Page 1 of 1

ตั้งค่า Email ส่งออกตรงไหนคะ

Posted: 11/07/2019 11:14 pm
by thatsawan
ต้องการตั้งค่า Email เวลาที่ร้านเราส่งไปหายังลูกค้าจะตั้งตรงไหนได้คะ

Re: ตั้งค่า Email ส่งออกตรงไหนคะ

Posted: 29/08/2019 5:49 pm
by Patipat
จริง ๆแล้วปกติเวลาซื้อของมันก็จะมีเมลไปแจ้งลูกค้าอยู่แล้วครับ ถ้า Sever ส่งอีเมลล์ได้ก็จะส่ง อีเมลล์ไปยังลูกค้าได้เลยครับ

ถ้าเกิดว่า ส่งเมลล์ไม่ได้ต้องไปตั้งค่า smtp ใหม่ครับ สามารถดูวิธีการตั้งค่าได้ที่นี่ => การตั้งค่า SMTP บน Joomla :) :P