ถาม Code หน่อยครับ

สำหรับผู้ที่ เริ่มต้น Programming - PHP มีอะไร แนะนำ หรือข้อสงสัยต้องบอร์ด นี้ คนที่มีความรู้ แบ่งปันคนอื่นบ้างนะ ปัญหาการเขียนโปรแกรม แบบ OOP Session Cookies php network

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

tangsupap
PHP Full Member
PHP Full Member
Posts: 46
Joined: 03/03/2010 12:39 pm

ถาม Code หน่อยครับ

Post by tangsupap » 25/03/2010 2:41 pm

ช่วย อธิบายให้ หน่อย นะครับ

tangsupap
PHP Full Member
PHP Full Member
Posts: 46
Joined: 03/03/2010 12:39 pm

Re: ถาม Code หน่อยครับ

Post by tangsupap » 25/03/2010 2:42 pm

calendar.php

<html>
<head>
<title>Flat Calendar</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
<LINK rel="stylesheet" type="text/css" name="style" href="calendar.css">
</head>

<body bgcolor="#FFFFFF" text="#000000">

<?php
// Include the FFDB library
include("ffdb.inc.php");
// Include Header
include("header.php");

//open db or create new db
$db = new FFDB();
if (!$db->open("calendar"))
{
// Define the database shema.
// Note that the "last_name" field is our key.
$schema = array(
array("event_key", FFDB_INT, "key"),
array("event_name", FFDB_STRING),
array("event_description", FFDB_STRING),
array("event_submitted_by", FFDB_STRING),
array("event_month", FFDB_STRING),
array("event_day", FFDB_INT),
array("event_year", FFDB_INT)
);
// Try and create it...
if (!$db->create("calendar", $schema))
{
echo "Error creating database\n";
return;
}
}

function today($record)
{ global $event_day;
global $event_month;
global $event_year;

//echo "$event_month $event_day $event_year";
if (($record["event_month"] == $event_month) &&
($record["event_day"] == $event_day) &&
($record["event_year"] == $event_year))
return true;
return false;
}

function show_event($record){
$eventNumber = $record["event_key"];
$eventName = $record["event_name"];
echo "<font class=\"eventLink\">-<a href=\"viewEvent.php?eventNumber=$eventNumber\" class=\"eventLink\">$eventName</a></font> <br>";
}

function getEvents(){
global $db;
//get events for today
$result = $db->getbyfunction("today");

//display events if there are any
if($result != null)
foreach($result as $item)
show_event($item);
}

function days_in_month($_month, $_year)
{

if($_month == 2)
{ return days_in_feb($_year); }

else {

if($_month == 1 || $_month == 3 || $_month == 5 || $_month == 7 || $_month == 8 || $_month == 10 || $_month == 12)
{ return(31); }
else { return(30); }
}

}

function selectMonth($_month){

$selectstart = "
<select name=\"sent_month\"> ";
$selectend = "
</select>";

echo $selectstart;

echo "<option value=\"January\"";
if($_month == 1)
echo " selected=\"selected\" ";
echo ">January</option>
";

echo "<option value=\"February\"";
if($_month == 2)
echo " selected=\"selected\" ";
echo ">February</option>
";

echo "<option value=\"March\"";
if($_month == 3)
echo " selected=\"selected\" ";
echo ">March</option>
";

echo "<option value=\"April\"";
if($_month == 4)
echo " selected=\"selected\" ";
echo ">April</option>
";

echo "<option value=\"May\"";
if($_month == 5)
echo " selected=\"selected\" ";
echo ">May</option>
";

echo "<option value=\"June\"";
if($_month == 6)
echo " selected=\"selected\" ";
echo ">June</option>
";

echo "<option value=\"July\"";
if($_month == 7)
echo " selected=\"selected\" ";
echo ">July</option>
";

echo "<option value=\"August\"";
if($_month == 8)
echo " selected=\"selected\" ";
echo ">August</option>
";

echo "<option value=\"September\"";
if($_month == 9)
echo " selected=\"selected\" ";
echo ">September</option>
";

echo "<option value=\"October\"";
if($_month == 10)
echo " selected=\"selected\" ";
echo ">October</option>
";

echo "<option value=\"November\"";
if($_month == 11)
echo " selected=\"selected\" ";
echo ">November</option>
";

echo "<option value=\"December\"";
if($_month == 12)
echo " selected=\"selected\" ";
echo ">December</option>
";


echo $selectend;

}

function selectYear($selectedyear){
$day = getdate();
$year = $day['year'];


$selectyeartop = "

