สอบถามเกี่ยวกับ .bat ใครเขียนเป็นทำได้เข้ามาบอกที่นะครับ

สำหรับผู้ที่ เริ่มต้น Programming - PHP มีอะไร แนะนำ หรือข้อสงสัยต้องบอร์ด นี้ คนที่มีความรู้ แบ่งปันคนอื่นบ้างนะ ปัญหาการเขียนโปรแกรม แบบ OOP Session Cookies php network

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

lenulove15
PHP Newbie
PHP Newbie
Posts: 5
Joined: 21/09/2011 3:37 pm

สอบถามเกี่ยวกับ .bat ใครเขียนเป็นทำได้เข้ามาบอกที่นะครับ

Post by lenulove15 »

คือสืบเนื่องมาจากผมดู ยูทูปอันนี้ อยากทำ BOT XAT ไว้อะงับ แต่ในกะทู้นี้ ตัวโหลดโดนลบไปแล้ว
แต่ผมหาสคิป .php ได้แล้ว แต่หาตัวรันที่เป็น.bat มารัน ไฟล์.php นี้ยังไงอะครับ ช่วยหน่อยครับ ใครเขียนเป็น ช่วยผมหน่อย

นี้อะเว็ป
http://www.youtube.com/watch?v=MpoKWyMV ... re=related

ส่วนนี้คือสคิป .php ที่ต้องการให้ทำ .bat มารันมันเป็นสคิปสร้าง BOT XAT ขึ้นมาตอบแทนเรา
แล้ว เวลาSAVE .php แบบนี้ต้องเชฟเป็นแบบไหน ANSI หรือ UTF-8 ครับ

<?php

/**
* @author 3nvisi0n
* @copyright 2011
*
* This is just a basic version of my Xat Bot you can build upon to add the feature you want.
*
*/
set_time_limit(0);//No time out
$bot = new BasicXatBot();
$roomID = 155456094;//Don't know how to get this ID? goto xat.com/ROOM_YOU_WANT_BOT_IN and View Source(Firefox: Ctrl+U, Internet Explorer: View>Source) Look for "flashvars="id=#########&..." the ID is the number you want
$bot->connect("174.36.242.26","10024"); //Connect to XAT...this IP will change as necessary automatically depending on the room you want to join.
$bot->join($roomID);
while(true){
if($bot->read()=='DIED') {
$bot->connect("174.36.242.26","10024");
$bot->join($roomID);
}
}


class BasicXatBot {
private $soc; //Socket for bot
private $debug = false; //Used to toggle debugging output.
private $packet; //Stores information about the last recieved packet of each kind
private $userInfo; //Stores User information

//If you don't know where to get these you should probably not be trying to make your own bot.
//Go download WPE Pro and check out the packets XAT sends and learn about how XAT works.
//The UserID and K Value are the source or the 'old falsh' error(if you get it) make sure you get these values from a REGISTERED account

private $userID = "351599155"; //The Bot's UserID
private $k = "3607438505"; //The Bot's K value

//Bot Account Settings
private $name = "PangYa Gold Bot"; //The display name the bot will use
private $avatar = -1; //The Avatar value for the bot, this can be an id number or an image url.
private $homepage = "www.pangya-gold.com"; //The bot's homepage link.
private $roomID; //This gets set in code, don't touch it here. just used ->join(ID)


/**
* This is where everything the bot does needs to happen, this is the only default function you should need to edit
* @param $event The event that just occured(and thus needs to be handled)
* @param $data Any data relating to this event.
*/
function handleEvent($event,$data) {
$info = $this->getUserArray($data['id']);
switch($event) {
case 'userJoined':
/* $data['id'] Has the ID of the user who just joined
$data['old'] Sometimes XAT sends packets that are not current(for example when you join a room, old ==true for all users who are already in the room when you join, but still this event is handled as thought they just joined */

//Do whever you want with users joining here...
echo ((trim($info['registeredName'])!='')?$info['registeredName']:$info['name'])."($info[rank]) has just joined.\n";
break;
case 'userLeft':
/* $data['id'] The ID of the user that just left. */
echo ((trim($info['registeredName'])!='')?$info['registeredName']:$info['name'])."($info[rank]) has just left.\n";
break;
case 'privateMessage':
/* $data['id'] The ID of the user that just left.
$data['message'] The message sent to you as a PM */
echo "[PM] ".((trim($info['registeredName'])!='')?$info['registeredName']:$info['name'])."($info[rank]) -> $data[message]\n";

