วิธีการสร้าง Module ใน extension ของ phpBB

สำหรับผู้ที่ เริ่มต้น Programming - PHP มีอะไร แนะนำ หรือข้อสงสัยต้องบอร์ด นี้ คนที่มีความรู้ แบ่งปันคนอื่นบ้างนะ ปัญหาการเขียนโปรแกรม แบบ OOP Session Cookies php network

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

User avatar
Ittichai_chupol
PHP VIP Members
PHP VIP Members
Posts: 5410
Joined: 19/09/2018 10:33 am

วิธีการสร้าง Module ใน extension ของ phpBB

Post by Ittichai_chupol »

ขั้นตอนการสร้าง module ใน extexsion

1 ก่อนที่จะสร้าง modul จะต้องมีการสร้าง extension ขึ้นทชมาก่อน (วิธีการสร้าง extension)

2.ทำการสร้าง foder ชื่อว่า event ลงใน foder ชื่อ sample1ซึ้งในที่นี้เป็น foder extension
The attachment 25-01.png is no longer available
3.เมื่อสร้าง foder ชื่อว่า event เสร็จแล้ว ก็ทำการสร้าง ไฟล์ php โดยให้ชื่อว่า listener
The attachment 25-02.png is no longer available
ตัวอย่างโคด ไฟล์ listener.php

Code: Select all

<?php 

namespace mindphp\sample1\event; //กำหนดชื่อ
use Symfony\Component\EventDispatcher\EventSubscriberInterface;
   
class listener implements EventSubscriberInterface
{
     static public function getSubscribedEvents() {
	 return array(
		 'core.page_header' => 'page_header',
                 'core.user_setup' => 'load_language_on_setup',
	 );//เรียกใช้ event จากที่มีให้ใน phpbb
   }
  protected $halper;
  protected $template;
  public function  __construct( \phpbb\controller\helper $halper , \phpbb\template\template $template){
  
    $this->halper = $halper;
    $this->template = $template;
    
  }//กำหนดตัวแปร construct
  public function page_header($event) {
    
	 $this->template->assign_vars(array( 
		 'U_MINDPHP_SAMPLE1_PAGE' =>  $this->halper->route('sample1_controller', array('name' => 'mindphp')),
	 ));
   }
   public function load_language_on_setup($event) { // function สำหรับเรียกงานภาษา
	 $lang_set_ext = $event['lang_set_ext'];
	 $lang_set_ext[] = array(
		 'ext_name' => 'mindphp/sample1',
		 'lang_set' => 'sample1',
	 );
	 $event['lang_set_ext'] = $lang_set_ext;
   }
  }
4.สร้าง foder จำนวน 2 foder โดย foder ที่ 1 ชื่อ ว่า acp ส่วน foder ที่ 2 ชื่อ adm
The attachment 25-03.png is no longer available
5.สร้างไฟล์ php จำนวน 2 ไฟล์ โดยกำหนดชื่อ ไฟล์ที่ 1 ว่า m_mtb_news_info ส่วนไฟล์ที่ 2 มีชื่อว่า m_mtb_news_module
The attachment 25-04.png is no longer available

ตัวอย่างโคด ไฟล์ m_mtb_news_info.php

Code: Select all

<?php

namespace mindphp\sample1\acp; //ๅกำหนดชื่อ

if (!defined('IN_PHPBB')) {
  exit;
}

class m_mtb_news_info {

  function module() {
    return array(
      'filename' => '\mindphp\sample1\acp\m_mtb_news_module', //เรียกใช้ ไฟล์ modul 
      'title' => 'ACP_MTB_NEWS_TITLE', //กำหนดชื่อ modul
      'version' => '1.0.0',
      'modes' => array(
        'm_topic_portal' => array('title' => 'ACP_MTB_NEWS_MODES_TITLE', 'auth' => 'ext_mindphp/sample1', 'cat' => array('SAMPLE1_MOD')), //
          กำหนดค่า modul
      ),
    );
  }

}
ตัวอย่างโคด ไฟล์ m_mtb_news_module.php

Code: Select all

<?php

namespace mindphp\sample1\acp;

class m_mtb_news_module {

  var $u_action;

  function main($id, $mode) {
    global $db, $user, $auth, $template, $cache, $request;
    global $config, $phpbb_root_path, $phpbb_admin_path, $phpEx;
    $this->config = $config;
    $this->request = $request;
    $this->tpl_name = 'acp_m_mtb_news';
  }

}

6.ทำการสร้าง foder ชื่อว่า migration ลงใน foder ชื่อ sample1 ซึ้งในที่นี้เป็น foder extension
The attachment 25-05.png is no longer available
7.สร้างไฟล์ php โดยกำหนด ชื่อว่า install_sample1
25-07.png
ตัวอย่างโคด ไฟล์ migration.php

Code: Select all

<?php

namespace mindphp\sample1\migrations;

class install_sample1 extends \phpbb\db\migration\migration {

  public function effectively_installed() {
    return isset($this->config['sample1_version']) && version_compare($this->config['sample1'], '1.0.0', '>=');
  }

    static public function depends_on() {
    return array('\phpbb\db\migration\data\v310\dev');
  }
 public function update_data() {
    return array(
      array('config.add', array('tmb_news_userid', '1')),
      array('config.add', array('tmb_news_usergroup', '')),
      array('module.add', array(
          'acp',
          'ACP_CAT_DOT_MODS',
          'ACP_MTB_NEWS_TITLE'
        )),
      array('module.add', array(
          'acp',
          'ACP_MTB_NEWS_TITLE',
          array(
            'module_basename' => '\mindphp\sample1\acp\m_mtb_news_module',
            'modes' => array('m_topic_portal'),
          ),
        )),
    );
  }

}

8.สร้าง foder ชื่อว่า style ลงใน foder ชื่อ adm
9.สร้าง ไฟล์ html โดยใช้ชื่อว่า acp_m_show_search_new ลงใน foder ชื่อ style
25-07.png

ตัวอย่างโคด ไฟล์ acp_m_show_search_new.html

Code: Select all

<!-- INCLUDE overall_header.html -->
<h1>{L_ALERT_PRIVATE_MESSAGE}</h1>
<p>{L_ALERT_PRIVATE_MESSAGE_EXPLAIN}</p>
<form id="acp_share_module" method="post" enctype="multipart/form-data" action="{T_ACTION}">
  <fieldset>
    <legend>{L_ALERT_PRIVATE_MESSAGE_MODULE}</legend>	
    <dl>
      <dt><label for="module_status">{L_ENABLE_ALERT_PRIVATE_MESSAGE}:</label></dt>
      <dd>
        <label><input type="radio" class="radio" name="m_show_search_alert" value="1" <!-- IF ENABLE_PRIVATE_MESSAG == 1 --> checked="checked" <!-- ENDIF--> />{L_YES}</label>
        <label><input type="radio" class="radio" name="m_show_search_alert" value="0" <!-- IF ENABLE_PRIVATE_MESSAG != 1 --> checked="checked"<!-- ENDIF--> /> {L_NO}</label>
      </dd>
    </dl>
  </fieldset>

  <p class="submit-buttons">
    <input class="button1" type="submit" id="submit" name="submit" value="{L_SUBMIT}" />&nbsp;
    <input class="button2" type="reset" id="reset" name="reset" value="{L_RESET}" />
    {S_FORM_TOKEN}
  </p>

</form>
<!-- INCLUDE overall_footer.html -->

ขอให้วันนี้เป็นวันที่ดี
 • Similar Topics
  Replies
  Views
  Last post

Return to “Programming - PHP”

Who is online

Users browsing this forum: Bing [Bot] and 13 guests