<select name=\"sent_year\">
";
$selectyearbottom = "
</select>
";
echo $selectyeartop;

for($i=$year; $i<$year+5; $i++) {
echo "<option value=\"$i\"";
if($i == $selectedyear)
echo "selected=\"selected\"";
echo "> $i</option>
";

}

echo $selectyearbottom;

}

function convertMonth($alpha_month){
if($alpha_month == "January")
return 1;
else if($alpha_month== "February")
return 2;
else if($alpha_month== "February")
return 2;
else if($alpha_month== "March")
return 3;
else if($alpha_month== "April")
return 4;
else if($alpha_month== "May")
return 5;
else if($alpha_month== "June")
return 6;
else if($alpha_month== "July")
return 7;
else if($alpha_month== "August")
return 8;
else if($alpha_month== "September")
return 9;
else if($alpha_month== "October")
return 10;
else if($alpha_month== "November")
return 11;
else if($alpha_month== "December")
return 12;

return 1;

}


function days_in_feb($year){

//$year must be YYYY
//[gregorian] leap year math :

if ($year < 0) $year++;
$year += 4800;

if ( ($year % 4) == 0) {
if (($year % 100) == 0) {
if (($year % 400) == 0) {
return(29);
} else {
return(28);
}
} else {
return(29);
}
} else {
return(28);
}
}


/*
prints the month and year that are passed to it in
$date
*/
function printMonth($_month, $_year)
{

$timestamp = mktime(0,0,0,$_month,1,2000);
$date = getdate ($timestamp);
$monthText = $date['month'];


$monthtext1 =
"
<!-- month heading -------------------------------------------->
<table align=\"center\">
<tr>
<td align=\"left\">
<form name=\"goto\" action=\"calendar.php\" method=\"POST\">
<table cellpadding=\"2\" cellspacing=\"0\" border=\"0\" bgcolor=\"#000000\" align=\"center\">
<tr><td>
<table cellpadding=\"5\" cellspacing=\"0\" border=\"0\" bgcolor=\"#CC0000\">
<tr><td width=\"200\">";

$monthtext2 = "<input type=\"image\" src=\"go.gif\" name=\"go\" border=\"0\">

</td></tr></table>
</td></tr></table>
</form>
</td>

<td align=\"center\" width=\"355\" valign=\"top\"><font class=\"month\">$monthText $_year</font></td>
<td align=\"right\" width=\"186\" valign=\"top\"></td>
</tr>
</table>
<!-- end of month heading ------------------------------------->

";
echo "$monthtext1";
selectMonth($_month);
selectYear($_year);
echo "$monthtext2";
}

/*
prints the bar that contains the days of the week
*/
function printDays()
{
$daybar =
"
<!-- days of the week heading --------------------------------->
<table align=\"center\" bgcolor=\"#000000\">
<TR>
<td width=\"105\" align=\"center\" bgcolor=\"#CC0000\"><font class=\"daysfont\">Sunday</font></td>
<td width=\"105\" align=\"center\" bgcolor=\"#CC0000\"><font class=\"daysfont\">Monday</font></td>
<td width=\"105\" align=\"center\" bgcolor=\"#CC0000\"><font class=\"daysfont\">Tuesday</font></td>
<td width=\"105\" align=\"center\" bgcolor=\"#CC0000\"><font class=\"daysfont\">Wednesday</font></td>
<td width=\"105\" align=\"center\" bgcolor=\"#CC0000\"><font class=\"daysfont\">Thursday</font></td>
<td width=\"105\" align=\"center\" bgcolor=\"#CC0000\"><font class=\"daysfont\">Friday</font></td>
<td width=\"105\" align=\"center\" bgcolor=\"#CC0000\"><font class=\"daysfont\">Saturday</font></td>
</tr>

<!-- end days of the week heading ----------------------------->

";

echo $daybar;
}


/*
opens table for calendar which is closed by last week, then prints the first
week to the calendar
*/
function printFirstWeek($_day)
{
global $event_day;
//write table declarations
echo "

<!-- begin day boxes ------------------------------------------>


<tr>

";

$current_day = 1;

$spot = 0;

while ($spot < $_day){

echo "<td width=\"105\" height=\"115\" valign=\"top\" bgcolor=\"#e3e3e3\">&nbsp</td>
";
$spot++;
}

while ($spot < 7){
$event_day = $current_day;
echo "<td width=\"105\" height=\"115\" valign=\"top\" bgcolor=\"#CCCCCC\"><font class=\"number\">$current_day</font><br>";
getEvents();
echo "</td>
";

$spot++;
$current_day++;

