การจ้างงานผู้พิการ

หมวดสำหรับแบ่งบันความ รู้ต่างๆ จะมีหมวดย่อยๆ ในหมวดนี้ เช่น php, SQL, XML, CSS

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

fighthrmd125
PHP Hero Member
PHP Hero Member
Posts: 120
Joined: 15/02/2021 9:29 am

การจ้างงานผู้พิการ

Post by fighthrmd125 »

แม้ว่า ปัจจุบันนี้ผู้พิการในยุคเรา จะได้รับสิทธิต่างๆ เพิ่มมากขึ้น ทั้ง เบี้ยคนพิการ ได้เรียนหนังสือแบบคนร่างกายปกติ แม้จะต้องใช้ความอดทนอเป็นอย่างมาก แต่หลายคนก็ฝ่าฟันจนจบปริญญาตรี ในด้านการทำงาน ยังได้รับจัดสรรโควต้าเข้าทำงานไม่น้อย ได้มีกฎหมายบังคับ มาตรการจูงใจลดภาษีให้นายจ้าง หรือ สถานประกอบการ ทำให้ภาพรวม “จ้างงานคนพิการ” ในเชิงปริมาณพบความก้าวหน้า และ ในหลักเกณฑ์ ลักษณะ และ ข้อบังคับ การจ้างงานคนพิการของนายจ้าง หรือ สถานประกอบการจะมีดังต่อไปนี้
e_cdeghinrsuw9.jpg
e_cdeghinrsuw9.jpg (125.94 KiB) Viewed 116 times
1. นายจ้างซึ่งมีลูกจ้างตั้งแต่ 100 คนขึ้นไป ต้องรับผู้พิการที่สามารถทำงานได้ไม่ว่าจะอยู่ในตำแหน่งใดก็ตามอย่างน้อย 1 คน หรือ ตามอัตรา พนักงาน 100 คน ต่อ ผู้พิการ 1 คน 100 : 1 ส่วนถ้ามีเศษพนักงานเกิน 50 คน ให้รับผู้พิการเพิ่มอีก 1 คน

2. การนับจำนวนพนักงาน และ ผู้พิการ ในแต่ละองค์กร ให้นับทุกวันที่ 1 ตุลาคม ของแต่ละปี

3. ถ้ากรณีนายจ้างที่ไม่ประสงค์จะจ้างคนพิการเข้าทำงาน สามารถดำเนินการดังต่อไปนี้
-ให้สัมปทาน
-จัดสถานที่สำหรับจำหน่ายสินค้า หรือ บริการ
-จัดจ้างเหมาช่วงงาน
-ส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเป็นรายปี โดยคำนวณจากอัตราต่ำสุดของอัตราค่าจ้างขั้นต่ำที่ใช้บังคับครั้งหลังสุดในปีก่อนปีที่มีหน้าที่ส่งเงินเข้ากองทุน X 365 วัน X จำนวนคนพิการที่ไม่ได้รับเข้าทำงาน

และรู้ไหม ถ้าไม่ได้ปฎิบัติตามข้อ 1. หรือข้อ 3. ทางสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ มีอำนาจออกคำสั่งเป็นหนังสือให้อายัดทรัพย์สินของนายจ้าง หรือ เจ้าของสถานประกอบการ ซึ่งไม่ส่งเงินเข้ากองทุน หรือนำส่งล่าช้า หรือส่งเงินไม่ครบถ้วน ได้โดยทันที

-บทสรุป
ผู้พิการหลายๆคน มีความสามารถ และ ทักษะในการทำงาน ที่ไม่ได้น้อยไปกว่าบุคคลทั่วไป อีกทั้งบางคนยังมีความสามารถ และ ความอดทนมากกว่า สามารถช่วยปรับปรุงสภาพแวดล้อมขององค์กร ให้มีความเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น เช่น การจัดสภาพแวดล้อมในบริษัทให้สะอาด และ กว้างขวาง เพื่อรองรับ และอำนวยความสะดวกให้พวกเขาได้มากขึ้น ทั้งยังสามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยมีการจ้างทั้งแบบปกติ และ เเบบการจ้างเชิงสังคม ซึ่งบริษัทที่จ้างงานผู้พิการ จะได้ส่วนลดภาษีถึง 2 เท่า

แหล่งข้อมูลอ้างอิง http://fio.co.th/WeB/cripple/cripple01.pdf
https://grad.dpu.ac.th/upload/content/f ... 1/7-36.pdf
http://legal.labour.go.th/attachments/a ... _10002.pdf

Return to “Share Knowledge”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 7 guests