Page 1 of 1

อยากทราบวิธัีการ นำ ภาพ ที่ได้ตั้งเป็นรูปประจำตัวผู้ใช้งานมาเป็นรูปภาพ ในเว็บบอร์ด phpbb

Posted: 08/05/2019 2:05 pm
by Ittichai_chupol
ผมอยากทราบว่าถ้า จะนำรูปภาพ ที่ผู้ใช้งานได้ตั้ง เป็นรูปภาพประจำตัว(Avatar) มาเป็นไฟล์รูปภาพ เพื่อที่จะได้นำมาปรับแต่ง จะต้องมีวิธีการดึงออกมาใช้งานอย่างไง ครับ