Page 1 of 1

เกี่ยวกับ Error ฝึกเขียน App

Posted: 09/09/2012 2:44 pm
by syyfaa
พอดีกำเริ่มหัดเขียน App android เขียนตามหนังสือ เวลารันแล้วมีปัญหา
กรุณาอธิบายปัญหาที่เกิดขึ้นว่าเป็นเพราะอะไร และต้องแก้ไขตรงไหน
ขอบคุณครับ ตามภาพครับ
Image