01A0

1090:0101  08  B4  1090:01A1

1090:0102  CD  52  1090:01A2

-

d :: Dump แสดงข้อมูล

Code: Select all

-d cs:100 200

-d cs:100 107 (แสดงเพียง 7 ตัวอักษรจากตำแหน่ง 100 - 107)

-d cs:100

e :: Enter แก้ไขข้อมูล

Code: Select all

-e cs:4a5 41 42 43

f :: Fill เติมลงในช่องที่กำหนด

Code: Select all

-f cs:100 107 "abc" (ทำให้ทั้งแฟ้มมีแต่ abc)

-f cs:103 105 "d" (ทำให้ตัวที่ 4 ถึง 6 เป็นอักษร d)

g :: Go สั่งประมวลผล

Code: Select all

-g

-g 102 ประมวลผลไปถึง address ที่ต้องการ

h :: Hexarithmatic คำนวณเลขฐาน 16

Code: Select all

-h  f 8

0017  0007 (ผลลัพธ์คือผลบวก และผลต่าง)

-h 111 110

0221  0001 (ผลลัพธ์คือผลบวก และผลต่าง)

i :: Input อ่านข้อมูลจาก port ที่กำหนด

Code: Select all

-i 2f8

l :: Load เรียกข้อมูลจาก disk ใหม่ ถ้าเคย Load มาแล้วก็หมายถึง Load มาทับของเดิมในหน่วยความจำ

Code: Select all

-n inkey.com

-l

m :: Move ย้ายข้อมูล 6 อักษรไปเริ่มทับตำแหน่งที่ 130 เป็นต้นไป

คัดลอกจาก 100 ไปถึง 106 รวม 6 byte ไปตำแหน่งที่ 130

Code: Select all

-m cs:100 106 130

n :: Name กำหนดชื่อแฟ้มที่จะ load หรือ write

Code: Select all

-n inkey.com

o :: Output ส่งข้อมูลออกทาง port ที่กำหนด

Code: Select all

-o 2f8

p :: Proceed สั่งประมวลผล แต่ต้องมีโปรแกรมที่ทดสอบได้

Code: Select all

-p =100

-p

q :: Quit เลิกการทำงาน

Code: Select all

-q

r :: Register เรียกดู หรือแก้ไขค่าใน register

ค่าของ IP จะไม่เลื่อนเหมือนการใช้ t ที่ประมวลผล และทำให้ตำแหน่งของ IP เลื่อนไป แต่คำสั่ง r จะแสดงค่าเดิมทุกครั้ง

Code: Select all

-r

-r ax (แล้วกรอกค่าที่ต้องการ)

s :: Search ค้นหา

Code: Select all

-s cs:100 110 41

t :: Trace ประมวลผล แล้วแสดงผลทีละคำสั่ง ตัวอย่างนี้ทำเพียง 3 บรรทัดคำสั่ง

ค่าของ IP จะเลื่อนไป IP ถัดไป ไม่เหมือนคำสั่ง r ที่แสดงค่าเหมือนเดิมทุกครั้ง

Code: Select all

-t =cs:100 3

-t

u :: Unassemble แปลจากภาษาเครื่องมาเป็น assembly

Code: Select all

-u

1091:0100 B408          MOV     AH,08

1091:0102 CD21          INT     21

1091:0104 B44C          MOV     AH,4C

1091:0106 CD21          INT     21

-

w :: Write เขียนข้อมูลจากหน่วยความจำลง disk

Code: Select all

-w

- รับอักษร ด้วย AH=08 แบบไม่แสดงผล
- แสดงอักษร ด้วย AH=02
- ตัวอย่างนี้ทดสอบกด a หนึ่งครั้ง จะแสดงอักษร a มา 3 ครั้ง

Code: Select all

C:\>debug
-n x.com
-a
0AEA:0100 mov ah,08
0AEA:0102 int 21
0AEA:0104 mov dl,al
0AEA:0106 mov ah,02
0AEA:0108 int 21
0AEA:010A int 21
0AEA:010C int 21
0AEA:010E int 20
0AEA:0110
-rcx
CX 0000
:10
-w
Writing 00010 bytes
-g
aaa
Program terminated normally
-

Return to “Share Knowledge”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 17 guests