Page 1 of 1

การหาค่า MAC Address การ์ดแลนไร้สายของ Orinoco

Posted: 13/11/2010 1:57 pm
by imsn
การหาค่า MAC Address การ์ดแลนไร้สายของ Orinoco

ด้านหน้าการ์ด Orinoco
https://smart.ku.ac.th/wireless-image/orinoco-front.jpg

ด้านหลังการ์ด Orinoco
https://smart.ku.ac.th/wireless-image/o ... k-new2.jpg

ขอคุณข้อมูลจากสำนักคอมฯ ku.ac.th