}

echo"</tr>
";

return $current_day;
}

function printWeek($_day, $_last)
{
global $event_day;

while ($_day <= ($_last - 7)){
$count = 0;
echo "<TR>
";
while($count < 7){
$event_day = $_day;
echo "<td width=\"105\" height=\"115\" valign=\"top\" bgcolor=\"#CCCCCC\"><font class=\"number\">$_day</font><br>";
getEvents();
echo "</td>
";
$_day++;
$count++;
}
echo "</TR>
";
}
return $_day;

}

function printLastWeek($_day, $_lastday)
{
global $event_day;
$count = 0;
echo "<TR>
";
while($count <= $_lastday)
{
$event_day = $_day;
echo "<td width=\"105\" height=\"115\" valign=\"top\" bgcolor=\"#CCCCCC\"><font class=\"number\">$_day</font><br>";
getEvents();
echo "</td>
";
$_day++;
$count++;
}

while($count < 7)
{
echo "<td width=\"105\" height=\"115\" valign=\"top\" bgcolor=\"#e3e3e3\">&nbsp;</td>
";
$count++;
$_day++;
}

echo "</tr>
";
echo "</table>
<!-- end day boxes ------------------------------------------>

";
}//calculate all date information needed
if($sent_month && $sent_year){
$month = convertMonth($sent_month);
$year = $sent_year;
$event_day = 1;
$event_month = $sent_month;
$event_year = $year;
}
else {
$day = getdate();
$month = $month = $day['mon'];
$mday = $mday = $day['mday'];
$year = $year = $day['year'];
$event_day = 1;
$event_month = $day['month'];
$event_year = $year;
}


$days_in_month = days_in_month ($month, $year);

$first_day = mktime(0,0,0,$month,1,$year);
$date_first = getdate ($first_day);

$last_day = mktime(0,0,0,$month,$days_in_month,$year);
$date_last = getdate($last_day);

$dayofweekfirst = $date_first['wday'];
$dayofweeklast = $date_last['wday'];
//end date calculations

printMonth($month, $year);
printDays();
$current = printFirstWeek($dayofweekfirst);
$current = printWeek($current, $days_in_month);
printLastWeek($current, $dayofweeklast);


// Include Footer
include("footer.php");
?>


</BODY>
</HTML>

tangsupap
PHP Full Member
PHP Full Member
Posts: 46
Joined: 03/03/2010 12:39 pm

Re: ถาม Code หน่อยครับ

Post by tangsupap » 25/03/2010 2:45 pm

ffdb.inc.php

/*!
* @defined FFDB_VERSION_MAJOR
* @discussion Major version of the FFDB package
*/
define("FFDB_VERSION_MAJOR", 2);


/*!
* @defined FFDB_VERSION_MINOR
* @discussion Minor version of the FFDB package
*/
define("FFDB_VERSION_MINOR", 7);


/*!
* @defined FFDB_VERSION
* @discussion Version of the FFDB package
*/
define("FFDB_VERSION", FFDB_VERSION_MAJOR.".".FFDB_VERSION_MINOR);

/*!
* @defined FFDB_INT
* @discussion Flat File DataBase int type
*/
define("FFDB_INT", 0);

/*!
* @defined FFDB_INT_AUTOINC
* @discussion Flat File DataBase automatically incremented int type
*/
define("FFDB_INT_AUTOINC", 5);

/*!
* @defined FFDB_STRING
* @discussion Flat File DataBase string type
*/
define("FFDB_STRING", 1);

/*!
* @defined FFDB_ARRAY
* @discussion Flat File DataBase array type
*/
define("FFDB_ARRAY", 2);

/*!
* @defined FFDB_FLOAT
* @discussion Flat File DataBase float type
*/
define("FFDB_FLOAT", 3);

/*!
* @defined FFDB_BOOL
* @discussion Flat File DataBase boolean type
*/
define("FFDB_BOOL", 4);


/*!
* @defined FFDB_IFIELD
* @discussion Index field used when returning records. See the
* getbyfield(...), getbyfunction(...) and getall(...) methods.
*/
define("FFDB_IFIELD", "FFDB_IFIELD");


/*!
* @defined FFDB_SIGNATURE
* @discussion Database signature placed at the start of each index file.
* Internal use only.
*/
define("FFDB_SIGNATURE", 0x42444646 /* "FFDB" in hex */);


/*!
* @defined FFDB_INDEX_VERSION_OFFSET
* @discussion Location of the 'version' offset in the FFDB index.
* Internal use only.
*/
define("FFDB_INDEX_VERSION_OFFSET", 4);


/*!
* @defined FFDB_INDEX_RECORDS_OFFSET
* @discussion Location of the 'records count' offset in the FFDB index.
* Internal use only.
*/
define("FFDB_INDEX_RECORDS_OFFSET", 6);


