เปิดไฟล์ pdf จาก fpdf php ไม่ได้ครับ

สำหรับผู้ที่ เริ่มต้น Programming - PHP มีอะไร แนะนำ หรือข้อสงสัยต้องบอร์ด นี้ คนที่มีความรู้ แบ่งปันคนอื่นบ้างนะ ปัญหาการเขียนโปรแกรม แบบ OOP Session Cookies php network

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

User avatar
futurebis
PHP Jr. Member
PHP Jr. Member
Posts: 18
Joined: 15/02/2010 10:12 am
Contact:

เปิดไฟล์ pdf จาก fpdf php ไม่ได้ครับ

Post by futurebis »

คือผมเขียน php ให้ออกรายงาน โดยใช้ fpdf ช่วงแรกๆก็เปิดได้ปรกติ (ปรกติเปิดกับ foxit ลองเปิดกับ acrobat ก็ไม่ได้เช่นกัน) แต่มาไม่กี่วันหลังนี้ มันเปิดอ่านไม่ได้โดยฟ้องว่า Format Error: Not a PDF or corrupted. (ตามไฟล์แนบ) แต่ถ้าเป็นไฟล์ pdf อื่นๆที่ไม่ได้ส่งออกจาก code fpdf นี้ ก็อ่านได้ปรกติครับ ไม่เข้าใจว่าเป็นเพราะอะไร ใครพอรู้สาเหตุช่วยแนะนำด้วยครับ code ประมาณนี้ครับ

Code: Select all

<?php
require("FPDF/ThaiPDF.class.php");
include "ConnectionDb.php";

$pdf = new ThaiPDF();
$pdf->AddThaiFont("cordia");
//$pdf->AddPage();
$pdf->SetFont("cordia", '', 14);


$txtprojectno = $_POST['prono'];
//$txtsumtotal = number_format($_POST['sumtotal'],2);
$txtsumtotal = $_POST['sumtotal'];
$percent = number_format($_POST['percent'],2);
$txtpercent = $_POST['txtpercent'];
$txtsumgtotal = $_POST['sumgtotal'];
$txtbid = number_format($_POST['txtbid'],2);
$txtletterprice = $_POST['txtletterprice'];
$txtbidname = $_POST['txtbidname'];

$txtletterprice = iconv( 'UTF-8','TIS-620',$txtletterprice); 
$txtbidname = iconv( 'UTF-8','TIS-620',$txtbidname); 

if ($txtpercent > 0 ){
	$txtsumtotal = number_format($txtsumtotal,2);
}

/////////////////////////////
//Disable automatic page break
//$pdf->SetAutoPageBreak(false);
//set initial y axis position per page
//$y_axis_initial = 25;
//initialize counter
$i = 0;

//Set maximum rows per page
$max = 27;

//Set Row Height
$row_height = 6;
////////////////////////////

//$pdf->SetFont("cordia", '', 14);
//$pdf->Cell(0,0,iconv( 'UTF-8','TIS-620','By... ทดสอบพิมพ์รายงาน'),0,0,"C");


$sql_project = "SELECT * FROM tb_project WHERE pro_no = $txtprojectno";
 //echo $sql_project ;
 //echo "<br />";
 $result_project = mysql_query($sql_project);
 $project_detail = mysql_fetch_array($result_project);
 $pro_detail = "ใบเสนอราคา ".$project_detail[pro_details];
 //echo mysql_error(); 
 
 
$sql_tempsub = "SELECT * FROM tb_tempmainjob WHERE pro_no = $txtprojectno";
$result_temp = mysql_query($sql_tempsub);
 
$txt01 = iconv( 'UTF-8','TIS-620',$pro_detail); 
$txt02 = iconv( 'UTF-8','TIS-620','ลำดับ');
$txt03 = iconv( 'UTF-8','TIS-620','รายการงาน');
$txt04 = iconv( 'UTF-8','TIS-620','จำนวนเงิน');
$txt05 = iconv( 'UTF-8','TIS-620','หน่วย');
$txt06 = iconv( 'UTF-8','TIS-620','ดูข้อมูลเพิ่มที่');
 
$html = "<p>
<img src=\"FPDF/tutorial/logo.png\" width=80>
<p /><p>
<font color=#000><b>$txt01</b></font>
<p />
<table border='0' width='650' align='center'>
<tr>
	<td width='50' bgcolor=#dddddd><b>$txt02</b></td>
	<td width='400' bgcolor=#dddddd><b>$txt03</b></td>
	<td width='50' bgcolor=#dddddd>&nbsp;</td>
	<td width='100' bgcolor=#dddddd><b>$txt04</b></td>
	<td width='50' bgcolor=#dddddd>&nbsp;</td>
</tr>";

$txtpage = iconv( 'UTF-8','TIS-620','หน้า');
$pdf->SetPageNo('left', '' , '/','cordia', 'I', '14');
$pdf->AddPageNo();

 	

	$no=0;
	
	while ($row_temp = mysql_fetch_array($result_temp)){
	$no+=1;
	
