ขอความช่วยเหลือ

สำหรับผู้ที่ เริ่มต้น Programming - PHP มีอะไร แนะนำ หรือข้อสงสัยต้องบอร์ด นี้ คนที่มีความรู้ แบ่งปันคนอื่นบ้างนะ ปัญหาการเขียนโปรแกรม แบบ OOP Session Cookies php network

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

jetthoman555

ขอความช่วยเหลือ

Post by jetthoman555 »

ผมต้องการเปลี่ยนสถานะว่าคำถามนี้ตอบเเล้ว เเต่เขียนยังไงมันก็ไม่ไป update ที่ mysql ยังไงรบกวนช่วยเหลือด้วยครับ

contact_show.php

Code: Select all

<?
session_start();
include("function.php");
$sess_aname=$_SESSION["aname"];
// ตรวจสอบ section ว่ามีค่ามาด้วยหรือไม่
if($sess_aname==''){
header( "Location: index.php?txt=l");
}

//echo $sess_id;
?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Untitled Document</title>
<link href="css_admin.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
<script type="text/JavaScript">
<!--
function MM_goToURL() { //v3.0
 var i, args=MM_goToURL.arguments; document.MM_returnValue = false;
 for (i=0; i<(args.length-1); i+=2) eval(args[i]+".location='"+args[i+1]+"'");
}
//-->
</script>
</head>

<body>
<?php include("header.html"); ?><br />
<?php include("menu.php"); ?><br /><br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<table width="500" border="0" align="center" cellpadding="4" cellspacing="1" class="txt_detail_big">
  <form action="conupdate.php" method="post" name="form_update">   
 <tr>
  <td colspan="2" align="center">แสดงข้อความของผู้ติดต่อ</td>
 </tr>
 <tr>
  <td colspan="2" align="center">&nbsp;</td>
 </tr>
  <?
	include ("../config.php"); 
 //แสดงรายการ ที่มาติดต่อ 
 //$id = $_GET[id_n];
 $sql="SELECT * FROM `contact` where c_id=$cid";
 //echo sql;
 $db->query($sql);
 $row=$db->num_row();
 while($o=mysql_fetch_object($db->result)){
 
 ?>
 <tr>
  <td width="80" height="16" align="right">ลำดับที่ :</td>
  <td width="420" align="left"><? echo $o->c_id; ?></td>
 </tr>
 <tr>
  <td align="right">ชื่อ :</td>
  <td align="left"><? echo $o->c_name; ?></td>
 </tr>
 <tr>
  <td align="right"><p>email :</p>  </td>
  <td align="left"><? echo $o->c_email; ?></td>
 </tr>
 <tr>
  <td align="right">tel :</td>
  <td align="left"><? echo $o->c_tel; ?></td>
 </tr>
 <tr>
  <td align="right">หัวข้อ :</td>
  <td align="left"><? echo $o->c_subject; ?></a></td>
 </tr>
 <tr>
  <td align="right">ข้อความ :</td>
  <td align="left"><? echo $o->c_message; ?></td>
 </tr>
 <tr>
  <td align="right">ip :</td>
  <td align="left"><? echo $o->c_ip; ?></td>
 </tr>
 <tr>
  <td align="right">datetime :</td>
  <td align="left"><? echo $o->c_datetime; ?></td>
 </tr>
 <tr bgcolor="#FFFFFF" class="text11">
  <td height="25"><div align="right">Status : </div></td>
  <td height="30"><span class="textBody">
   <select name="consts" id="consts">
    <option value="เลือกสถานะ"><- เลือกสถานะ -></option>
    <option value="ยังไม่อ่าน"<? if($consts=="ยังไม่อ่าน"){?>selected<? }?>>ยังไม่ได้อ่าน </option>
    <option value="อ่านแล้ว"<? if($consts=="อ่านแล้ว"){?>selected<? }?>>อ่านแล้ว </option>
    <option value="ตอบแล้ว"<? if($consts=="ตอบแล้ว"){?>selected<? }?>>ตอบแล้ว </option>
    <option value="ไม่ตอบ"<? if($consts=="ไม่ตอบ"){?>selected<? }?>>ไม่ตอบ </option>
   </select>
   <input name="id_n" type="hidden" id="consts" value='<?=$_REQUEST['cid'];?>'>
  </span></td>
 </tr>
 <tr bgcolor="#FFFFFF" class="text11">
  <td height="25"></td>
  <td height="30"><input name="Submit4" type="submit" value="แก้ไขสถานะ" />
    <input name="Submit23" type="submit" onclick="MM_goToURL('parent','contact_system.php');return document.MM_returnValue" value="ยกเลิกการแก้ไขสถานะ" /></td>
 </tr>
 
