ช่วยด้วยค่ะ อัพรูปไม่ขึ้น เป็นกากบาทสีแดง

สำหรับผู้ที่ เริ่มต้น Programming - PHP มีอะไร แนะนำ หรือข้อสงสัยต้องบอร์ด นี้ คนที่มีความรู้ แบ่งปันคนอื่นบ้างนะ ปัญหาการเขียนโปรแกรม แบบ OOP Session Cookies php network

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

taman442

ช่วยด้วยค่ะ อัพรูปไม่ขึ้น เป็นกากบาทสีแดง

Post by taman442 »

Code: Select all

<?
ob_start();
session_start();
if($_SESSION["adminlogin"]=="")
{
header('location:index.php');
exit();
}
//============ Start Session และทำการเรียก Function ติดต่อฐานข้อมูล 
require_once('../connect/connect.php');
require_once('../connect/function.php');

//=========== กรณีมีการแก้ไขรายการข่าว
            if($_GET["Action"]=="Save")
	          {
						  //=========== บันทึกข้อมูลข่าว
	         $sql_up = "update news set NewsCode='$_POST[txtNewsCode]',NewsName='$_POST[txtNewsName]',Description='$_POST[txtDescription]',Promotion='$_POST[rdoPromotion]',New='$_POST[rdoNew]' where NewsID='$_GET[NewsID]'";
           $dbquery_up = mysql_query($sql_up)or die(mysql_error());
	
	
					 //echo $sql_up;
					// exit();
					//=========== แก้ไขไฟล์เล็ก
					         	if(!empty($file))
                       {
														$path="../picture";								
														//=========== อัพโหลตไฟลืเล็ก
                            @copy( $file ,"$path/$file_name");
      // @move_uploaded_file() move_uploaded_file($_FILES['file1']['tmp_name'], 'newpath/file.ext');
                     $sql_up = "update news set Picture='$filUpload' where NewsID='$_GET[NewsID]'";
                           $dbquery_up = mysql_query($sql_up)or die(mysql_error());
								 			 }
										 
					 
									echo"<script language='JavaScript'>";
									echo"alert('แก้ไขข้อมูลเรียบร้อยแล้ว');";
									echo"window.location='editNews.php?NewsID=$_GET[NewsID]';";
									echo"</script>";					 
			 		 }
					 
?>
<html>
<title>..:: ระบบจัดการฐานข้อมูล ::</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<link rel="stylesheet" href="../css/styles.css" type="text/css">
<script language="JavaScript" src="editor.js"></script>
<style type="text/css">
body,td,th {
	font-family: "Microsoft Sans Serif", "MS Sans Serif", sans-serif;
}
</style>
<div align="center"><br>
<?
//=========== อ่านว่าคือสินค้าชนิดใด
$result=select("news","where 1=1 and NewsID='".$_GET["NewsID"]."'");
if(!$result)
{
header("location:News.php");
}

?>
 <table cellspacing=1 cellpadding=4 width="68%" bgcolor=#CCCCCC border=0 align="center" height="10">
  <tbody>
   <tr bgcolor=#e5e5e5> 
    <td width="100%" bgcolor="#FFFFFF"> <div align="center"></div>
     <table cellspacing=1 cellpadding=4 width="100%" border=0 align="center" height="10">
      <tbody>
       <tr bgcolor=#e5e5e5> 
        <td width="35%" bgcolor="#FFFFFF"> <div align="left"><b><img src="../image/allrowto.gif" width="11" height="11" align="absbottom"> 
          แก้ไขรายการข่าว</b></div></td>
        <td width="22%" align=middle bgcolor="#FFFFFF"> <div align="left"> 
         </div></td>
        <td width="43%" bgcolor="#FFFFFF"> <div align="right"><a href="News.php?CatID=<?=$result["CatID"];?>">กลับไป</a></div></td>
       </tr>
      </tbody>
     </table></td>
   </tr>
  </tbody>
 </table>
</div>

<form name="frm<?=$i;?>" method="post" action="<?=$_SERVER['PHP_SELF'];?>?NewsID=<?=$_GET["NewsID"];?>&Action=Save" enctype="multipart/form-data" onSubmit="return checkvalue()">
 <table cellspacing=1 cellpadding=3 width="68%" bgcolor=#CCCCCC border=0 align="center" height="10">
  <tbody>
   <tr bgcolor=#e5e5e5> 
    <td width="31" bgcolor="#FFFFFF"> <script language="Javascript1.2"><!-- // load htmlarea
_editor_url = "";           // URL to htmlarea files
var win_ie_ver = parseFloat(navigator.appVersion.split("MSIE")[1]);
if (navigator.userAgent.indexOf('Mac')    >= 0) { win_ie_ver = 0; }
if (navigator.userAgent.indexOf('Windows CE') >= 0) { win_ie_ver = 0; }
if (navigator.userAgent.indexOf('Opera')   >= 0) { win_ie_ver = 0; }
if (win_ie_ver >= 5.5) {
 document.write('<scr' + 'ipt src="' +_editor_url+ 'editor.js"');
 document.write(' language="Javascript1.2"></scr' + 'ipt>'); 
} else { document.write('<scr'+'ipt>function editor_generate() { return false; }</scr'+'ipt>'); }
// --></script> 
<script language="JavaScript">
function checkvalue()
{

		if(parseInt(document.all.txtPrice.value) >= parseInt(document.all.txtPriceNormal.value))
		{
		alert('ราคาพิเศษจะต้องน้อยกว่ากว่าราคาปกติ');
		document.all.txtPrice.focus();
		return false;
		}else
		{ return true; }