//Example of a private message command
$command = explode(' ',$data['message'],2); //First parse the first word out see if it is a command...
//[0] has first word [1] has everything else
if($command[0]{0}=='!'){//I am use ! as the character to signify a command, so check if the first character is right.
switch($command[0]) {
case '!say':
case '!speak':
case '!talk':
$this->sendPrivateMessage($command[1],$data['id']);
break;
case '!info':
$this->sendPrivateMessage('I am a bot ^_^',$data['id']);
break;
}
}
break;
case 'privateChat':
/* $data['id'] The ID of the user that just left.
$data['message'] The message sent to you as a PC */
echo "[PC] ".((trim($info['registeredName'])!='')?$info['registeredName']:$info['name'])."($info[rank]) -> $data[message]\n";

//Example of a private chat command
$command = explode(' ',$data['message'],2); //First parse the first word out see if it is a command...
//[0] has first word [1] has everything else
if($command[0]{0}=='!'){//I am use ! as the character to signify a command, so check if the first character is right.
switch($command[0]) {
case '!info':
$this->sendPrivateChat('I am a bot ^_^',$data['id']);
break;
}
}
break;
case 'message':
/* $data['id'] The ID of the user
$data['old'] See $data['old'] under userJoined
$data['message'] The message sent to main chat */
echo ((trim($info['registeredName'])!='')?$info['registeredName']:$info['name'])."($info[rank]) -> $data[message]\n";

//How to do main chat commands:
if($data['old']) return; //Old message
$command = explode(' ',trim($data['message']),2); //First parse the first word out see if it is a command...
//[0] has first word [1] has everything else
if($command[0]{0}=='!'){//I am use ! as the character to signify a command, so check if the first character is right.
switch($command[0]) {
case '!say':
case '!speak':
case '!talk':
//Multiple cases lead to the same code being run...
$this->sendMessage($command[1]);
break;
case '!slap':
case '!slaps':
case '!hit':
$this->sendMessage(((trim($info['registeredName'])!='')?$info['registeredName']:$info['name'])." slaps $command[1] around a bit with a large trout.");
break;
case '!avatar'://steal an avatar via !avatar USER_ID
$user = $this->getUserArray($command[1]);
$this->sendMessage(str_replace('(','( ',$user['avatar']));
break;
case '!info':
$this->sendMessage('I am a bot ^_^',$data['id']);
break;
case '!yt':
case '!youtube':
case '!y':
if(trim($command[1])=='') $this->sendMessage("Usage: $command[0] SEARCH TERMS HERE");
else {
//Yeah I know I don't really need urlencode() i could just replace spaces with + but this is a bit more secure.
$res = $this->get('http://www.youtube.com/results?search_query='.urlencode(preg_replace("/[^A-Za-z0-9 !.,:[]\s\s+]/",'',$command[1])));
for($i=0;$i<3;$i++) {
$msg=$this->getBetween($res, '<h3>', '</h3>');
$res = str_replace('<h3>'.$msg,'</h3>',$res);
$url = "http://www.youtube.com".$this->getBetween($msg,'href="', '"');
$title = @ereg_replace('[^A-Za-z0-9 -()[]<>{}&@]','',$this->getBetween($msg,'title="', '"'));
$this->sendMessage($title." - $url");
sleep(1);//Xat won't let us send more than 1 message per second, it ignores anything faster.
}
}
break;
case '!g':
case '!google':
$res = $this->get('http://www.google.com/search?hl=en&sour ... tr_replace(' ','+',$command[1]).'&btnG=Google+Search',true);
for($i=0;$i<3;$i++) {
$msg=$this->getBetween($res, '<h3 class="r"><a href="', '"');
$res = str_replace('<h3 class="r"><a href="'.$msg,'',$res);
$this->sendMessage($msg);
sleep(1);
}
}
}
break;

