Page 1 of 1

การกรองข้อมูลด้วยเงื่อนไขต่างๆ ใน Google Sheet

Posted: 02/07/2018 2:27 pm
by wilawan
โจทย์ ต้องการกรองข้อมูล
เงื่อนไขที่ 1 กรองข้อมูลคอลัมน์ Number ที่มีตัวอักษร R ขึ้นต้น
เงื่อนไขที่ 2 กรองข้อมูลคอลัมน์ Date หลังจากวันที่ 20-3-2018
เงื่อนไขที่ 3 กรองข้อมูลคอลัมน์ Amount ที่มีค่าอยู่ระหว่าง 40,000 - 60,000

Image

1. ไปที่คอลัมน์ที่ต้องการกรองข้อมูล แล้วไปที่ เมนู ข้อมูล > สร้างตัวกรอง

Image

2. ที่มุมขวาของเซลล์ จะปรากฎสัญลักษณ์เพื่อเข้าเลือกกรองข้อมูล

Image

3. เลือก กรองข้อมูลตามเงื่อนไข

Image

4. การกรองแบบมีเงื่อนไข มีหลากหลายรูปแบบให้เลือกใช้ ในที่นี้ ตามโจทย์เงื่อนไขที่ 1 ให้กรองข้อมูลที่มีตัวอักษร R ขึ้นต้น จึงเลือก ข้อความขึ้นต้นด้วย

Image

5. กรอกค่า R ลงในช่องว่าง แล้วกดปุ่ม ตกลง

Image

6. จะเห็นว่า ข้อมูลจะถูกกรองแสดงเฉพาะข้อมูลที่มีตัวอักษร R ขึ้นต้น

Image

7. เงื่อนไขที่ 2 กรองข้อมูลหลังจากวันที่ 20-3-2018 โดยเลือก กรองตามเงื่อนไข > วันที่หลังจาก

Image

8. เลือก วันที่ที่แน่นอน เพื่อเข้ากำหนดวันที่

Image

9. กรอกวันที่ 20-3-2018 แล้วกดปุ่ม ตกลง

Image

10. จะเห็นว่า ข้อมูลจะถูกกรองแสดงเฉพาะข้อมูลหลังจากวันที่ 20-3-2018

Image

11. เงื่อนไขที่ 3 กรองข้อมูลที่มีค่าอยู่ระหว่าง 40,000 - 60,000 โดยเลือก กรองตามเงื่อนไข > อยู่ระหว่าง

Image

12. กรอกค่า 40,000 - 60,000 แล้วกดปุ่ม ตกลง

Image

13. จะเห็นว่า ข้อมูลจะถูกกรองแสดงเฉพาะข้อมูลที่มีค่าอยู่ระหว่าง 40,000 - 60,000

Image