ผมต้องการให้เบอร์โทรศัพมี 9-10 ถ้าน้อยกว่าเก้าไม่ให้เซบควรทำไงครับ

สำหรับผู้ที่ เริ่มต้น Programming - PHP มีอะไร แนะนำ หรือข้อสงสัยต้องบอร์ด นี้ คนที่มีความรู้ แบ่งปันคนอื่นบ้างนะ ปัญหาการเขียนโปรแกรม แบบ OOP Session Cookies php network

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

โบโบ้

ผมต้องการให้เบอร์โทรศัพมี 9-10 ถ้าน้อยกว่าเก้าไม่ให้เซบควรทำไงครับ

Post by โบโบ้ » 25/05/2011 8:53 pm

<?php echo "<?xml version=\"1.0\" encoding=\"windows-874\"?".">"; ?><!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-874" />
<title>ระบบการสมัครสมาชิก</title>
<!-- ???????? script scrollbar ?????????? -->
<!-- ??????? script scrollbar ?????????? -->

</head>

<body>
<table width="882" height="86" border="1" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" bgcolor="#FFFFFF">

<tr>
<td><? include("top.php") ?></td>
</tr>
<tr>
<td ><table width="900" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">

<td width="200" valign="top" bgcolor="#FFFFFF">&nbsp;</td>
<td width="100%"> <table width="90%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td width="30%"> </td>
<td>

<Form Action="Update_StuUserWIN.php" Method="Post" name="Update_Staff" id="Update_Staff">
<Center>
<font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" color="#003399"><b><Font Size=4>บันทึกข้อมูลลูกค้า</b></Font><Br>
<Br>
<Font Size=4> </Font></Center>
<Font Size=4>
<Table Border="0" Face="Ms Sans Serif">
</Tr></Td></Tr>

<Tr>
<Td><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" color="#003399"><Font Size=3>คำนำหน้า</Td>
<Td><select name="stu_title">// ??????????????????
<option value="-">-------โปรดเลือก------</option>
<option value="นาย">นาย</option>
<option value="นางสาว">นางสาว</option>
<option value="นาง">นาง</option>
</select></Td>
</Tr>
<Tr>
<Td><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" color="#003399"><Font Size=3>ชื่อ</Td>
<Td><Input onKeyPress=check_name(); Type="Text" Name="stu_name" id="stu_name" Size=30></Td>
</Tr>
<Tr>
<Td><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" color="#003399"><Font Size=3>นามสกุล</Td>
<Td><Input onKeyPress=check_name(); Type="Text" Name="stu_lname" =id="stu_lname" Size=30></Td>
</Tr>

<Tr>
<Td><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" color="#003399"><Font Size=3>ที่อยู่</Td>
<Td><Input Type="Text" Name="stu_major" =id="stu_major" Size=60></Td>
</Tr>

<Tr>
<Td><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" color="#003399"><Font Size=3>หมายเลขโทรศัพท์</Td>
<Td><Input onKeyPress=check_telnumber();
Type="Text" Name="stu_sec" =id="stu_sec" Size=30 maxlength="10">
<?
echo "กรุณาใส่อย่างน้อย 9 หลักครับ(ถ้าเป็นเบอร์บ้าน)"
?>
</Td>
</Tr>
<Tr>
<Td><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" color="#003399"><Font Size=3>ชื่อผู้ใช้</Td>
<Td><Input onKeyPress=check_email(); Type="Text" Name="stu_username" id="stu_username" Size=30 maxlength="20"></Td>
</Tr>
<Tr>
<Td><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" color="#003399"><Font Size=3>รหัสผ่าน</Td>
<Td><Input onKeyPress=check_email(); Type="password" Name="stu_password" id="stu_password" Size=30 maxlength="20"></Td>
</Tr>

<Tr>
<Td></Td>
<Td><Input Type =Hidden Name =Action Value ="Add"id ="cmdSubmit"> <Input Type = Submit Value="บันทึกข้อมูล">
<input name = "submit1" type="reset" value="ล้างข้อมูล"> </Td>
</Tr>
</Table>
</Font>
<Br>
</Form>
<script language="javascript1.2">
function check_number() {
e_k=event.keyCode

if (e_k != 13 && (e_k < 48) || (e_k > 57)) {
event.returnValue = false;
alert("กรุณากรอกข้อมูลเป็นตัวเลข");
}
}
function check_telnumber() {
e_k=event.keyCode
//document.abc.aaa.value=e_k;
if (e_k != 13 && (e_k < 48 && e_k!=45 && e_k!=44) || (e_k > 57) ) {
event.returnValue = false;
alert("กรุณากรอข้อมูลให้ถูกต้อง");


}

}
function check_email() {
e_k=event.keyCode
if ((e_k > 160)) {
event.returnValue = false;
alert("กรุณากรอข้อมูลให้ถูกต้อง");
}
}
function check_name() {
e_k=event.keyCode
if (e_k == 13 && (e_k > 48 && e_k == 45 && e_k == 44) || (e_k < 57) ) {
event.returnValue = false;
alert("กรุณากรอกข้อมูลเป็นตัวอักษร");
}
}</script>

</p>
</td>
</tr>
</table>
</table></td>
</tr>
<tr>
<td height="20" ></td>
</tr>
</table>
</td>

<tr>

<tr>
<td >&nbsp;</td>
</tr>
</table>
</tr>
</table>
</body>
</html>

touleg
PHP Super Member
PHP Super Member
Posts: 480
Joined: 25/01/2010 11:57 pm
Contact:

Re: ผมต้องการให้เบอร์โทรศัพมี 9-10 ถ้าน้อยกว่าเก้าไม่ให้เซบควรทำไงครับ

Post by touleg » 26/05/2011 2:14 pm

javascript 9-10 หลักหรอ

Code: Select all

function checkChar(input){
    var RE = /^[0-9]{9,10}$/;
    return (RE.exec(input)); 
}

Post Reply

Return to “Programming - PHP”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 15 guests