Page 1 of 1

ขออณุญาติสอบถามค่ะด่วนมากเรื่อง windows 2012 disk file systems type

Posted: 02/09/2015 8:47 pm
by rubyptr
คืออาจารย์ให้การบ้านมาค่ะว่า windows 2012 disk file systems type มีประเภทไหนบ้าง ทำอะไรและแตกต่างกันอย่างไร พอดีไม่เข้าใจเรื่องนี้ค่ะหาเท่าไหร่ก็ไม่เจอเลยอยากจะขอสอบถามเผื่อมีใครจะทราบ