วิธีการสร้าง Module ใน extension ของ phpBB

สำหรับผู้ที่ เริ่มต้น Programming - PHP มีอะไร แนะนำ หรือข้อสงสัยต้องบอร์ด นี้ คนที่มีความรู้ แบ่งปันคนอื่นบ้างนะ ปัญหาการเขียนโปรแกรม แบบ OOP Session Cookies php network

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

User avatar
Ittichai_chupol
PHP VIP Members
PHP VIP Members
Posts: 2957
Joined: 19/09/2018 10:33 am

วิธีการสร้าง Module ใน extension ของ phpBB

Post by Ittichai_chupol » 25/10/2018 6:26 pm

ขั้นตอนการสร้าง module ใน extexsion

1 ก่อนที่จะสร้าง modul จะต้องมีการสร้าง extension ขึ้นทชมาก่อน (วิธีการสร้าง extension)

2.ทำการสร้าง foder ชื่อว่า event ลงใน foder ชื่อ sample1ซึ้งในที่นี้เป็น foder extension

The attachment 25-01.png is no longer available


3.เมื่อสร้าง foder ชื่อว่า event เสร็จแล้ว ก็ทำการสร้าง ไฟล์ php โดยให้ชื่อว่า listener

The attachment 25-02.png is no longer available


ตัวอย่างโคด ไฟล์ listener.php

Code: Select all

<?php 

namespace mindphp\sample1\event; //กำหนดชื่อ
use Symfony\Component\EventDispatcher\EventSubscriberInterface;
     
class listener implements EventSubscriberInterface
{
          static public function getSubscribedEvents() {
     return array(
        'core.page_header' => 'page_header',
                                  'core.user_setup' => 'load_language_on_setup',
     );//เรียกใช้ event จากที่มีให้ใน phpbb
     }
    protected  $halper;
    protected  $template;
    public function    __construct( \phpbb\controller\helper $halper , \phpbb\template\template $template){
   
        $this->halper = $halper;
        $this->template = $template;
       
    }//กำหนดตัวแปร construct
   public function page_header($event) {
       
     $this->template->assign_vars(array( 
        'U_MINDPHP_SAMPLE1_PAGE' =>    $this->halper->route('sample1_controller', array('name' => 'mindphp')),
     ));
     }
     public function load_language_on_setup($event) { // function สำหรับเรียกงานภาษา
     $lang_set_ext = $event['lang_set_ext'];
     $lang_set_ext[] = array(
        'ext_name' => 'mindphp/sample1',
        'lang_set' => 'sample1',
     );
     $event['lang_set_ext'] = $lang_set_ext;
     }
    }


4.สร้าง foder จำนวน 2 foder โดย foder ที่ 1 ชื่อ ว่า acp ส่วน foder ที่ 2 ชื่อ adm

The attachment 25-03.png is no longer available


5.สร้างไฟล์ php จำนวน 2 ไฟล์ โดยกำหนดชื่อ ไฟล์ที่ 1 ว่า m_mtb_news_info ส่วนไฟล์ที่ 2 มีชื่อว่า m_mtb_news_module

The attachment 25-04.png is no longer availableตัวอย่างโคด ไฟล์ m_mtb_news_info.php

Code: Select all

<?php

namespace mindphp\sample1\acp; //ๅกำหนดชื่อ

if (!defined('IN_PHPBB')) {
    exit;
}

class m_mtb_news_info {

    function module() {
        return array(
            'filename' => '\mindphp\sample1\acp\m_mtb_news_module', //เรียกใช้ ไฟล์ modul
            'title' => 'ACP_MTB_NEWS_TITLE', //กำหนดชื่อ modul
            'version' => '1.0.0',
            'modes' => array(
                'm_topic_portal' => array('title' => 'ACP_MTB_NEWS_MODES_TITLE', 'auth' => 'ext_mindphp/sample1', 'cat' => array('SAMPLE1_MOD')), //
                   กำหนดค่า modul
            ),
        );
    }

}


ตัวอย่างโคด ไฟล์ m_mtb_news_module.php

Code: Select all

<?php

namespace mindphp\sample1\acp;

class m_mtb_news_module {

    var $u_action;

    function main($id, $mode) {
        global $db, $user, $auth, $template, $cache, $request;
        global $config, $phpbb_root_path, $phpbb_admin_path, $phpEx;
        $this->config = $config;
        $this->request = $request;
        $this->tpl_name = 'acp_m_mtb_news';
    }

}6.ทำการสร้าง foder ชื่อว่า migration ลงใน foder ชื่อ sample1 ซึ้งในที่นี้เป็น foder extension

The attachment 25-05.png is no longer available


7.สร้างไฟล์ php โดยกำหนด ชื่อว่า install_sample1

25-07.png


ตัวอย่างโคด ไฟล์ migration.php

Code: Select all

<?php

namespace mindphp\sample1\migrations;

class install_sample1 extends \phpbb\db\migration\migration {

    public function effectively_installed() {
        return isset($this->config['sample1_version']) && version_compare($this->config['sample1'], '1.0.0', '>=');
    }

        static public function depends_on() {
        return array('\phpbb\db\migration\data\v310\dev');
    }
 public function update_data() {
        return array(
            array('config.add', array('tmb_news_userid', '1')),
            array('config.add', array('tmb_news_usergroup', '')),
            array('module.add', array(
                    'acp',
                    'ACP_CAT_DOT_MODS',
                    'ACP_MTB_NEWS_TITLE'
                )),
            array('module.add', array(
                    'acp',
                    'ACP_MTB_NEWS_TITLE',
                    array(
                        'module_basename' => '\mindphp\sample1\acp\m_mtb_news_module',
                        'modes' => array('m_topic_portal'),
                    ),
                )),
        );
    }

}


8.สร้าง foder ชื่อว่า style ลงใน foder ชื่อ adm
9.สร้าง ไฟล์ html โดยใช้ชื่อว่า acp_m_show_search_new ลงใน foder ชื่อ style

25-07.pngตัวอย่างโคด ไฟล์ acp_m_show_search_new.html

Code: Select all

<!-- INCLUDE overall_header.html -->
<h1>{L_ALERT_PRIVATE_MESSAGE}</h1>
<p>{L_ALERT_PRIVATE_MESSAGE_EXPLAIN}</p>
<form id="acp_share_module" method="post" enctype="multipart/form-data" action="{T_ACTION}">
    <fieldset>
        <legend>{L_ALERT_PRIVATE_MESSAGE_MODULE}</legend>   
        <dl>
            <dt><label for="module_status">{L_ENABLE_ALERT_PRIVATE_MESSAGE}:</label></dt>
            <dd>
                <label><input type="radio" class="radio" name="m_show_search_alert" value="1" <!-- IF ENABLE_PRIVATE_MESSAG  == 1 --> checked="checked" <!-- ENDIF-->  />{L_YES}</label>
                <label><input type="radio" class="radio" name="m_show_search_alert" value="0" <!-- IF ENABLE_PRIVATE_MESSAG != 1  --> checked="checked"<!-- ENDIF-->  /> {L_NO}</label>
            </dd>
        </dl>
    </fieldset>

    <p class="submit-buttons">
        <input class="button1" type="submit" id="submit" name="submit" value="{L_SUBMIT}" />&nbsp;
        <input class="button2" type="reset" id="reset" name="reset" value="{L_RESET}" />
        {S_FORM_TOKEN}
    </p>

</form>
<!-- INCLUDE overall_footer.html -->


  • Similar Topics
    Replies
    Views
    Last post

Return to “Programming - PHP”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 6 guests