/*!
* @defined FFDB_INDEX_DELETED_OFFSET
* @discussion Location of the 'deleted count' offset in the FFDB index.
* Always the next 'int size' offset after the 'records count' offset.
* Internal use only.
*/
define("FFDB_INDEX_DELETED_OFFSET", FFDB_INDEX_RECORDS_OFFSET+4);


/*!
* @defined FFDB_INDEX_RBLOCK_SIZE
* @discussion Size of the field specifing the size of a record in the index.
* Internal use only.
*/
define("FFDB_INDEX_RBLOCK_SIZE", 4 /* int */);


/*!
* @class FFDB
* @abstract Flat File DataBase Class
* @discussion Implements a flat file database.
*/
class FFDB
{
var $isopen;
var $dbname;
var $data_fp;
var $meta_fp;
var $records;
var $deleted;
var $locked;
var $auto_clean;

var $fields;
var $autoinc;
var $primary_key;
var $index_start;


/*!
* @function FFDB
* @abstract Constructor
*/
function FFDB()
{
// Disable auto-clean by default
$this->auto_clean = -1;

// Database hasn't been opened yet...
$this->isopen = false;

// Ignore user aborts that might corrupt the database
ignore_user_abort(true);
}


/*!
* @function open
* @abstract Opens the given database
* @param dbname string - The name of the database to open
* @result bool - true if successful, false if failed
*/
function open($dbname)
{
// Close existing databases first
if ($this->isopen)
$this->close();

// Open the database files
$this->data_fp = @fopen($dbname.".dat", "rb+");
if ($this->data_fp === false)
{
// user_error("Cannot open data file: $dbname.dat", E_USER_ERROR);
return false;
}

$this->meta_fp = @fopen($dbname.".met", "rb+");
if (!$this->meta_fp)
{
fclose($this->data_fp);
// user_error("Cannot open meta file: $dbname.met", E_USER_ERROR);
return false;
}

$this->forcelock = 0;
$this->locked = 0;
$this->isopen = true;
$this->dbname = $dbname;

if (!$this->lock_read())
return false;

// Read and verify the signature
$sig = $this->read_int($this->meta_fp);
if ($sig != FFDB_SIGNATURE)
{
$this->unlock();
user_error("Invalid database: $dbname.", E_USER_ERROR);
return false;
}

// Read the version
$ver_major = $this->read_byte($this->meta_fp);
$ver_minor = $this->read_byte($this->meta_fp);

// Make sure we only read databases of the same major version,
// with minor version less or equal to the current.
if ($ver_major != FFDB_VERSION_MAJOR)
{
$this->unlock();
user_error(
"Cannot open database (of version $ver_major.$ver_minor), "
."wrong version.",
E_USER_ERROR
);
return false;
}
if ($ver_minor > FFDB_VERSION_MINOR)
{
$this->unlock();
user_error(
"Cannot open database (of version $ver_major.$ver_minor), "
."wrong version.",
E_USER_ERROR
);
return false;
}

// Read the schema and database statistics from the meta file.
$this->read_schema();

$this->unlock();

return true;
}


/*!
* @function close
* @abstract Closes the currently opened database
*/
function close()
{
if ($this->isopen)
{
@fclose($this->data_fp);
@fclose($this->meta_fp);
$this->isopen = false;
}
}


/*!
* @function drop
* @abstract Closes the current database then deletes it.
* @result bool - true on success
*/
function drop()
{
if (!$this->isopen)
{
user_error("Database not open.", E_USER_ERROR);
return false;
}

$this->close();
@unlink($this->dbname.".dat");
@unlink($this->dbname.".met");

return true;
}


/*!
* @function create
* @abstract Creates a new database
* @param dbname string - name of the database
* @param schema array - name<->type array of fields for table.
* Note that the key cannot be an array or boolean type field.
* The key is given by a third attribute - a string "key".
* @result bool - true if successful, false on failure
*/
function create($dbname, $schema)
{
// Close any existing DB first
if ($this->isopen)
$this->close();

// Find the primary key and do error checking on the schema
$this->fields = array();
$this->autoinc = array();
$this->primary_key = "";

for($i=0; $i<count($schema); ++$i)
{
$field = $schema[$i];

if (!is_array($field))
return false;

$name = &$field[0];
$type = &$field[1];

// Make sure the name of the field is a string
if (!is_string($name))
return false;

// Make sure the field type is one of our constants
if (!is_int($type))
return false;

switch($type)
{
case FFDB_INT:
case FFDB_STRING:
case FFDB_ARRAY:
case FFDB_FLOAT:
case FFDB_BOOL:
break;

case FFDB_INT_AUTOINC:
// Set up the default starting value for an auto-inc'ed field
$this->autoinc[$name] = 0;
break;

default:
// Unknown type...!
user_error(
"Invalid type in schema (found $type).",
E_USER_ERROR
);
return false;
}

if (count($field) == 3)
{
$keyword = &$field[2];

if ( ($type == FFDB_INT_AUTOINC) && is_int($keyword) )
{
// Auto-increment starting value
$this->autoinc[$name] = $keyword;
}
else if ( ($keyword == "key") && ($this->primary_key == "") )
{
// Primary key!

