วันที่ไม่ส่งค่าวันกับปี

สำหรับผู้ที่ เริ่มต้น Programming - PHP มีอะไร แนะนำ หรือข้อสงสัยต้องบอร์ด นี้ คนที่มีความรู้ แบ่งปันคนอื่นบ้างนะ ปัญหาการเขียนโปรแกรม แบบ OOP Session Cookies php network

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

namenaza
PHP Jr. Member
PHP Jr. Member
Posts: 10
Joined: 01/09/2009 12:54 pm

วันที่ไม่ส่งค่าวันกับปี

Post by namenaza »

Code: Select all

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>::ซอฟต์แวร์บริการจัดการร้านขนมขายส่ง::</title>
<script language="javascript">

var req;
function show()
{
   if(window.XMLHttpRequest)
	  req=new XMLHttpRequest();
	 else if(window.ActiveXObject)
	  req=new ActiveXObject("Microsoft.XMLHttp");
	 else
	 {
	   alert("Browser is not support");
		 return false;
	 }
	 req.onreadystatechange = function()
	 {
	   if(req.readyState==4)
		 {
				var x =document.getElementById("show");
				x.innerHTML = req.responseText;
		 }
				else
				{
					var x =document.getElementById("show");
					x.innerHTML = "<center><font color='blue'><b>Please wait...</b></font><br></center>";
				}
	 }
	 var str = Math.random();
	 
	 var querystr = "showorder.php?pop="+str;
	 querystr += "&day="+document.form1.day.value;
	 querystr += "&month="+document.form1.month.value;
	 querystr += "&year="+document.form1.year.value;
	 //alert (querystr);
	 req.open("POST",querystr,true);
	 req.setRequestHeader("Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded;"); 
	 req.send(null);
  
}
</script>
<script src="Scripts/AC_RunActiveContent.js" type="text/javascript"></script>
<style type="text/css">
<!--
.style1 {
	font-family: AngsanaUPC;
	font-size: large;
	font-weight: bold;
}
-->
</style>
<body onload="show()">
<table width="977" border="0">
 <tr>
  <th width="138" height="15" align="left" bgcolor="#f83bce"><table width="138" border="0">
    <tr>
     <td width="132" height="27"><span class="style1"><img src="pic_snack/0123.gif" alt="" width="23" height="20" align="absmiddle" /><a href="home.php?page=databill.php">บันทึกการสั่งซื้อ</a></span></td>
    </tr>
   </table></th>
  <td width="829" height="35" colspan="2" rowspan="7" valign="top"><table width="825" border="0">
   <tr bgcolor="#faf912">
    <th width="819" height="33" align="left" valign="top" bgcolor="#faf912"> <form id="form1" name="form1" method="post">
     <img src="pic_snack/mail7.gif" width="30" height="30" align="absmiddle" /> <span class="style1">บันทึกการสั่งซื้อ&nbsp;&nbsp;</span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
     &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
     &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
     &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
     &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
     <select name="day" id="day">
      <? 	
			 echo "<option value=''";
				 if(!$day)
				   echo "selected = 'selected'";
				 echo ">กรุณาเลือกวัน</option>";
		   for($i=1;$i<=31;$i++)
			 {
			   echo "<option value='$i'";
				 if($i==$day)
				   echo "selected = 'selected'";
				 echo ">$i</option>";
			 }
		 ?>
       </select>
      <select name="month" id="month">
       <?
			 	echo "<option value=''";
				 if(!$month)
				   echo "selected = 'selected'";
				 echo ">กรุณาเลือกเดือน</option>";
		   $monthname = array("มกราคม","กุมภาพันธ์","มีนาคม","เมษายน","พฤษภาคม","มิถุนายน","กรกฎาคม","สิงหาคม","กันยายน","ตุลาคม","พฤศจิกายน","ธันวาคม");
		   for($i=1;$i<=12;$i++)
			 {
			   echo "<option value='$i'";
				 if($i==$month)
				   echo "selected = 'selected'";
				 echo ">".$monthname[$i-1]."</option>";
			 }
		 ?>
       </select>
      <select name="year" id="year">
       <? 
			 			 echo "<option value=''";
				 if(!$year)
				  echo "selected = 'selected'";
				  echo ">กรุณาเลือกปี</option>";
		   $tyear = date("Y")+543;
       for($i=$tyear;$i>=$tyear-5;$i--)
			 {
			  echo "<option value='$i'";
				if($i==$year)
				   echo "selected = 'selected'";
				echo ">$i</option>";
			 }
		 ?>
       </select>
      <input type="button" value="View" onclick="show()"/>
    </form></th>
   </tr>
  </table>
  <div id="show"></div>    </td>
 </tr>
 
