Page 1 of 1

array_slice คืออะไรค่ะ

Posted: 07/07/2015 12:02 pm
by thatsawan
array_slice คืออะไรค่ะ

Re: array_slice คืออะไรค่ะ

Posted: 07/07/2015 1:41 pm
by mindphp
เปรียบเหมือน หมูสไลซ์ แผ่น
ถ้า array เป็น 1 ก้อนเนืื้อหมู เราต้องการ สไลซ์ ออกมาเป็นกี่แผ่น ก็ใช้
array_slice ออกมา จะได้ array จำนวนตามที่ เรา slice ตามต้องการ

ใช้ในการตัดทอน array ให้สั้นลงก็ได้