// Is the key an array or boolean?
// If so, don't allow them to be primary keys...
switch ($type)
{
case FFDB_ARRAY:
case FFDB_BOOL:
return false;
}

$this->primary_key = $name;
}
else
return false;
}
else if (count($field) == 4)
{
$start = &$field[2];
$keyword = &$field[3];

// This MUST be a starting-value & "key" keyword
// combination (in that order).
if ( ($type == FFDB_INT_AUTOINC) &&
is_int($start) &&
($keyword == "key") &&
($this->primary_key == "") )
{
// Found an auto-increment starting value
$this->autoinc[$name] = $start;

// Found a primary key
$this->primary_key = $name;
}
else
return false;
}

$this->fields[$field[0]] = $field[1];
}

// Create the database files
$this->meta_fp = @fopen($dbname.".met", "wb+");
if (!$this->meta_fp)
{
user_error("Cannot create meta file: $dbname.met", E_USER_ERROR);
return false;
}

$this->data_fp = @fopen($dbname.".dat", "wb+");
if (!$this->data_fp)
{
fclose($this->meta_fp);
user_error("Cannot create data file: $dbname.dat", E_USER_ERROR);
return false;
}

$this->forcelock = 0;
$this->locked = 0;
$this->isopen = true;
$this->dbname = $dbname;

if (!$this->lock_write())
return false;

$this->records = 0;
$this->deleted = 0;

// Write the signature
$this->write_int($this->meta_fp, FFDB_SIGNATURE);

// Write the version
$this->write_byte($this->meta_fp, FFDB_VERSION_MAJOR);
$this->write_byte($this->meta_fp, FFDB_VERSION_MINOR);

// Write the schema to the meta file
$this->write_schema();

$this->unlock();

return true;
}


/*!
* @function autoclean
* @abstract Configures autoclean. When an edit or delete is made, the
* record is normally not removed from the data file - only the index.
* After repeated edits/deletions, the data file may become very big with
* dirty (non-removed) records. A cleanup is normally done with the
* cleanup() method. Autoclean will do this automatically, keeping the
* number of dirty records to under the $threshold value.
* To turn off autoclean, set $threshold to a negative value.
* @param threshold - number of dirty records to have at any one time.
*/
function autoclean($threshold = -1)
{
$this->auto_clean = $threshold;

// Do an auto-cleanup if required
if ( ($this->auto_clean >= 0) && ($this->isopen) )
$this->automatic_cleanup();
}


/*!
* @function add
* @abstract Adds an entry to the database
* @param record array - record to add to the database
* @result bool - true on success, false on failure
*/
function add(&$record)
{
if (!$this->isopen)
{
user_error("Database not open.", E_USER_ERROR);
return false;
}

// Verify record as compared to the schema
foreach($this->fields as $key => $type)
{
// We don't mind if they include a FFDB_INT_AUTOINC field,
// as we determine its value in any case.
if ($type == FFDB_INT_AUTOINC)
continue;

// Ensure they have included an entry for each record field
if (!$this->key_exists_array($key, $record))
{
user_error("Missing field during add: $key", E_USER_ERROR);
return false;
}

// Verify the type
switch($type)
{
case FFDB_INT:
if (!is_int($record[$key]))
{
user_error(
"Invalid int value field during add: $key",
E_USER_ERROR
);
return false;
}
break;

case FFDB_STRING:
if (!is_string($record[$key]))
{
user_error(
"Invalid string value field during add: $key",
E_USER_ERROR
);
return false;
}
break;

case FFDB_ARRAY:
if (!is_array($record[$key]))
{
user_error(
"Invalid array value for field during add: $key",
E_USER_ERROR
);
return false;
}
break;

case FFDB_FLOAT:
if (!is_float($record[$key]))
{
user_error(
"Invalid float value for field during add: $key",
E_USER_ERROR
);
return false;
}
break;

case FFDB_BOOL:
if (!is_bool($record[$key]))
{
user_error(
"Invalid bool value for field during add: $key",
E_USER_ERROR
);
return false;
}
break;

default:
// Unknown type...!
user_error(
"Invalid type in record during add (found $type).",
E_USER_ERROR
);
return false;
}
}