}
</script>
     <table width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="2">
      <tr> 
       <td width="20%">&nbsp;</td>
       <td width="80%">&nbsp;</td>
      </tr>
      <tr> 
       <td valign="top">รหัสข่าว <font color="#FF0000">** </font></td>
       <td><input name="txtNewsCode" type="text" class="txtbox" id="V" value="<?=$result["NewsCode"];?>" maxlength="20" readonly="true"> 
       </td>
      </tr>
      <tr> 
       <td valign="top">ข่าวที่น่าสนใจ <font color="#FF0000">** </font></td>
       <td><input name="rdoPromotion" type="radio" value="Yes" <? if($result["Promotion"]=="Yes"){?>checked<?}?>>
        ใช่ 
        <input type="radio" name="rdoPromotion" value="No" <? if($result["Promotion"]=="No"){?>checked<?}?>>
        ไม่ใช่</td>
      </tr>
      <tr> 
       <td valign="top">ข่าวใหม่<font color="#FF0000">** </font></td>
       <td><input name="rdoNew" type="radio" value="Yes" <? if($result["New"]=="Yes"){?>checked<?}?>>
        ใช่ 
        <input type="radio" name="rdoNew" value="No" <? if($result["New"]=="No"){?>checked<?}?>>
        ไม่ใช่</td>
      </tr>
      <tr> 
       <td valign="top">ชื่อข่าว <font color="#FF0000">** </font></td>
       <td><input name="txtNewsName" type="text" class="txtbox" id="txtNewsName" style="width:550" value="<?=$result["NewsName"];?>" maxlength="255"></td>
      </tr>
      <tr> 
       <td valign="top">รูปภาพ <font color="#FF0000">** </font></td>
       <td><img src="../picture/<?=$result["Picture"];?>" /></td>
      </tr>
      <tr> 
       <td valign="top">&nbsp;</td>
       <td><input name="file" type="file" class="txtbox" id="filUpload"></td>
      </tr>
      <tr> 
       <td valign="top">รายละเอียด <font color="#FF0000">** </font></td>
       <td><textarea name="txtDescription" cols="40" rows="10" class="txtbox" id="txtDescription" style="width:550; height:450"><?=$result["Description"];?></textarea> 
        <script language="javascript1.2">
editor_generate('txtDescription');
</script> &nbsp;</td>
      </tr>
      <tr> 
       <td></td>
       <td><input name="Submit" type="submit" class="button" value="บันทึก"> 
        <input name="Cancel" type="button" class="button" id="Cancel" value="ยกเลิก" onClick="window.location='News.php?CatID=<?=$result["CatID"];?>';"></td>
      </tr>
      <tr> 
       <td>&nbsp;</td>
       <td>&nbsp;</td>
      </tr>
      <tr> 
       <td>&nbsp;</td>
       <td>&nbsp;</td>
      </tr>
     </table></td>
   </tr>
 
  </tbody>
 </table>
 <table cellspacing=0 cellpadding=4 width="68%" bgcolor=#CCCCCC border=0 align="center" height="10">
  <tbody>
   <tr bgcolor=#e5e5e5> 
    <td width="100%" bgcolor="#FFFFFF"> <div align="center"></div>
     <table cellspacing=1 cellpadding=4 width="100%" border=0 align="center" height="10">
      <tbody>
       <tr bgcolor=#e5e5e5> 
        <td width="35%" bgcolor="#FFFFFF"> <div align="left"></div></td>
        <td width="22%" align=middle bgcolor="#FFFFFF"> <div align="left"> 
         </div></td>
        <td width="43%" bgcolor="#FFFFFF"> <div align="right"><a href="News.php?CatID=<?=$result["CatID"];?>">กลับไป</a></div></td>
       </tr>
      </tbody>
     </table></td>
   </tr>
  </tbody>
 </table>
</form>

User avatar
mindphp
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
Posts: 27123
Joined: 22/09/2008 6:18 pm
Contact:

Re: ช่วยด้วยค่ะ อัพรูปไม่ขึ้น เป็นกากบาทสีแดง

Post by mindphp »

เบื้องต้นลองเช็คว่า ภาพถูกเก็บไว้ที่ server หรือยัง ก่อนนะครับ ก่อนจะเอามาแสดง
ติดตาม VDO: http://www.youtube.com/c/MindphpVideoman
ติดตาม FB: https://www.facebook.com/pages/MindphpC ... 9517401606
หมวดแชร์ความรู้: https://www.mindphp.com/forums/viewforum.php?f=29
รับอบรม และพัฒนาระบบ: https://www.mindphp.com/forums/viewtopic.php?f=6&t=2042
tohkai_php
PHP Sr. Member
PHP Sr. Member
Posts: 95
Joined: 10/04/2012 9:09 am

Re: ช่วยด้วยค่ะ อัพรูปไม่ขึ้น เป็นกากบาทสีแดง

Post by tohkai_php »

รอง print พาธรูปมาดูก่อนนะครับ แล้วรองไปเช๊คว่ารูปตามพาธมีอยู่หรือเปล่า
เหมือนพี่แอดมินบอกอะครับ อิอิ
Post Reply
 • Similar Topics
  Replies
  Views
  Last post

Return to “Programming - PHP”

Who is online

Users browsing this forum: facebook.com [Crawler] and 16 guests