Page 1 of 1

การรับค่าเข้าใน i frame

Posted: 26/08/2008 7:29 pm
by tongking
code
test02.php

<BODY bgcolor=#FFFFCC>
Íѹ¹Õéä¿Åì 02
<form action="test02.php" method="Post" >
ª×èÍ : <input name="name" type="text" /><br>
¹ÒÁÊ¡ØÅ : <input name="sname" type="text" />
<input name="" type="submit" />
</form>
<iframe src="test03.php" width="100%" height="100%" name="form_iframe"></iframe>
</BODY>

test03.php
<BODY bgcolor=#99CC00>

Êèǹ¹Õéä¿Åì test02.php µéͧ¡ÒÃãËéÁѹáÊ´§¤èÒ·Õèä¿Åì ¹Õé
<? echo $name."<br>".$sname; ?>
</BODY>

ต้องการให้ไฟล์ test03.php ต้องทำไงคคะบ แก้ไม่ได้ ไม่ก่งด้วย ใครทราบช่วยด้วยนะคับ

Re: การรับค่าเข้าใน i frame

Posted: 26/08/2008 11:13 pm
by mindphp
ต้องการให้ไฟล์ test03.php ต้องทำไงคคะบ แก้ไม่ได้ ไม่ก่งด้วย ใครทราบช่วยด้วยนะคับ
ต้องการให้ ไฟล์ อะไรครับ ต้องการทำอะไร ทวนคำถามหน่อยครับ

Re: การรับค่าเข้าใน i frame

Posted: 27/08/2008 12:02 am
by tongking
คือต้องการให้ไฟล์ test03.php แสดงผลตัวแปรที่รับมาจากไฟล์ test02.php ครับ เพราะไฟล์ test03.php อยู่ใน iframe

Re: การรับค่าเข้าใน i frame

Posted: 27/08/2008 1:11 am
by mindphp
ต้องส่งค่าไปตาม URL หรือ ส่ง ผ่าน SESSION หรือ Cookie
ส่งตาม URL เช่น ***.php?v=***

Re: การรับค่าเข้าใน i frame

Posted: 27/08/2008 2:49 pm
by tongking
ทราบแล้วครับว่าต้องส่งทาง url แต่ที่ต้องการน่ะ คือ จะเอาผ่านฟอร์ม พอจะเข้าใจไหมว่าต้องการเอาผ่านฟอร์ม ทำได้ไหม

Re: การรับค่าเข้าใน i frame

Posted: 27/08/2008 6:21 pm
by mindphp
[b]จะเอาผ่านฟอร์ม [/b] :?: :?: