จะมีเว็บไซต์ขายของ ต้องจดทะเบียนกับเว็บไซต์ DBD หรือไม่

Moderator: mindphp

Patipat
PHP Super Hero Member
PHP Super Hero Member
Posts: 996
Joined: 10/06/2019 10:12 am

จะมีเว็บไซต์ขายของ ต้องจดทะเบียนกับเว็บไซต์ DBD หรือไม่

Post by Patipat » 18/07/2019 7:19 pm

จะมีเว็บไซต์ขายของ ต้องจดทะเบียนกับเว็บไซต์ DBD หรือไม่
Attachments
MooZiiCart-Logo-FAQ.png
MooZiiCart-Logo-FAQ.png (41.83 KiB) Viewed 316 times
Kor ma di kub. :)

Patipat
PHP Super Hero Member
PHP Super Hero Member
Posts: 996
Joined: 10/06/2019 10:12 am

Re: จะมีเว็บไซต์ขายของ ต้องจดทะเบียนกับเว็บไซต์ DBD หรือไม่

Post by Patipat » 18/07/2019 7:19 pm

ต้องจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้องจดทะเบียนพาณิชย์ ร้านค้าออนไลน์ ซื้อขายสินค้า/บริการ โดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซึ่งครอบคลุมถึง เว็บไซต์ ร้านค้าใน e-Marketplace ร้านค้าในโซเชียลมีเดีย และ บุคคลธรรมดา คณะบุคคล ห้างหุ้นส่วนสามัญที่มิใช่นิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด และนิติบุคคลต่างประเทศ ที่มาตั้งสำนักงานสาขา ในประเทศไทย จะต้องไปยื่น ขอจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ภายใน 30 วันนับจากวันที่ดำเนินธุรกิจ

เอกสารที่ต้องใช้ในการจดทะเบียน
1. คำขอจดทะเบียนพาณิชย์ (แบบ ทพ.) และรายละเอียดเกี่ยวกับเว็บไซต์ (เอกสารแนบ)
2. สำเนาบัตรประจำตัว
a. กรณีบุคคลธรรมดา ได้แก่ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
b. กรณีนิติบุคคล ได้แก่ สำเนาบัตรประจำตัวผู้จัดการของห้างหุ้นส่วนหรือของกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัด (ไม่ต้องแนบหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล)
3. หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)
4. หนังสือชี้แจง (กรณียื่นล่าช้าหรือเกินกำหนด)

** สามารถศึกษาการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ได้ ที่นี่
Kor ma di kub. :)

Post Reply
  • Similar Topics
    Replies
    Views
    Last post

Return to “ปัญหาการใช้ MooZiiCart”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 10 guests