}
}/* ****************************************************** */
/* *YOU SHOULD NOT NEED TO EDIT ANYTHING AFTER THIS LINE* */
/* ****************************************************** */
/**
* Connects to a given ip on the given port
* @param $ip The IP to connect to.
* @param $port The port on the IP to connect to.
*/
function connect($ip, $port) {
if($this->soc!=null) socket_close($this->soc);
$this->soc = socket_create(AF_INET,SOCK_STREAM,SOL_TCP);
if(!$this->soc) die(socket_strerror(socket_last_error($this->soc)));
if(!socket_connect($this->soc,$ip,$port)) die("Could not connect.");
}

/**
* Writes the given message to the object socket($this->soc)
* @param $message The packet to send.
*/
function send($message) {
if($this->debug)echo "->>\t$message\n";
socket_write($this->soc, $message."\0", strlen($message)+1);
}


/**
* Reads a message from the socket, will read until entire message has been recieved or connection closes.
* @param $parse Used for recursive calls to tell the function not to parse a partial packet
*/
function read($parse=true) {
$res = rtrim(socket_read($this->soc, 4096));
if($this->debug)echo "<<-\t$res\n";
if(!$res) {
return "DIED"; //Used to gracefully handle a closed socket
}
if($res{strlen($res)-1}!='>') { $res.=$this->read(false);} //Recursive call for messages split over several packets.
if($parse)$this->parse($res);
return $res;
}

/**
* Parses the recieved packets into their message and types.
* @param $packet The packet recieved.
*/
function parse($packet) {
if(substr_count($packet,'>')>1) $packet = explode('/>',$packet);//If necessary split the packet into individual messages
foreach((Array)$packet as $p) {
$p = trim($p);
if(strlen($p)<5) return;//garbage data
$type = trim(strtolower(substr($p,1,strpos($p.' ',' '))));//packet type
$p = trim(str_replace("<$type",'',str_replace('/>','',$p)));//remove details so it is just the info to be parsed
parse_str(str_replace('"','',str_replace('" ','&',str_replace('="','=',str_replace('&','__38',$p)))),$this->packet[$type]);
foreach($this->packet[$type] as $k=>$v) {
$this->packet[$type][$k] = str_replace('__38','&',$v); //htmlspecial chars are protected instead of being parsed
}
$this->handle($type,$p);
}
}

/**
* This is the inital handler for the packets, parses them and sends them off to their respective function to be handled further.
* @param $type The character code indicating the type of data within the message.
* @param $message The data the message contains.
*/
function handle($type,$msg) {
switch($type) {
case 'gp':
if(isset($this->packet['gp']['x']))
$this->send('<x i="'.$this->packet['gp']['x'].'" u="'.$this->userID.'" t="j" />'); //Handle groups
break;
case 'q'://XAT notice to change ip/port
$this->connect($this->packet['q']['d'], $this->packet['q']['p']);
$this->join($this->roomID);
break;
case 'o':
$this->packet['o']['u'] = $this->parseU(@$this->packet['u']['u']);
$this->userInfo[$this->packet['o']['u']]['name'] = @$this->packet['o']['n'];
$this->userInfo[$this->packet['o']['u']]['registeredName'] = ((isset($this->packet['o']['N']))?$this->packet['o']['N']:'');
$this->userInfo[$this->packet['o']['u']]['avatar'] = @$this->packet['o']['a'];
$this->userInfo[$this->packet['o']['u']]['homepage'] = @$this->packet['o']['h'];
$this->userInfo[$this->packet['o']['u']]['rank'] = $this->f2rank(@$this->packet['o']['f']);
break;
case 'u':
//Joined
//Default Bot stuff regarding userInformation
$this->packet['u']['u'] = $this->parseU(@$this->packet['u']['u']);
$this->userInfo[$this->packet['u']['u']]['name'] = @$this->packet['u']['n'];
$this->userInfo[$this->packet['u']['u']]['registeredName'] = ((isset($this->packet['u']['N']))?$this->packet['u']['N']:'');
$this->userInfo[$this->packet['u']['u']]['avatar'] = @$this->packet['u']['a'];
$this->userInfo[$this->packet['u']['u']]['homepage'] = @$this->packet['u']['h'];
$this->userInfo[$this->packet['u']['u']]['rank'] = $this->f2rank(@$this->packet['u']['f']);