// Add the item to the data file
if (!$this->lock_write())
return false;

// Add in the auto-incremented field if required
if (count($this->autoinc) > 0)
{
// Get the latest copy of the auto-inc values
$this->read_schema();

// Now update those values in our record
foreach($this->fields as $key => $type)
if ($type == FFDB_INT_AUTOINC)
$record[$key] = $this->autoinc[$key]++;

// Write out the newly updated auto-inc values
$this->write_schema();
}

fseek($this->data_fp, 0, SEEK_END);
$new_offset = ftell($this->data_fp);

// Write the index. To enable a binary search, we must read in the
// entire index, add in our item, sort it, then write it back out.
// Where there is no primary key, we can't do a binary search so skip
// this sorting business.

if ($this->primary_key != "")
{
if ($this->records > 0)
{
$index = $this->read_index();
if (!$index)
{
// Error reading index
$this->unlock();
return false;
}

// Do a binary search to find the insertion position
$pos = $this->bsearch(
$index,
0,
$this->records-1,
$record[$this->primary_key]
);

// Ensure we don't have a duplicate key in the database
if ($pos > 0)
{
// Oops... duplicate key
//user_error("Duplicate database key during add", E_USER_ERROR);
return false;
}

// Revert the result from bsearch to the proper insertion position
$pos = (-$pos)-1;

// Shuffle all of the items up by one to make room for the new item
for($i=$this->records; $i>$pos; --$i)
$index[$i] = $index[$i-1];

// Insert the new item to the correct position
$index[$pos] = $new_offset;
}
else
{
$index[0] = $new_offset;
}

// We have a new entry
++$this->records;

// Write the index back out to the file
$this->write_index($index);
}
else
{
// We have a new entry
++$this->records;

// Add an entry into the index
fseek($this->meta_fp, 0, SEEK_END);
$this->write_int($this->meta_fp, $new_offset);
}

// Write the number of records to the meta data file
fseek($this->meta_fp, FFDB_INDEX_RECORDS_OFFSET, SEEK_SET);
$this->write_int($this->meta_fp, $this->records);

// Write the record to the end of the database file
fseek($this->data_fp, $new_offset, SEEK_SET);
if (!$this->write_record($this->data_fp, $record))
{
// Error writing item to the database
$this->unlock();
return false;
}

$this->unlock();

return true;
}


/*!
* @function removebykey
* @abstract Removes an entry from the database INDEX only - it appears
* deleted, but the actual data is only removed from the file when a
* cleanup() is called.
* @param key primary key used to identify record to remove. For
* databases without primary keys, it is the record number (zero based) in
* the table.
* @result bool - true on success, false on failure
*/
function removebykey($key)
{
if (!$this->isopen)
{
user_error("Database not open.", E_USER_ERROR);
return false;
}

if ($this->records == 0)
{
// user_error("No items in database.", E_USER_ERROR);
return false;
}

// All we do here is remove the item from the index.
// Read in the index, check to see if it exists, delete the item,
// then rebuild the index on disk.

if (!$this->lock_write())
return false;

$index = $this->read_index();
if (!$index)
{
// Error reading index
$this->unlock();
return false;
}

if ($this->primary_key != "")
{
// Do a binary search to find the item
$pos = $this->bsearch($index, 0, $this->records-1, $key);

if ($pos < 0)
{
// Not found!
$this->unlock();
return false;
}

// Revert the result from bsearch to the proper insertion position
--$pos;

// Shuffle all of the items down by one to remove the item
for($i=$pos; $i<$this->records-1; ++$i)
$index[$i] = $index[$i+1];

// Kill the last array item
array_pop($index);
}
else
{
// Ensure the "key" is the item number
if (!is_int($key))
{
$this->unlock();
user_error("Invalid record number ($key).", E_USER_ERROR);
return false;
}

// Ensure it is within range
if ( ($key<0) || ($key>$this->records-1) )
{
$this->unlock();
user_error("Invalid record number ($key).", E_USER_ERROR);
return false;
}

// Shuffle all of the items down by one to remove the item
for($i=$key; $i<$this->records-1; ++$i)
$index[$i] = $index[$i+1];

// Kill the last array item
array_pop($index);
}

fseek($this->meta_fp, FFDB_INDEX_RECORDS_OFFSET, SEEK_SET);

// Write the number of records to the meta data file
$this->write_int($this->meta_fp, --$this->records);

// Write the number of (unclean) deleted records to the meta data file
$this->write_int($this->meta_fp, ++$this->deleted);

// Write the index back out to the file
$this->write_index($index);

