สอบถามเกี่ยวกับ Error ของ PHP

สำหรับผู้ที่ เริ่มต้น Programming - PHP มีอะไร แนะนำ หรือข้อสงสัยต้องบอร์ด นี้ คนที่มีความรู้ แบ่งปันคนอื่นบ้างนะ ปัญหาการเขียนโปรแกรม แบบ OOP Session Cookies php network

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

User avatar
krisak
PHP Newbie
PHP Newbie
Posts: 6
Joined: 01/01/1970 7:00 am

สอบถามเกี่ยวกับ Error ของ PHP

Post by krisak »

ผมเขียน PHP โดยหน้าแรก กับ หน้าสองจะlink กันอยู่ โดยที่คลิกหน้าหลักไปหน้าที่สอง แล้วจะใช้การ Back กลับไปที่หน้าแรกแล้วติดปัญหาตัวนี้นะครับ ต้องทำอย่างไง

Webpage has expired

Most likely cause:
The local copy of this webpage is out of date, and the website requires that you download it again.

What you can try:
Click on the Refresh button on the toolbar to reload the page. After refreshing, you might need to navigate to the specific webpage again, or re-enter information.


ถ้ากดปุ่ม Refresh บนinternet Explorer ก็จะกลับมา ต้องทำอย่างไงไม่ให้ติด error นี้นะครับ

User avatar
mindphp
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
Posts: 24470
Joined: 22/09/2008 6:18 pm
Contact:

Post by mindphp »

ขอ รายละเอียด หน่อย ครับ
ติดตาม VDO: http://www.youtube.com/c/MindphpVideoman
ติดตาม FB: https://www.facebook.com/pages/MindphpC ... 9517401606
หมวดแชร์ความรู้: https://www.mindphp.com/forums/viewforum.php?f=29
รับอบรม และพัฒนาระบบ: https://www.mindphp.com/forums/viewtopic.php?f=6&t=2042

User avatar
krisak
PHP Newbie
PHP Newbie
Posts: 6
Joined: 01/01/1970 7:00 am

Post by krisak »

คือว่า ผมเขียนโปรเจคขึ้นมาโดยมี Source Code อย่างนี้นะครับ โดยมีรายละเอียดประมาณนี้นะครับ

<?
require_once('../Connections/connect_ram.php');
if(isset($HTTP_POST_VARS["submit"]))
{
if ($m_start<10){$m_st="0".$m_start;} else{$m_st=$m_start;}
if ($m_end<10){$m_ed="0".$m_end;} else{$m_ed=$m_end;}
if ($start_date<10){$d_st="0".$start_date;} else{$d_st=$start_date;}
if ($end_date<10){$d_ed="0".$end_date;} else{$d_ed=$end_date;}
$sql1 = "SELECT * FROM store WHERE dep_id = '$depart' AND store_name = '$store_name'";
$Recordset = mysql_query($sql1, $connect_ram) or die(mysql_error());
$record1=mysql_fetch_array($Recordset);
$store=$record1[store_id];
$Stotal=0;
$Qtotal=0;
if($depart=="" and $store=="" )
{
$mstart=month($m_start);
$mend=month($m_end);
echo"<h3><center>รายงานการขายทั้งหมดตามห้างสรรพสินค้า </center></h3>";
echo" ตั้งแต่วันที่ $start_date เดือน $mstart ถึงวันที่ $end_date เดือน $mend ปี$year_st
<table width = '80%' border='1' >
<tr bgcolor='#D2E9FF'>
<td width='15%'><center><b><font size='2' face='MS Sans Serif'>ห้าง</font></b></center></td>
<td width='15%'><center><b><font size='2' face='MS Sans Serif'>ยอดขาย</font></b></center></td>
</tr>";
$sql5 = 'SELECT * FROM department ';
$Recordset_depart = mysql_query($sql5, $connect_ram) or die(mysql_error());
while($record2=mysql_fetch_array($Recordset_depart))
{
$dep_id=$record2[dep_id];
$dep_name=$record2[dep_name];
$sql2 = "SELECT * FROM sale_report WHERE dep_id like '$dep_id'";
$Recordset3 = mysql_query($sql2, $connect_ram) or die(mysql_error());
while($record=mysql_fetch_array($Recordset3))
{
$sale_amount=$record[sale_amount];
$sale_date=$record[sale_date];
$month1 =$record[sale_month];
$year=substr("$sale_date",0,4);
$date=substr("$sale_date",8,2);
if($year==$year_st)
{
if(($month1==$m_start and $month1==$m_end) ||($m_start<=$month1 and $month1<=$m_end ))
{
if(($date==$start_date and $date==$end_date) || ($start_date<=$date and $date<=$end_date))
{
$Stotal=$Stotal+$sale_amount;
}
}
}
}//end while
echo"
<tr bgcolor='#FFFFFF'>
<td width='15%'><center><b><font size='2' face='MS Sans Serif'><a href='Ssaledep_pro.php?dep_id=$dep_id$year_st$m_st$m_ed$d_st$d_ed'>$dep_name</font></b></center></td>
<td width='15%'><center><b><font size='2' face='MS Sans Serif'>$Stotal</font></b></center></td>
</tr>";
$NStotal=$NStotal+$Stotal;
$Stotal=0;
}//end while
echo"
<tr bgcolor='#D2E9FF'>
<td width='15%'><center><b><font size='2' face='MS Sans Serif'>บอดรวม</font></b></center></td>
<td width='15%'><center><b><font size='2' face='MS Sans Serif'>$NStotal</font></b></center></td>
</tr>";
}
Elseif($store=="" )
{
$mstart=month($m_start);
$mend=month($m_end);
$sqldep = "SELECT * FROM department WHERE dep_id like '$depart'";
$Recdep = mysql_query($sqldep, $connect_ram) or die(mysql_error());
$recorddep=mysql_fetch_array($Recdep);
$dep_name=$recorddep[dep_name];
echo"<h3><center>รายงานการขายตามห้างสรรพสินค้า $dep_name</center></h3>";
echo" ตั้งแต่วันที่ $start_date เดือน $mstart ถึงวันที่ $end_date เดือน $mend ปี$year_st
<table width = '80%' border='1' >
<tr bgcolor='#D2E9FF'>
<td width='15%'><center><b><font size='2' face='MS Sans Serif'>สาขา</font></b></center></td>
<td width='15%'><center><b><font size='2' face='MS Sans Serif'>ยอดขาย</font></b></center></td>
</tr>";
$sql5 = "SELECT * FROM store WHERE dep_id like '$depart'";
$Recordset_depart = mysql_query($sql5, $connect_ram) or die(mysql_error());
while($record2=mysql_fetch_array($Recordset_depart))
{
$store_id=$record2[store_id];
$store_name=$record2[store_name];
$sql2 = "SELECT * FROM sale_report WHERE store_id like '$store_id'";
$Recordset3 = mysql_query($sql2, $connect_ram) or die(mysql_error());
while($record=mysql_fetch_array($Recordset3))
{
$sale_amount=$record[sale_amount];
$sale_date=$record[sale_date];
$month1 =$record[sale_month];
$year=substr("$sale_date",0,4);
$date=substr("$sale_date",8,2);
if($year==$year_st)
{
