Page 1 of 1

ถามเรื่องการเลือกจุดแล้วให้หมุดปักลง maps google maps api v3

Posted: 11/02/2013 7:46 pm
by โง่โปรแกรม
อยากจะขอคำสั่งที่เราจะเลือกสถานที่ โดยเราได้ทำเป็นดรอปดาว แล้วกดเลือกสถานที่ในดรอปดาวเพื่อให้หมุดปักลงแผนที่ทำยังไงค่ะ ตอนนี้ทำฐานข้อมูลไว้แล้ว เหลือแค่ว่าทำอย่างไรเมื่อกดเลือกสถานที่นั้นแล้วหมุดปักลงสถานที่ค่ะ