// Do an auto-cleanup if required
if ($this->auto_clean >= 0)
$this->automatic_cleanup();

$this->unlock();

return true;
}


/*!
* @function removebyindex
* @abstract Removes an entry from the database INDEX only - it appears
* deleted, but the actual data is only removed from the file when a
* cleanup() is called.
* @param record_num The record number (zero based) in the table to remove.
* @result bool - true on success, false on failure
*/
function removebyindex($record_num)
{
if (!$this->isopen)
{
user_error("Database not open.", E_USER_ERROR);
return false;
}

if ($this->records == 0)
{
// user_error("No items in database.", E_USER_ERROR);
return false;
}

// All we do here is remove the item from the index.
// Read in the index, check to see if it exists, delete the item,
// then rebuild the index on disk.

if (!$this->lock_write())
return false;

$index = $this->read_index();
if (!$index)
{
// Error reading index
$this->unlock();
return false;
}

// Make sure the record number is an int
if (!is_int($record_num))
{
$this->unlock();
user_error("Invalid record number ($record_num).", E_USER_ERROR);
return false;
}

// Ensure it is within range
if ( ($record_num<0) || ($record_num>$this->records-1) )
{
$this->unlock();
user_error("Invalid record number ($record_num).", E_USER_ERROR);
return false;
}

// Shuffle all of the items down by one to remove the item
for($i=$record_num; $i<$this->records-1; ++$i)
$index[$i] = $index[$i+1];

// Kill the last array item
array_pop($index);

fseek($this->meta_fp, FFDB_INDEX_RECORDS_OFFSET, SEEK_SET);

// Write the number of records to the meta data file
$this->write_int($this->meta_fp, --$this->records);

// Write the number of (unclean) deleted records to the meta data file
$this->write_int($this->meta_fp, ++$this->deleted);

// Write the index back out to the file
$this->write_index($index);

// Do an auto-cleanup if required
if ($this->auto_clean >= 0)
$this->automatic_cleanup();

$this->unlock();

return true;
}


/*!
* @function removebyfield
* @abstract Removes entries from the database INDEX only, based on the
* result of a regular expression match on a given field - records appear
* deleted, but the actual data is only removed from the file when a
* cleanup() is called.
* @param fieldname the field which to do matching on
* @param regex the regular expression to match a field on.
* Note: you should include the delimiters ("/php/i" for example).
* @result int - number of records removed (or bool/false on failure).
*/
function removebyfield($fieldname, $regex)
{
if (!$this->isopen)
{
user_error("Database not open.", E_USER_ERROR);
return false;
}

if ($this->records == 0)
return 0;

// Read in each record once at a time, and remove it from
// the index if the select function determines it to be deleted.
// Rebuild the index on disc if there items were deleted.
$delete_count = 0;

if (!$this->lock_write())
return false;

$index = $this->read_index();
if (!$index)
{
// Error reading index
$this->unlock();
return false;
}

// Read and delete selected records
for($record_num=0; $record_num<$this->records; ++$record_num)
{
// Read the record
list($record, $rsize)
= $this->read_record($this->data_fp, $index[$record_num]);

// Remove the record if the field matches the regular expression
if (preg_match($regex, $record[$fieldname]))
{
// Delete this item from the index.
// Shuffle all of the items down by one to remove the item.
for($i=$record_num; $i<$this->records-1; ++$i)
$index[$i] = $index[$i+1];

// Kill the last index item that was duplicated
array_pop($index);

--$this->records;
++$this->deleted;

// Make sure we don't skip over the next item in the for() loop
--$record_num;

++$delete_count;
}
}

if ($delete_count > 0)
{
fseek($this->meta_fp, FFDB_INDEX_RECORDS_OFFSET, SEEK_SET);

// Write the number of records to the meta data file
$this->write_int($this->meta_fp, $this->records);

// Write the number of (unclean) deleted records to the meta data file
$this->write_int($this->meta_fp, $this->deleted);

// Write the index back out to the file
$this->write_index($index);

// Do an auto-cleanup if required
if ($this->auto_clean >= 0)
$this->automatic_cleanup();
}

$this->unlock();

return $delete_count;
}


/*!
* @function removebyfunction
* @abstract Removes entries from the database INDEX only, based on the
* result of a user-specified function - records appear deleted, but the
* actual data is only removed from the file when a cleanup() is called.
* @param selectfn the function that accepts one argument (an array record),
* and returns true or false.
* @result int - number of records removed (or bool/false on failure).
*/
function removebyfunction($selectfn)
{
if (!$this->isopen)
{
user_error("Database not open.", E_USER_ERROR);
return false;
}

if ($this->records == 0)
return 0;