$event = 'userJoined';
$data['id'] = $this->packet['u']['u'];
$data['old'] = ($type=='o'||(isset($this->packet['u']['s']))?true:false);
$this->handleEvent($event,$data);

break;
case 'l':
//User Left or was kicked, banned
unset($this->userInfo[$this->packet['l']['u']]);
$event = 'userLeft';
$data['id'] = $this->packet['l']['u'];
$this->handleEvent($event,$data);

break;
case 'p':
//Private message/chat recieved
$event = ((isset($this->packet['p']['d']))?'privateChat':'privateMessage');
$data['id'] = $this->parseU(@$this->packet['p']['u']);
$data['message'] = $this->packet['p']['t'];
$this->handleEvent($event,$data);
break;
case 'm':
//message to main chat.
$event = 'message';
$data['id'] = $this->parseU(@$this->packet['m']['u']);
$data['message'] = $this->packet['m']['t'];
$data['old'] = ((isset($this->packet['m']['s']))?true:false);
$this->handleEvent($event,$data);
break;
}
}

/**
* Joins a room.
* @param $roomID the numeric roomID to join.
*/
function join($roomID) {
//Announce we are here:
$this->send('<y m="1" />');//Anounces our arrival to the server and gets some information to send back
$this->read(); //Auto parsed into $this->packet['y']
$this->send('<j2 q="1" y="'.$this->packet['y']['i'].'" k="'.$this->k.'" k3="0" z="12" p="0" c="'.$roomID.'" f="0" u="'.$this->userID.'" d0="0" n="'.$this->name.'" a="'.$this->avatar.'" h="'.$this->homepage.'" v="0" />');
$this->roomID = $roomID;
}

/**
* Parses the u value from a packet to get just the id
* @param $id the id to be parsed.
*/
function parseU($id) {
if(substr_count($id,'_')>=1) $id = substr($id,0,strpos($id,'_'));
return $id;
}

/**
* Converts an f value to a string containing the corresponding rank...this if you don't understand bitwise operations is a little 'magical' deal with it.
* @param $f The f value to be parsed.
*/
function f2rank($f) {
$f = $this->parseU($f);

if($f==-1) return 'guest';
//Okay, 98% of you reading this on NewHax won't know what any of this means; if you do you are more adnvanced than I expected
//Not that this is advnaced stuff, but basiclly it is a bit-wise comparision(notice & instead of && it is checking if certain binary bits are set to 1
//The F value is essientially a bunch of flags where for example 00010000 == banned(the 0s can be 0 or 1, just as long as that one 1 is a one you are banned.
if((16 & $f)) return 'banned';
if((1 & $f)&&(2 & $f)) return 'member';
if((4 & $f)) return 'owner';
if((32 & $f)&&(1 & $f)&&!(2 & $f)) return 'main';
if(!(1 & $f)&&!(2 & $f)) return 'guest';
if((16 & $f)) return 'banned';
if((2 & $f)&&!(1 & $f)) return 'mod';
}

/**
* Returns an assoc array of information regarding the user with the given id
* @param $id The user id you want information on.
*/
function getUserArray($id) {
$id = $this->parseU($id);
if(isset($this->userInfo[$id])) {
return $this->userInfo[$id];
} else return false;
}

/**
* Sends the given message to the main chat
* @param $message
*/
function sendMessage($message) {
if(empty($message))return;
$this->send('<m t="'.$message.'" u="'.$this->userID.'" />');
}

/**
* Sends a PC to the given ID
* @param $message The message to send.
* @param $id The id to send the message to
*/
function sendPrivateChat($message, $id) {
if(empty($message))return;
$this->send('<p u="'.$id.'" t="'.$message.'" s="2" d="'.$this->userID.'" />');
}

/**
* Sends a PM to the given ID
* @param $message The message to send.
* @param $id The id to send the message to
*/
function sendPrivateMessage($message,$id) {
$id = $this->parseU($id);
if(empty($message))return;
$this->send('<p u="'.$id.'" t="'.$message.'" />');
}

