Page 1 of 1

อยาก UPLOAD ภาพจาก camera คงฐานข้อมูลmysql อ่ะครับ

Posted: 22/07/2012 11:22 pm
by ขอร้อง
อยากกดปุ่มเลือกรูป แล้ว กด upload ลงฐานข้อมูล ช้วยสอนหน่อยนะครับ ไม่เข้าใจเลย