  <?
 }//while
 ?>
 </form> 
</table>
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />

<?php include("footer.html"); ?>
</body>
</html>

conupdate.php

Code: Select all

<?
session_start();
include("function.php");
include ("../config.php");
$consts = $_REQUEST['consts'];
$cid = $_REQUEST['id_n'];
$sql = "update contact set consts='$consts' where c_id='$cid'";
 $result = mysql_db_query($dbname, $sql);
 header("Location: contact_show.php?cid=$id_n");		
//header ("Location: contact_system.php");

//$sess_aname=$_SESSION["aname"];
//echo "<pre>" . print_r($_REQUEST[''],true) . "</pre>";
//echo mysql_error();
//$id = $_POST['id_n'];
//$cid = $_POST['c_id'];
/*include("connect_data.inc"); 
	
  $q_date = date("Y-m-d H:i");	
	$q_ip = $_SERVER["REMOTE_ADDR"];
  $getDateRegis= date('U');*/
//echo $sql="SELECT * FROM `contact` where c_id = $cid";

?>
ลอง echo sql ออกมาเเล้วได้
update contact set consts='อ่านแล้ว' where c_id='6'
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/machobiz/domains/the39cluesthailand.com/public_html/admin/conupdate.php:7) in /home/machobiz/domains/the39cluesthailand.com/public_html/admin/conupdate.php on line 9

เเต่ข้อมูลใน mysql ก็ยังไม่เปลี่ยนตามครับ ช่วยด้วยครับ
4404

Re: ขอความช่วยเหลือ

Post by 4404 »

jetthoman555 wrote:ผมต้องการเปลี่ยนสถานะว่าคำถามนี้ตอบเเล้ว เเต่เขียนยังไงมันก็ไม่ไป update ที่ mysql ยังไงรบกวนช่วยเหลือด้วยครับ

contact_show.php

Code: Select all

<?
session_start();
include("function.php");
$sess_aname=$_SESSION["aname"];
// ตรวจสอบ section ว่ามีค่ามาด้วยหรือไม่
if($sess_aname==''){
header( "Location: index.php?txt=l");
}

//echo $sess_id;
?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Untitled Document</title>
<link href="css_admin.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
<script type="text/JavaScript">
<!--
function MM_goToURL() { //v3.0
 var i, args=MM_goToURL.arguments; document.MM_returnValue = false;
 for (i=0; i<(args.length-1); i+=2) eval(args[i]+".location='"+args[i+1]+"'");
}
//-->
</script>
</head>

<body>
<?php include("header.html"); ?><br />
<?php include("menu.php"); ?><br /><br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<table width="500" border="0" align="center" cellpadding="4" cellspacing="1" class="txt_detail_big">
  <form action="conupdate.php" method="post" name="form_update">   
 <tr>
  <td colspan="2" align="center">แสดงข้อความของผู้ติดต่อ</td>
 </tr>
 <tr>
  <td colspan="2" align="center">&nbsp;</td>
 </tr>
  <?
	include ("../config.php"); 
 //แสดงรายการ ที่มาติดต่อ 
 //$id = $_GET[id_n];
 $sql="SELECT * FROM `contact` where c_id=$cid";
 //echo sql;
 $db->query($sql);
 $row=$db->num_row();
 while($o=mysql_fetch_object($db->result)){
 