/**
* Makes the given $id an owner, assuming the bot is main
* @param $id The id to promote
*/
function mod($id) {
$this->send('<c u="'.$this->parseU($id).'" t="/M" />');
}

/**
* Makes the given $id a mod, assuming the bot is owner
* @param $id The id to promote
*/
function owner($id) {
$this->send('<c u="'.$this->parseU($id).'" t="/m" />');
}

/**
* Makes the given $id a member, assuming the bot is mod
* @param $id The id to member
*/
function member($id) {
$this->send('<c u="'.$this->parseU($id).'" t="/e" />');
}

/**
* KIcks the given ID assuming the bot is a mod and $id is a member or less
* @param $id The id to kick
*/
function kick($message, $id) {
$this->send('<c p="'.$message.'" u="'.$this->parseU($id).'" t="/k" />');
}

/**
* Bans the ID for a given time(0 is forever)
* @param $id The id to ban
*/
function ban($message, $id, $time) {
if(empty($time)) $time = 3600;
$this->send('<c p="'.$message.'" u="'.$this->parseU($id).'" t="/g'.$time.'" />');
}

/**
* Unbans the given ID
* @param $id The id to unban
*/
function unban($id) {
$this->send('<c u="'.$this->parseU($id).'" t="/u" />');
}

/**
* Performs a basic HTTP GET to the given URL
* @param $url The url to retrieve, please include http:// and www if necessary
* @param $includeHeader Tells teh function wether or not to include the server header respond before the main content
*/
function get($url, $includeHeader=false) {
$urlp = parse_url($url);
$fp = fsockopen($urlp['host'],80);
$path = explode('/',$url,4);
$path = ((count($path)>=4)?$path[3]:"");
$req = "GET /$path HTTP/1.1\r\n";
$req .= "Host: $urlp[host]\r\n";
$req .= "Connection: Close\r\n\r\n";
fputs($fp, $req);
$res = "";
while(!feof($fp)) $res .= fgets($fp, 4096);
fclose($fp);
if($includeHeader) return $res;
$res = explode("\r\n\r\n",$res,2);
return $res[1];
}
/**
* A utility function to get all text beween $start and $end
* @param $content The content from which we are grabbing data
* @param $start where to start grabbing from
* @param $end the end of the content to grab
*/
function getBetween($content,$start,$end){
$r = explode($start, $content);
if (isset($r[1])){
$r = explode($end, $r[1]);
return $r[0];
}
return '';
}

}

?>
Last edited by lenulove15 on 21/09/2011 5:56 pm, edited 7 times in total.
lenulove15
PHP Newbie
PHP Newbie
Posts: 5
Joined: 21/09/2011 3:37 pm

Re: สอบถามเกี่ยวกับ .bat ใครเขียนเป็นทำได้เข้ามาบอกที่นะครับ

Post by lenulove15 »

ไม่เห็นมีใครบอกเลยแงแง
User avatar
imsn
PHP Super Member
PHP Super Member
Posts: 375
Joined: 07/05/2010 12:58 pm
Contact:

Re: สอบถามเกี่ยวกับ .bat ใครเขียนเป็นทำได้เข้ามาบอกที่นะครับ

Post by imsn »

อย่างอแง ซิครับ เพิ่งถามไปแป๊บเดียวจะให้คนตอบเลย หายากครับ
จ้างเค้าทำยังได้ไม่เร็วขนาดนั้นเลย
ตัวอย่างการสร้าง .bat

เปิดด้วย โปรแกรมเขียนข้อความอะไรก็ได้ save เป็น ชื่อ.bat
แค่นั้นครับ
เช่น

start /min java -jar C:\xampp\selenium-server.jar

สั่งให้ java รัน โปรแกรม ทำกับ php ก็คล้ายๆ กัน
ช่วยตอบเพราะอยากโปรโหมทเว็บ คิคิคลิกเลย
หาเพื่อนฝรั่งคุย M ...
lenulove15
PHP Newbie
PHP Newbie
Posts: 5
Joined: 21/09/2011 3:37 pm

Re: สอบถามเกี่ยวกับ .bat ใครเขียนเป็นทำได้เข้ามาบอกที่นะครับ

Post by lenulove15 »

