บันทึกข้อมูลแล้วไม่ลงฐานข้อมูลครับ ช่วยหน่อย php

สำหรับผู้ที่ เริ่มต้น Programming - PHP มีอะไร แนะนำ หรือข้อสงสัยต้องบอร์ด นี้ คนที่มีความรู้ แบ่งปันคนอื่นบ้างนะ ปัญหาการเขียนโปรแกรม แบบ OOP Session Cookies php network

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

Yuttana Jampa
PHP Newbie
PHP Newbie
Posts: 3
Joined: 02/03/2019 4:45 am

บันทึกข้อมูลแล้วไม่ลงฐานข้อมูลครับ ช่วยหน่อย php

Post by Yuttana Jampa »

<?
if($_POST[ok]){
$proid=$_POST[proid];
$proname=$_POST[proname];
$proprice=$_POST[proprice];
$pronum=$_POST[pronum];
$promin=$_POST[promin];
$gtypeid=$_POST[gtypeid];
$unitid=$_POST[unitid];
$picture=$_POST[picture];


$photofile = $_FILES['picture'];
$phototmp_name =$photofile['tmp_name'];
$photoname = $photofile['name'];
$phototype = $photofile['type'];
$photosize = $photofile['size'];
//ตรวจสอบว่ามีการอัพโหลดไฟล์รูปภาพหรือไม่
if($photosize>0){ //หากอัพโหลด
copy($phototmp_name,"../image/$photoname");


$picture=$photoname;
}


$sql = array(
'proid'=>$proid, //$stucode,
'proname'=>$proname,
'proprice'=>$proprice,
'pronum'=>$pronum,
'promin'=>$promin,
'gtypeid'=>$gtypeid,
'unitid'=>$unitid,
'picture'=>$picture


);
//print_r($sql); //ใช้สำหรับให้แสดงข้อมูลใน $data
//exit(); //จบการทำงาน ก่อนที่จะบันทึกลงฐานข้อมูล

if($db->insert('tb_product', $sql)->execute())
{
echo "<script>alert('บันทึกข้อมูลแล้ว')</script>";

echo "<script>window.location='index.php'</script>";
}else{
echo "<script>alert('ไม่สามารถบันทึกข้อมูล')</script>";
}
//echo "<meta HTTP-EQUIV='Refresh' CONTENT='1; URL=?'>";


}
?>
<div class="col-md-8 offset-md-2">
<h4>เพิ่มข้อมูลสินค้า</h4>
<hr class="my-2">
<!-- <div class="container"> -->
<div class="card border-primary mb-3" >
<div class="card-header">เพิ่มข้อมูลรายการสินค้า <!-- &nbsp;
ผู้ใช้ : <? echo $_SESSION[empfname].' - '.$_SESSION[emplname];?>&nbsp;
สถานะ : <? echo $_SESSION[utype];?>&nbsp; -->
<!-- <a href="logout.php" class="btn btn-outline-primary">logout</a> -->
</div>
<div class="card-body text-primary">

<form name="frmaddgoods" id="frmaddgoods" method="post" action="" enctype="multipart/form-data">
<div class="row" >
<div class="col" >
<div class="form-group">
<label for="proid">รหัสสินค้า :</label>
<input type="text" class="form-control" id="proid" name="proid" placeholder="รหัสสินค้า" required="รหัสประเภทสินค้า" autofocus>
</div>

<div class="form-group">
<label for="proprice">ราคาต่อหน่วย :</label>
<input type="text" class="form-control" id="proprice" name="proprice" placeholder="ราคาต่อหน่วย" required="ราคาต่อหน่วย" >
</div>

<div class="form-group">
<label for="unitid">หน่วยของสินค้า : </label>
<select class="form-control" id="unitid" name="unitid">
<?
$sqlgunit="select * from tb_unit order by unitid asc ";
$rs_resultgunit = $db->select_table(tb_unit)->execute($sqlgunit);
foreach ($rs_resultgunit as $rowgunit)
{
?>
<option value="<? echo $rowgunit[unitid];?>"><? echo $rowgunit[unitid]." - ".$rowgunit[unitname];?></option>
<? } ?>
</select>
</div>

<div class="form-group">
<label for="gtypeid">ประเภทสินค้า : </label>
<select class="form-control" id="gtypeid" name="gtypeid">
<?
$sqlgtype="select * from tb_type order by gtypeid asc ";
$rs_resultgtype = $db->select_table(tb_type)->execute($sqlgtype);
foreach ($rs_resultgtype as $rowgtype)
{
?>
<option value="<? echo $rowgtype[gtypeid]; ?>"><? echo $rowgtype[gtypeid]." - ".$rowgtype[gtypename]; ?></option>
<? } ?>
</select>
</div>

