Page 1 of 1

google sheet จะเขียนโค๊ดสร้างปุ่มสั่งพิมพ์ยังไงครับ

Posted: 01/02/2019 11:31 am
by KruOhm
คืออยากจะสร้างปุ่มพิมพ์ที่สามารถกดแล้วพรีวิวพร้อมกับปริ๊นได้เลย โดยอัตโนมัติ จะเขียนสคริปยังไงครับ คือถ้าใน excel พอทำได้ครับ แต่ใน google sheet
ลองคำสั่งนี้แล้วไม่ได้ครับ ขอบคุณครับ

Code: Select all

function Print1() {
  var spreadsheet = SpreadsheetApp.getActive();
  spreadsheet.getRange('B2:M38').activate();
};