Page 1 of 1

ระบบตะกร้าสินค้าต้องการเก็บข้อมูลจากหน้าตะกร้าสินค้า

Posted: 06/09/2007 6:50 pm
by aa_aa
รบกวนช่วยดูโค๊ดให้หน่อยค่ะ กำลังศึกษาระบบตะกร้าสินค้าต้องการเก็บข้อมูลจากหน้าตะกร้าสินค้าไปไว้ในฐานข้อมูล แต่ว่ามันฟ้อง error และในฐานข้อมูล ค่าที่ต้องการเก็บก้อเป็นค่าว่างรันแต่ id ตะกร้า(ตั้งเป็น auto) มือใหม่น่ะค่ะ (โค๊ดตะกร้าสินค้าก็เลยทดลองเขียนตามหนังสือแล้วมาดัดแปลงเล็กน้อย)

$date_add=date('d M Y');//07 April 2005
$sql1 = "insert into bk (bk_id,customer_id,product_id,bas_qty,bas_price,date_add) values('','1111','$product','$qty','$aa','$date_add')";
$dbquery1 = mysql_db_query($dbname, $sql1);
echo "add data to table finished";
include "CloseDb.php";

Posted: 07/09/2007 5:05 pm
by mindphp
Error ว่าอะไรครับ
ลองเช็ค field date_add ว่ากำหนด datatype เป็น อะไร กับข้อมูลที่เราป้อนเข้าไป ตรงกันหรือเปล่า