</div><!-- end col1 -->

<div class="col">
<div class="form-group">
<label for="proname">ชื่อสินค้า :</label>
<input type="text" class="form-control" id="proname" name="proname" placeholder="ชื่อสินค้า" required="ชื่อสินค้า" >
</div>
<div class="form-group">
<label for="pronum">จำนวนคงคลัง :</label>
<input type="text" class="form-control" id="pronum" name="pronum" placeholder="จำนวนคงคลัง" required="จำนวนคงคลัง">
</div>

<div class="form-group">
<label for="promin">จุดตรวจสอบ :</label>
<input type="text" class="form-control" id="promin" name="promin" placeholder="จุดตรวจสอบ" required="จุดตรวจสอบ">
</div>

<div class="form-group">
<label for="picture">รูปภาพ :</label>
<input type="file" class="form-control-file" id="picture" name="picture">
</div>

</div> <!-- end col2 -->

</div><!-- end row -->

<input type="submit" class="btn btn-primary btn-lg btn-block" name="ok" id="ok" value="บันทึกข้อมูล">

</form>

</div>
</div>

<div class="row" >

<table class="table table-hover">
<thead>
<tr>
<th>รูป</th>
<th>รหัสสินค้า</th>
<th>ชื่อ</th>
<th>ประเภท</th>
<th>จำนวน</th>
<th>หน่วย</th>
<th>ราคา</th>

</tr>
</thead>
<tbody>
<?

$perpage = 3; //จำนวนระเบียนต่อ 1 หน้า
if (isset($_GET['page'])) { //คำนวณว่าจะไปหน้าไหน คลิกเลขหน้าส่งค่า get (2)
$page = $_GET['page']; //2
} else {
$page = 1;
}

$start = ($page - 1) * $perpage; //2-1*3=3

if(empty($_GET[gtypeid]))
{
$sql="select * from viewproduct order by proid desc limit {$start} , {$perpage}";
}else{
$sql="select * from viewproduct where gtypeid='$_GET[gtypeid]' order by proid desc limit {$start} , {$perpage}";
}

$rs_result = $db->select_table(viewproduct)->execute($sql);
foreach ($rs_result as $row)
{
?>
<tr>
<td>
<?
if(empty($row[picture]))
{
?>
<img src="../image/nopicture.jpg" height="35" >
<? }else{ ?>

<img src="../image/<? echo $row[picture];?>"
height=35 ></td>
<? } ?>
<td><? echo $row[proid];?></td>
<td><? echo $row[proname];?></td>

<td>
<a href="Viewgoodspicture.php?gtypeid=<? echo $row[gtypeid];?>" class="text-primary">
<? echo $row[gtypeid]." - ".$row[gtypename];?>
</a>
</td>

<td><? echo $row[pronum];?></td>
<td><? echo $row[unitid]." - ".$row[unitname];?></td>
<td><? echo $row[proprice];?></td>

</tr>
<? } ?>
</tbody>
</table>


<?php
$sql2 = "SELECT COUNT(*) as maxrecord FROM viewproduct";
$rs_result2 = $db->select_table(viewproduct)->execute($sql2);
$row2=$rs_result2->fetch_assoc();
$total_page = ceil($row2["maxrecord"] / $perpage);//ceil คือปัดเศษ
?>
<ul class="pagination">
<li class="page-item">
<a class="page-link text-primary" href="?p=addproduct&page=1" aria-label="Previous">
<span aria-hidden="true">&laquo;</span></a>
</li>

<?php for($i=1;$i<=$total_page;$i++){ ?>
<li class="page-item">
<a class="page-link text-primary" href="?p=addproduct&page=<?php echo $i; ?>"><? echo $i; ?></a>
</li>
<?php } ?>

<li class="page-item">
<a class="page-link text-primary" href="?p=addproduct&page=<?php echo $total_page;?>" aria-label="Next">
<span aria-hidden="true">&raquo;</span></a>
</li>
</ul>
</div>
<!-- </div> -->
</div>
User avatar
mindphp
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
Posts: 25971
Joined: 22/09/2008 6:18 pm
Contact:

Re: บันทึกข้อมูลแล้วไม่ลงฐานข้อมูลครับ ช่วยหน่อย php

Post by mindphp »

เปิด Error ดูหรือยังครับ
ติดตาม VDO: http://www.youtube.com/c/MindphpVideoman
ติดตาม FB: https://www.facebook.com/pages/MindphpC ... 9517401606
หมวดแชร์ความรู้: https://www.mindphp.com/forums/viewforum.php?f=29
รับอบรม และพัฒนาระบบ: https://www.mindphp.com/forums/viewtopic.php?f=6&t=2042
Post Reply

Return to “Programming - PHP”

Who is online

Users browsing this forum: Google [Bot] and 14 guests