ขอโทษที่งับ

ขอถามอีกนิด พอดีผมเด็กและไม่รู้อะไร

แล้ว ถ้าจะสั่งให้ bot.bat รัน bot.php ต้องพิมว่าไงมั้งงับ

ไฟล์ .php อยู่นี้่อะงับ ให้ผมแนบให้ดูมั้ยงับ

C:\Documents and Settings\user\Desktop\PangYa Gold Bot\bot.php
User avatar
mindphp
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
Posts: 25929
Joined: 22/09/2008 6:18 pm
Contact:

Re: สอบถามเกี่ยวกับ .bat ใครเขียนเป็นทำได้เข้ามาบอกที่นะครับ

Post by mindphp »

สำหรับ php ข้อมูลใน .bat น่าจะประมาณนี้ครับ
ลองใช้ดูได้ผลยังไง บอกเพื่อนๆ ด้วยนะครับ

Code: Select all

c:\partto\php.exe  c:\yourscript\yourphpfile.php
ติดตาม VDO: http://www.youtube.com/c/MindphpVideoman
ติดตาม FB: https://www.facebook.com/pages/MindphpC ... 9517401606
หมวดแชร์ความรู้: https://www.mindphp.com/forums/viewforum.php?f=29
รับอบรม และพัฒนาระบบ: https://www.mindphp.com/forums/viewtopic.php?f=6&t=2042
User avatar
mindphp
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
Posts: 25929
Joined: 22/09/2008 6:18 pm
Contact:

Re: สอบถามเกี่ยวกับ .bat ใครเขียนเป็นทำได้เข้ามาบอกที่นะครับ

Post by mindphp »

ถ้าแบบแรกไม่ได้ ลองแบบนี้ครับ

Code: Select all

@c:/path/to/php.exe test.php %1 
ติดตาม VDO: http://www.youtube.com/c/MindphpVideoman
ติดตาม FB: https://www.facebook.com/pages/MindphpC ... 9517401606
หมวดแชร์ความรู้: https://www.mindphp.com/forums/viewforum.php?f=29
รับอบรม และพัฒนาระบบ: https://www.mindphp.com/forums/viewtopic.php?f=6&t=2042
lenulove15
PHP Newbie
PHP Newbie
Posts: 5
Joined: 21/09/2011 3:37 pm

Re: สอบถามเกี่ยวกับ .bat ใครเขียนเป็นทำได้เข้ามาบอกที่นะครับ

Post by lenulove15 »

แป่ว คือผมไม่เข้าใจอะครับ ให้ วางข้อความตามที่บอกแล้วเชฟ เลยหรือ ครับ หรือข้างหน้า ต้องใส่ start แล้ว ตามด้วยอะไรครับ ไฟล์ที่ผมต้องการให้รัน มันอยู่นี้ C:\Documents and Settings\user\Desktop\PangYa Gold Bot\bot.php

ชื่อนี้อะงับ
bot.php

ช่วยทำแบบสำเร็จ แล้ว โพสให้ผมดูเลยได้มั้ยครับผม
User avatar
mindphp
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
Posts: 25929
Joined: 22/09/2008 6:18 pm
Contact:

Re: สอบถามเกี่ยวกับ .bat ใครเขียนเป็นทำได้เข้ามาบอกที่นะครับ

Post by mindphp »

ลองเขียนดูครับไม่ยาก
ถ้าจะให้คลิกแล้วขึ้นหน้าจอ ค้าก็ใส่
@GOTO START

หรือ ถ้าไม่้ต้องการดูผลการทำงาน ก็ใส่ command ชื้ไปที่งานของเราได้เลย
ติดตาม VDO: http://www.youtube.com/c/MindphpVideoman
ติดตาม FB: https://www.facebook.com/pages/MindphpC ... 9517401606
หมวดแชร์ความรู้: https://www.mindphp.com/forums/viewforum.php?f=29
รับอบรม และพัฒนาระบบ: https://www.mindphp.com/forums/viewtopic.php?f=6&t=2042
Post Reply
  • Similar Topics
    Replies
    Views
    Last post

Return to “Programming - PHP”

Who is online

Users browsing this forum: Bing [Bot] and 22 guests