Page 1 of 1

สอบถามการใช้งานการสแกนเอกสารลงคอมพิวเตอร์ค่ะ

Posted: 05/07/2019 9:42 am
by EyePornnipa
อยากทราบว่าจะต้องใช้โปรแกรมอะไรในการสแกนเอกสารค่ะ

และมีวิธีการใช้งานอย่างไรบ้าง