Page 1 of 1

Wildcard คืออะไรค่ะ

Posted: 27/01/2015 11:59 pm
by thatsawan
เจอในคำอธิบายการใช้งาน phpBB ส่วนของการตั้งค่า การตั้งค่าไฟล์แนบ Wildcard "*" เเต่ไม่เข้าใจ

Re: Wildcard คืออะไรค่ะ

Posted: 28/01/2015 12:26 am
by mindphp
หมายถึง อะไรก็ได้
* คือได้ทุกค่า