 ?>
 <tr>
  <td width="80" height="16" align="right">ลำดับที่ :</td>
  <td width="420" align="left"><? echo $o->c_id; ?></td>
 </tr>
 <tr>
  <td align="right">ชื่อ :</td>
  <td align="left"><? echo $o->c_name; ?></td>
 </tr>
 <tr>
  <td align="right"><p>email :</p>  </td>
  <td align="left"><? echo $o->c_email; ?></td>
 </tr>
 <tr>
  <td align="right">tel :</td>
  <td align="left"><? echo $o->c_tel; ?></td>
 </tr>
 <tr>
  <td align="right">หัวข้อ :</td>
  <td align="left"><? echo $o->c_subject; ?></a></td>
 </tr>
 <tr>
  <td align="right">ข้อความ :</td>
  <td align="left"><? echo $o->c_message; ?></td>
 </tr>
 <tr>
  <td align="right">ip :</td>
  <td align="left"><? echo $o->c_ip; ?></td>
 </tr>
 <tr>
  <td align="right">datetime :</td>
  <td align="left"><? echo $o->c_datetime; ?></td>
 </tr>
 <tr bgcolor="#FFFFFF" class="text11">
  <td height="25"><div align="right">Status : </div></td>
  <td height="30"><span class="textBody">
   <select name="consts" id="consts">
    <option value="เลือกสถานะ"><- เลือกสถานะ -></option>
    <option value="ยังไม่อ่าน"<? if($consts=="ยังไม่อ่าน"){?>selected<? }?>>ยังไม่ได้อ่าน </option>
    <option value="อ่านแล้ว"<? if($consts=="อ่านแล้ว"){?>selected<? }?>>อ่านแล้ว </option>
    <option value="ตอบแล้ว"<? if($consts=="ตอบแล้ว"){?>selected<? }?>>ตอบแล้ว </option>
    <option value="ไม่ตอบ"<? if($consts=="ไม่ตอบ"){?>selected<? }?>>ไม่ตอบ </option>
   </select>
   <input name="id_n" type="hidden" id="consts" value='<?=$_REQUEST['cid'];?>'>
  </span></td>
 </tr>
 <tr bgcolor="#FFFFFF" class="text11">
  <td height="25"></td>
  <td height="30"><input name="Submit4" type="submit" value="แก้ไขสถานะ" />
    <input name="Submit23" type="submit" onclick="MM_goToURL('parent','contact_system.php');return document.MM_returnValue" value="ยกเลิกการแก้ไขสถานะ" /></td>
 </tr>
 
  <?
 }//while
 ?>
 </form> 
</table>
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />

<?php include("footer.html"); ?>
</body>
</html>

conupdate.php

Code: Select all

<?
session_start();
include("function.php");
include ("../config.php");
$consts = $_REQUEST['consts'];
$cid = $_REQUEST['id_n'];
$sql = "update contact set consts='$consts' where c_id='$cid'";
 $result = mysql_db_query($dbname, $sql);
 header("Location: contact_show.php?cid=$id_n");		
//header ("Location: contact_system.php");

//$sess_aname=$_SESSION["aname"];
//echo "<pre>" . print_r($_REQUEST[''],true) . "</pre>";
//echo mysql_error();
//$id = $_POST['id_n'];
//$cid = $_POST['c_id'];
/*include("connect_data.inc"); 
	
  $q_date = date("Y-m-d H:i");	
	$q_ip = $_SERVER["REMOTE_ADDR"];
  $getDateRegis= date('U');*/
//echo $sql="SELECT * FROM `contact` where c_id = $cid";

?>
ลอง echo sql ออกมาเเล้วได้
update contact set consts='อ่านแล้ว' where c_id='6'
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/machobiz/domains/the39cluesthailand.com/public_html/admin/conupdate.php:7) in /home/machobiz/domains/the39cluesthailand.com/public_html/admin/conupdate.php on line 9

เเต่ข้อมูลใน mysql ก็ยังไม่เปลี่ยนตามครับ ช่วยด้วยครับ
User avatar
mindphp
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
Posts: 25578
Joined: 22/09/2008 6:18 pm
Contact:

Re: ขอความช่วยเหลือ

Post by mindphp »

ลอง copy คำสั่ง sql แล้วรันใน phpMyadmin ถ้าได้แสดงว่า
การติดต่อกับฐานข้อมูลยังไม่ได้
สาเหตุ อาจจะเรียกใช้ฐานข้อมูลชื่อที่กำหนดไม่ได้
ติดตาม VDO: http://www.youtube.com/c/MindphpVideoman
ติดตาม FB: https://www.facebook.com/pages/MindphpC ... 9517401606
หมวดแชร์ความรู้: https://www.mindphp.com/forums/viewforum.php?f=29
รับอบรม และพัฒนาระบบ: https://www.mindphp.com/forums/viewtopic.php?f=6&t=2042
Post Reply
 • Similar Topics
  Replies
  Views
  Last post

Return to “Programming - PHP”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 13 guests