Page 1 of 1

ขอโค๊ด php แสดงจำนวนผู้เรียนในแต่ละระดับชั้น

Posted: 07/12/2016 9:03 am
by มือใหม่ PHP
รบกวนขอโค๊ด php แสดงจำนวนผู้เรียนในแต่ละระดับชั้นจากฐานข้อมูล แบ่งเป็นชายหญิง แล้วรวมนักเรียนทั้งหมดอีกทีหนึง (ดังภาพ) ผมมือใหม่ครับ ขอท่านผู้รู้ช่วยแนะนำด้วยครับ
Image