if(($month1==$m_start and $month1==$m_end) ||($m_start<=$month1 and $month1<=$m_end ))
{
if(($date==$start_date and $date==$end_date) || ($start_date<=$date and $date<=$end_date))
{
$Stotal=$Stotal+$sale_amount;
}
}
}
}//end while
echo"
<tr bgcolor='#FFFFFF'>
<td width='15%'><center><b><font size='2' face='MS Sans Serif'><a href='Ssalepro_store.php?store_id=$store_id$year_st$m_st$m_ed$d_st$d_ed'>$store_name</font></b></center></td>
<td width='15%'><center><b><font size='2' face='MS Sans Serif'>$Stotal</font></b></center></td>
</tr>";
$NStotal=$NStotal+$Stotal;
$Stotal=0;
}//end while
echo"
<tr bgcolor='#D2E9FF'>
<td width='15%'><center><b><font size='2' face='MS Sans Serif'>บอดรวม</font></b></center></td>
<td width='15%'><center><b><font size='2' face='MS Sans Serif'>$NStotal</font></b></center></td>
</tr>";
}
else
{
$mstart=month($m_start);
$mend=month($m_end);
$sqldep = "SELECT * FROM department WHERE dep_id like '$depart'";
$Recdep = mysql_query($sqldep, $connect_ram) or die(mysql_error());
$recorddep=mysql_fetch_array($Recdep);
$dep_name=$recorddep[dep_name];
$sqlstore = "SELECT * FROM store WHERE store_id like'$store'";
$Rec_store = mysql_query($sqlstore, $connect_ram) or die(mysql_error());
$record_store=mysql_fetch_array($Rec_store);
$store_name=$record_store[store_name];
echo"<h3><center>รายงานการขายตามห้างสรรพสินค้า $dep_name สาขา $store_name</center></h3>";
echo" ตั้งแต่วันที่ $start_date เดือน $mstart ถึงวันที่ $end_date เดือน $mend ปี$year_st
<table width = '80%' border='1' >
<tr bgcolor='#D2E9FF'>
<td width='15%'><center><b><font size='2' face='MS Sans Serif'>รุ่น</font></b></center></td>
<td width='15%'><center><b><font size='2' face='MS Sans Serif'>จำนวน</font></b></center></td>
<td width='15%'><center><b><font size='2' face='MS Sans Serif'>ยอดขาย</font></b></center></td>
</tr>";
$sql5 = 'SELECT * FROM category ';
$Recordset_cate = mysql_query($sql5, $connect_ram) or die(mysql_error());
while($record2=mysql_fetch_array($Recordset_cate)){
$cat_id=$record2[cat_id];
$cat_name=$record2[cat_name];
$sql2 = "SELECT * FROM sale_report WHERE cat_id like '$cat_id' and store_id = '$store'";
$Recordset3 = mysql_query($sql2, $connect_ram) or die(mysql_error());
while($record=mysql_fetch_array($Recordset3)){
$sale_amount=$record[sale_amount];
$sale_quanlity=$record[sale_quanlity];
$sale_date=$record[sale_date];
$month1 =$record[sale_month];
$year=substr("$sale_date",0,4);
$date=substr("$sale_date",8,2);
if($year==$year_st)
{
if(($month1==$m_start and $month1==$m_end) ||($m_start<=$month1 and $month1<=$m_end ))
{
if(($date==$start_date and $date==$end_date) || ($start_date<=$date and $date<=$end_date))
{
$Qtotal=$Qtotal+$sale_quanlity;
$Stotal=$Stotal+$sale_amount;
}
}
}
}
echo"
<tr bgcolor='#FFFFFF'>
<td width='15%'><center><b><font size='2' face='MS Sans Serif'><a href='Ssalecat.php?cat_id=$cat_id$year_st$m_st$m_ed$d_st$d_ed$store'>$cat_name</font></b></center></td>
<td width='15%'><center><b><font size='2' face='MS Sans Serif'>$Qtotal</font></b></center></td>
<td width='15%'><center><b><font size='2' face='MS Sans Serif'>$Stotal</font></b></center></td>
</tr>";
$NStotal=$NStotal+$Stotal;
$NQtotal=$NQtotal+$Qtotal;
$Stotal=0;
$Qtotal=0;
}//end while
echo"
<tr bgcolor='#D2E9FF'>
<td width='15%'><center><b><font size='2' face='MS Sans Serif'>บอดรวม</font></b></center></td>
<td width='15%'><center><b><font size='2' face='MS Sans Serif'>$NQtotal</font></b></center></td>
<td width='15%'><center><b><font size='2' face='MS Sans Serif'>$NStotal</font></b></center></td>
</tr>";
}
echo "</table>";
}
echo" <a href='sum_sale_depart.php'>กลับสู่หน้าหลัก</a>"
?>
รายละเอียดจะประมาณนี้นะครับ แต่ถ้าผมจะกด back กลับโดยใช้ <--- ของ internet Exploere มันจะขึ้น error ตามที่บอกไว้นะครับ จะต้องกด Refresh อีกรอบค่าเก่าถึงจะกลับมา ผมอยากถามว่าทำอย่างไงไม่ให้ขึ้น error ขึ้นมาอีกนะครับ

User avatar
mindphp
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
Posts: 24470
Joined: 22/09/2008 6:18 pm
Contact:

Post by mindphp »

เช็ค ว่า หน้า นี้ เคย เข้ามาแล้ว หรือ ไม่ ถ้าเข้ามาแล้ว ก็ ให้ redirect ไปหน้า อื่น ที่ต้องการ หรือ ห้าม กดปุ่ม back เอา โดยใช้ javascript
ติดตาม VDO: http://www.youtube.com/c/MindphpVideoman
ติดตาม FB: https://www.facebook.com/pages/MindphpC ... 9517401606
หมวดแชร์ความรู้: https://www.mindphp.com/forums/viewforum.php?f=29
รับอบรม และพัฒนาระบบ: https://www.mindphp.com/forums/viewtopic.php?f=6&t=2042

User avatar
krisak
PHP Newbie
PHP Newbie
Posts: 6
Joined: 01/01/1970 7:00 am

Post by krisak »

ไม่ใช่ครับ พอดี หน้าเก่าโชว์มาแล้ว และผมคลิกให้ไปหน้าใหม่นะครับ อยากจะกลับมาเพื่อดูขอ้มูลของหน้าเก่า โดยใช้การ back กลับของ internet Explorer นะครับ
แต่มันขึ้น Error นะครับ
Webpage has expired

Most likely cause:
The local copy of this webpage is out of date, and the website requires that you download it again.

What you can try:
Click on the Refresh button on the toolbar to reload the page. After refreshing, you might need to navigate to the specific webpage again, or re-enter information.

ต้องทำอย่างไงนะครับ
ขอความช่วยเหลือนะครับ

User avatar
mindphp
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
Posts: 24470
Joined: 22/09/2008 6:18 pm
Contact:

Post by mindphp »

มันเป็น ปัญหาของทาง ฝั่ง client เอง นะครับ php ไม่สามารถมากัดการ กับ ปัญหาดังกว่าได้
ติดตาม VDO: http://www.youtube.com/c/MindphpVideoman
ติดตาม FB: https://www.facebook.com/pages/MindphpC ... 9517401606
หมวดแชร์ความรู้: https://www.mindphp.com/forums/viewforum.php?f=29
รับอบรม และพัฒนาระบบ: https://www.mindphp.com/forums/viewtopic.php?f=6&t=2042

User avatar
krisak
PHP Newbie
PHP Newbie
Posts: 6
Joined: 01/01/1970 7:00 am

Post by krisak »

ขอถามอีกครั้งได้ไหม ครับ ผมต้องทำอย่างไงบ้างครับ วิธีแก้ไขครับ

User avatar
mindphp
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
Posts: 24470
Joined: 22/09/2008 6:18 pm
Contact:

Post by mindphp »

ปิดไม่ให้ คลิก ปุ่ม back ครับ แล้ว ลอง ใช้ javascript ในการกลับมาหน้าที่แล้วแทน
ติดตาม VDO: http://www.youtube.com/c/MindphpVideoman
ติดตาม FB: https://www.facebook.com/pages/MindphpC ... 9517401606
หมวดแชร์ความรู้: https://www.mindphp.com/forums/viewforum.php?f=29
รับอบรม และพัฒนาระบบ: https://www.mindphp.com/forums/viewtopic.php?f=6&t=2042

Post Reply
  • Similar Topics
    Replies
    Views
    Last post

Return to “Programming - PHP”

Who is online

Users browsing this forum: Majestic-12 [Bot], Wisitsakbenz and 23 guests