Page 1 of 1

สอบถามการเข้าใช้งาน MySQL Datbase Wizard ของ cPanel

Posted: 12/06/2017 10:02 pm
by araxvaan
จากการทดลองใช้งาน cPanel ตัว Demo พบว่าหลังจากที่สร้างบัญชีผู้ใช้งานในฐานข้อมูลแล้ว
พอกดปุ่ม Create User จะมี error แสดงดังรูป
error.png
อยากทราบว่าทำขั้นตอนไหนผิดหรือเปล่า หรือว่ามีคำแนะนำอะไรเพิ่มเติมไหมคะ

Re: สอบถามการเข้าใช้งาน MySQL Datbase Wizard ของ cPanel

Posted: 12/06/2017 10:05 pm
by araxvaan
ทราบมาว่าหลังจากที่ทำการสร้างบัญชีผู้ใช้งานในฐานข้อมูลเสร็จแล้วก็จะเป็นขั้นตอนการเพิ่มสิทธิการใช้งานให้แต่ละ user คะ

Re: สอบถามการเข้าใช้งาน MySQL Datbase Wizard ของ cPanel

Posted: 13/06/2017 10:15 am
by mindphp
จาก ภาพ เป็น Error ของ cpanel ทำงานผิดพลาด