 <tr> </tr>
 <tr> </tr>
 <tr> </tr>
 <tr>
  <td width="138" height="27" bgcolor="#f83bce"><table width="138" border="0">
    <tr>
     <td width="132" height="27"><span class="style1"><img src="pic_snack/0123.gif" alt="" width="23" height="20" align="absmiddle" /><a href="home.php?page=dataexp.php">บันทึกขนมที่หมดอายุ</a></span></td>
    </tr>
   </table></td>
 </tr>
 <tr>
  <td height="119">&nbsp;</td>
 </tr>
 <tr> </tr>
</table>
</body>
</html>
ติดที่ว่าค่าday กับ year มันไม่ส่งค่าอะฮะ ส่งมาแต่month หาไม่เจอว่าผิดตรงไหน ช่วยเข้ามาดูให้ด้วยนะฮะ
ขอบคุณคร้าบ

namenaza
PHP Jr. Member
PHP Jr. Member
Posts: 10
Joined: 01/09/2009 12:54 pm

Re: วันที่ไม่ส่งค่าวันกับปี

Post by namenaza »

Code: Select all

<form id="form1" name="form1" method="post" action="home.php?page=monthly.php">
        <span class="style5">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span class="style1">เลือกเดือน</span>
     <select name="month" id="month">
      <? 
			 if(!$month&&!$year)
			 {
			  $month = date("m");
			  $year = date("Y")+543;
		   }
		   $monthname = array("มกราคม","กุมภาพันธ์","มีนาคม","เมษายน","พฤษภาคม","มิถุนายน","กรกฎาคม","สิงหาคม","กันยายน","ตุลาคม","พฤศจิกายน","ธันวาคม"); 
		   for($i=1;$i<=12;$i++)
			 {
			   echo "<option value='$i'";
				 if($i==$month)
				  echo "selected = 'selected'";
				 echo ">".$monthname[$i-1]."</option>";
			 } 
		 ?>
     </select>
     <select name="year" id="year">
     <? 
		   $tyear = date("Y")+543;
       for($i=$tyear;$i>=$tyear-5;$i--)
			 {
			  echo "<option value='$i'";
				if($i==$year)
				  echo "selected = 'selected'";
				echo ">$i</option>";
			 }
		 ?>
     </select>
     <input type="submit" name="button" id="button" value="Go"> 
     </form>     </th>
   </tr>
  </table>
     <? 
	   if(!$year)
		 
		  $year = date("Y")+543; 
		 else if (!$month)
			$month = date("m");
	   for($i=1;$i<=12;$i++)
		 {
		  $dateall = $i."/".$year;
				 $sql = "SELECT * FROM record WHERE Selldate like '%$dateall'";
				 $result = mysql_query($sql);//echo $sql;
				 $totalall[$i]=0;
			  $totalall1[$i]=0;
				 while($data = mysql_fetch_array($result))
				 {
				 	$sql = "SELECT * FROM stock WHERE stock_id=".$data["stock_id"];
					 $result_stock = mysql_query($sql) or die($sql. mysql_error());
					 $stock = mysql_fetch_array($result_stock);
					$totalall[$i]+=$data['Sell_Price']*$data['Amount'];
					 $totalall1[$i]+=$stock['Capital_Price']*$data['Amount'];
				 }
		 }
	 ?>
ตัดแบ่งมาแล้วอะฮะ ตอนนี้ยังหาที่ผิดไม่เจอเลยอะฮะ คือว่าค่าเดือนที่เีราทำการเลือกจากlist menuนั้น ไม่ตรงกับที่เราเลือก คือเหมือนมันจะออกมาเป็นเดือนปัจจุบันนี้อย่างเดียวเลยอะฮะ ถ้างงกับคำถามโพสต์ตอบกลับมาได้เลยนะฮะ ขอโทษด้วยนะฮะที่ตั้งคำถามไม่ดี ขอบคุณคร้าบ

User avatar
mindphp
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
Posts: 24466
Joined: 22/09/2008 6:18 pm
Contact:

Re: วันที่ไม่ส่งค่าวันกับปี

Post by mindphp »

ที่ถามไว้ที่กระทู้นี้
https://www.mindphp.com/forums/viewtopic.php?f=6&t=4989
เป็นไงบ้างครับ น่าจะกลับมาแจ้งหน่อยนะครับว่าที่แนะนำไป มีประโยชน์หรือเปล่า
ติดตาม VDO: http://www.youtube.com/c/MindphpVideoman
ติดตาม FB: https://www.facebook.com/pages/MindphpC ... 9517401606
หมวดแชร์ความรู้: https://www.mindphp.com/forums/viewforum.php?f=29
รับอบรม และพัฒนาระบบ: https://www.mindphp.com/forums/viewtopic.php?f=6&t=2042

Post Reply

Return to “Programming - PHP”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 22 guests