	/*if ($no == 1){
		$html .="joejoe";
		$pdf->AddPage();
		}*/
	
	///////////////////////
	//If the current row is the last one, create new page and print column title
  if ($i == $max)
  {
    $pdf->AddPage();
	///////////////////////
	$html .= "<p><p />
<img src=\"FPDF/tutorial/logo.png\" width=80>
<p>
<font color=#000><b>$txt01</b></font>
<p />";

	$html .= "<tr>
	<td width='50' bgcolor=#dddddd><b>$txt02</b></td>
	<td width='400' bgcolor=#dddddd><b>$txt03</b></td>
	<td width='50' bgcolor=#dddddd>&nbsp;</td>
	<td width='100' bgcolor=#dddddd><b>$txt04</b></td>
	<td width='50' bgcolor=#dddddd>&nbsp;</td>
	</tr>";
	////////////////////
	//Go to next row
    //$y_axis = $y_axis + $row_height;
    
    //Set $i variable to 0 (first row)
    $i = 0;
  } // end if ($i == $max)
	////////////////////
	
	$tname = iconv( 'UTF-8','TIS-620',$row_temp[tempmain_name]);
	$str1 = iconv( 'UTF-8','TIS-620','เป็นเงิน');
	$str2 = iconv( 'UTF-8','TIS-620','บาท');
	$tprice = iconv( 'UTF-8','TIS-620',$row_temp[tempmain_totalprice]);
$html .= 
"
<tr><td width='50' align='center'>$no</td><td width='400'>$tname</td><td width='50' align='center'>$str1</td><td width='100' align='right'>$tprice</td><td width='50' align='center'>$str2</td></tr>
";
////////////
//Go to next row
  //$y_axis = $y_axis + $row_height;
  $i = $i + 1;
////////////
} // end while

$txtsum = iconv( 'UTF-8','TIS-620','รวมเงิน');
$txtbaht= iconv( 'UTF-8','TIS-620','บาท');
$txtprofit = iconv( 'UTF-8','TIS-620','ค่าดำเนินและกำไร');
$txtgrandtotal = iconv( 'UTF-8','TIS-620','รวมเป็นเงินทั้งหมด');
$txtgrandbid = iconv( 'UTF-8','TIS-620','ขอเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น');
$txtpriceletter = iconv( 'UTF-8','TIS-620','สรุปราคางานก่อสร้างเป็นเงิน');
$txtsign = iconv( 'UTF-8','TIS-620','ลงชื่อ');
$txtbidman = iconv( 'UTF-8','TIS-620','ผู้เสนอราคา');

$html .="<tr>
  <td width='50'>&nbsp;</td>
  <td colspan='2' width='450'>$txtsum</td>
  <td align='right' width='100'>$txtsumtotal</td>
  <td align='center' width='50'>$txtbaht</td>
 </tr>
 <tr>
  <td width='50'>&nbsp;</td>
  <td colspan='2' width='450'>$txtprofit $txtpercent %</td>
  <td align='right' width='100'>$percent</td>
  <td align='center' width='50'>$txtbaht</td>
 </tr>
 <tr>
  <td width='50'>&nbsp;</td>
  <td colspan='2' width='450'>$txtgrandtotal</td>
  <td align='right' width='100'>$txtsumgtotal</td>
  <td align='center' width='50'>$txtbaht</td>
 </tr>
 <tr>
  <td colspan='5' width='650'>&nbsp;</td>
 </tr>
 <tr style='font-weight:bold'>
  <td width='50'>&nbsp;</td>
  <td colspan='2' width='450'>$txtgrandbid : </td>
  <td align='right' width='100'>$txtbid</td>
  <td align='center' width='50'>$txtbaht</td>
 </tr>
 <tr>
  <td width='50'>&nbsp;</td>
  <td colspan='3' width='550' style='font-weight:bold'>$txtpriceletter : $txtletterprice</td>
  <td width='50'>&nbsp;</td>
 </tr>
 <tr>
  <td colspan='5' width='650'>&nbsp;</td>
 </tr>
 <tr>
  <td width='50'>&nbsp;</td>
  <td width='400'>&nbsp;</td>
  <td colspan='3' width='200'>$txtsign _______________________</td>
 </tr>
 <tr>
  <td width='50'>&nbsp;</td>
  <td width='400'>&nbsp;</td>
  <td colspan='3' align='center' width='200'>( $txtbidname )</td>
 </tr>
 <tr>
  <td width='50'>&nbsp;</td>
  <td width='400'>&nbsp;</td>
  <td colspan='3' align='center' width='200'>$txtbidman</td>
 </tr>";

$html .="</table>";


$pdf->WriteHTML($html);

$pdf->Output();
?>
Attachments
pdf_error.jpg
pdf_error.jpg (14.93 KiB) Viewed 1046 times

 • Similar Topics
  Replies
  Views
  Last post

Return to “Programming - PHP”

Who is online

Users browsing this forum: Google Adsense [Bot] and 13 guests