Page 1 of 1

Q - สอบถามใน Ubunto ต้องการตัดภาพหลายๆ ภาพมาวางภาพเดียว

Posted: 01/05/2019 1:36 pm
by poumtip
ต้องการตัดข้อความจากอีกภาพ มาวางอีกภาพ ไม่ทราบทำอย่างไรคะ

Re: Q - สอบถามใน Ubunto ต้องการตัดภาพหลายๆ ภาพมาวางภาพเดียว

Posted: 01/05/2019 4:34 pm
by tatiya
ใช้โปรแกรม gimp ครับ
วิธีติดตั้ง
1. ค้นหาคำว่า ubuntu software ในแท็บค้นหา
Screenshot from 2019-05-01 16-20-24.png
2. ค้นหาคำว่า gimp แล้ว ติดตั้ง gimp image editor
Ubuntu Software_085.png
3. เมื่อติดตั้งเสร็จแล้วจะเป็นแบบนี้
Ubuntu Software_086.png
4. ถ้าจะต้องการนำภาพมารวกันเยอะๆก็ทำแบบนี้
- เปิดโปรแกรมเข้ามา
- แท็บ file >> open เปิดภาพออกมา copy แล้วเอาไปวางบนถาพที่ต้องการได้เลย


วิธีใช้งานเพิ่มเติม
https://www.mindphp.com/%E0%B8%9A%E0%B8 ... -gimp.html