คำสั่งพื้นฐานของ debug ภาษา Assembly

หมวดสำหรับแบ่งบันความ รู้ต่างๆ จะมีหมวดย่อยๆ ในหมวดนี้ เช่น php, SQL, XML, CSS

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

ธวัชชัย แสนหาญ
PHP Super Member
PHP Super Member
Posts: 499
Joined: 15/11/2018 10:02 am

คำสั่งพื้นฐานของ debug ภาษา Assembly

Post by ธวัชชัย แสนหาญ »

Debug (ดีบัก) คือ โปรแกรมที่พัฒนา
เพื่อแก้ไขปัญหาพื้นฐานในระบบปฏิบัติการดอส (DOS = Disk Operation System)
เป็นโปรแกรมสำหรับแก้ไขแฟ้มอย่างง่าย เป็นคำสั่งภายนอก (External Command)
ของดอส (DOS) ที่นิยมใช้งานในกลุ่มนักพัฒนามาตั้งแต่ยุคระบบปฏิบัติการดอส
รูปภายในโปรแกรม
Capture01.PNG
Capture01.PNG (57.21 KiB) Viewed 1856 times
? คือการแสดงคำสั่งที่ใช้งานได้ของ debug

Code: Select all

C:\>debug
-?
assemble   A [address]
compare   C range address เปรียบเทียบ
dump     D [range] แสดงข้อมูล
enter    E address [list] แก้ไขข้อมูล
fill     F range list เติมลงในช่องที่กำหนด
go      G [=address] [addresses] สั่งประมวลผล
hex     H value1 value2
input    I port
load     L [address] [drive] [firstsector] [number]
move     M range address
name     N [pathname] [arglist]
output    O port byte
proceed   P [=address] [number]
quit     Q
register   R [register]
search    S range list
trace    T [=address] [value]
unassemble  U [range]
write    W [address] [drive] [firstsector] [number]
allocate expanded memory    XA [#pages]
deallocate expanded memory   XD [handle]
map expanded memory pages    XM [Lpage] [Ppage] [handle]
display expanded memory status XS
สรุปคำสั่ง debug
เลขที่ใช้คือ 0000 หมายถึงเลขฐาน 16 จำนวน 4 หลัก สูงสุดคือ ffff
a :: Assemble แปลภาษา aassembly ไปแปลเป็นภาษาเครื่อง (enter 2 ครั้งเมื่อจบ)

Code: Select all

C:\assembly>debug

-n i.com

-a cs:100

106F:0100 mov ah,08

106F:0102 int 21

106F:0104 mov ah,4c

106F:0106 int 21

106F:0108

-rcx

CX 0000

:8

-w

Writing 00008 bytes

-q
c :: Compare เปรียบเทียบ

Code: Select all

-c cs:100 102 ds:1a0

1090:0100 B4 1E 1090:01A0

1090:0101 08 B4 1090:01A1

1090:0102 CD 52 1090:01A2

-
d :: Dump แสดงข้อมูล

Code: Select all

-d cs:100 200

-d cs:100 107 (แสดงเพียง 7 ตัวอักษรจากตำแหน่ง 100 - 107)

-d cs:100
e :: Enter แก้ไขข้อมูล

Code: Select all

-e cs:4a5 41 42 43
f :: Fill เติมลงในช่องที่กำหนด

Code: Select all

-f cs:100 107 "abc" (ทำให้ทั้งแฟ้มมีแต่ abc)

-f cs:103 105 "d" (ทำให้ตัวที่ 4 ถึง 6 เป็นอักษร d)
g :: Go สั่งประมวลผล

Code: Select all

-g 

-g 102 ประมวลผลไปถึง address ที่ต้องการ
h :: Hexarithmatic คำนวณเลขฐาน 16

Code: Select all

-h f 8

0017 0007 (ผลลัพธ์คือผลบวก และผลต่าง)

-h 111 110

0221 0001 (ผลลัพธ์คือผลบวก และผลต่าง)
i :: Input อ่านข้อมูลจาก port ที่กำหนด

Code: Select all

-i 2f8
l :: Load เรียกข้อมูลจาก disk ใหม่ ถ้าเคย Load มาแล้วก็หมายถึง Load มาทับของเดิมในหน่วยความจำ

Code: Select all

-n inkey.com

-l 
m :: Move ย้ายข้อมูล 6 อักษรไปเริ่มทับตำแหน่งที่ 130 เป็นต้นไป

คัดลอกจาก 100 ไปถึง 106 รวม 6 byte ไปตำแหน่งที่ 130

Code: Select all

-m cs:100 106 130
n :: Name กำหนดชื่อแฟ้มที่จะ load หรือ write

Code: Select all

-n inkey.com
o :: Output ส่งข้อมูลออกทาง port ที่กำหนด

Code: Select all

-o 2f8
p :: Proceed สั่งประมวลผล แต่ต้องมีโปรแกรมที่ทดสอบได้

Code: Select all

-p =100

-p
q :: Quit เลิกการทำงาน

Code: Select all

-q
r :: Register เรียกดู หรือแก้ไขค่าใน register

ค่าของ IP จะไม่เลื่อนเหมือนการใช้ t ที่ประมวลผล และทำให้ตำแหน่งของ IP เลื่อนไป แต่คำสั่ง r จะแสดงค่าเดิมทุกครั้ง

Code: Select all

-r 

-r ax (แล้วกรอกค่าที่ต้องการ)
s :: Search ค้นหา

Code: Select all

-s cs:100 110 41
t :: Trace ประมวลผล แล้วแสดงผลทีละคำสั่ง ตัวอย่างนี้ทำเพียง 3 บรรทัดคำสั่ง

ค่าของ IP จะเลื่อนไป IP ถัดไป ไม่เหมือนคำสั่ง r ที่แสดงค่าเหมือนเดิมทุกครั้ง

Code: Select all

-t =cs:100 3 

-t
u :: Unassemble แปลจากภาษาเครื่องมาเป็น assembly

Code: Select all

-u 

1091:0100 B408     MOV   AH,08

1091:0102 CD21     INT   21

1091:0104 B44C     MOV   AH,4C

1091:0106 CD21     INT   21

-
w :: Write เขียนข้อมูลจากหน่วยความจำลง disk

Code: Select all

-w 
- รับอักษร ด้วย AH=08 แบบไม่แสดงผล
- แสดงอักษร ด้วย AH=02
- ตัวอย่างนี้ทดสอบกด a หนึ่งครั้ง จะแสดงอักษร a มา 3 ครั้ง

Code: Select all

C:\>debug
-n x.com
-a
0AEA:0100 mov ah,08
0AEA:0102 int 21
0AEA:0104 mov dl,al
0AEA:0106 mov ah,02
0AEA:0108 int 21
0AEA:010A int 21
0AEA:010C int 21
0AEA:010E int 20
0AEA:0110
-rcx
CX 0000
:10
-w
Writing 00010 bytes
-g
aaa
Program terminated normally
-

Return to “Share Knowledge”

Who is online

Users browsing this forum: Bing [Bot] and 23 guests