// Read in each record once at a time, and remove it from
// the index if the select function determines it to be deleted.
// Rebuild the index on disc if there items were deleted.
$delete_count = 0;

if (!$this->lock_write())
return false;

$index = $this->read_index();
if (!$index)
{
// Error reading index
$this->unlock();
return false;
}

// Read and delete selected records
for($record_num=0; $record_num<$this->records; ++$record_num)
{
// Read the record
list($record, $rsize)
= $this->read_record($this->data_fp, $index[$record_num]);

// Remove the record if the $selectfn OK's it
if ($selectfn($record) == true)
{
// Delete this item from the index.
// Shuffle all of the items down by one to remove the item.
for($i=$record_num; $i<$this->records-1; ++$i)
$index[$i] = $index[$i+1];

// Kill the last index item that was duplicated
array_pop($index);

--$this->records;
++$this->deleted;

// Make sure we don't skip over the next item in the for() loop
--$record_num;

++$delete_count;
}
}

if ($delete_count > 0)
{
fseek($this->meta_fp, FFDB_INDEX_RECORDS_OFFSET, SEEK_SET);

// Write the number of records to the meta data file
$this->write_int($this->meta_fp, $this->records);

// Write the number of (unclean) deleted records to the meta data file
$this->write_int($this->meta_fp, $this->deleted);

// Write the index back out to the file
$this->write_index($index);

tangsupap
PHP Full Member
PHP Full Member
Posts: 46
Joined: 03/03/2010 12:39 pm

Re: ถาม Code หน่อยครับ

Post by tangsupap » 25/03/2010 2:46 pm

ffdb.inc.php ต่อ

// Do an auto-cleanup if required
if ($this->auto_clean >= 0)
$this->automatic_cleanup();
}

$this->unlock();

return $delete_count;
}


/*!
* @function edit
* @abstract Replaces an existing record with the same primary
* key as the new record.
* @param record record that will replace an existing one
* @param record_num record number to replace: ONLY for databases without
* a primary key. Ignored for databases WITH a primary key.
* @result bool - true on success, false on failure
*/
function edit(&$record, $record_num = -1)
{
if (!$this->isopen)
{
user_error("Database not open.", E_USER_ERROR);
return false;
}

if ($this->records == 0)
return false;

// Verify record as compared to the schema
foreach($this->fields as $key => $type)
{
// Ensure they have included an entry for each record field
if (!$this->key_exists_array($key, $record))
{
user_error("Missing field during edit: $key", E_USER_ERROR);
return false;
}

// Verify the type
switch($type)
{
case FFDB_INT_AUTOINC:
case FFDB_INT:
if (!is_int($record[$key]))
{
user_error(
"Invalid int value for field during edit: $key",
E_USER_ERROR
);
return false;
}
break;

case FFDB_STRING:
if (!is_string($record[$key]))
{
user_error(
"Invalid string value for field during edit: $key",
E_USER_ERROR
);
return false;
}
break;

case FFDB_ARRAY:
if (!is_array($record[$key]))
{
user_error(
"Invalid array value for field during edit: $key",
E_USER_ERROR
);
return false;
}
break;

case FFDB_FLOAT:
if (!is_float($record[$key]))
{
user_error(
"Invalid float value for field during edit: $key",
E_USER_ERROR
);
return false;
}
break;

case FFDB_BOOL:
if (!is_bool($record[$key]))
{
user_error(
"Invalid bool value for field during edit: $key",
E_USER_ERROR
);
return false;
}
break;

default:
// Unknown type...!
user_error(
"Invalid type in record during edit (found $type).",
E_USER_ERROR
);
return false;
}
}

if (!$this->lock_write())
return false;

$index = $this->read_index();
if (!$index)
{
// Error reading index
$this->unlock();
return false;
}

// Get the position of a new record in the database store
fseek($this->data_fp, 0, SEEK_END);
$new_offset = ftell($this->data_fp);


// Re-jiggle the index.
if ($this->primary_key != "")
{
// Do a binary search to find the index position
$pos = $this->bsearch(
$index,
0,
$this->records-1,
$record[$this->primary_key]
);

// Ensure the item to edit IS in the database,
// as the new one takes its place.
if ($pos < 0)
{
// Oops... record wasn't found
user_error(
"Existing record not found in database for edit.",
E_USER_ERROR
);
return false;
}

// Revert the result from bsearch to the proper position
$record_num = $pos-1;
}
else
{
// Ensure the record number is within range
if ( ($record_num<0) || ($record_num>$this->records-1) )
{
$this->unlock();
user_error("Invalid record number ($record_num).", E_USER_ERROR);
return false;
}
}

// Read the size of the record. If it is the same or bigger than
// the new one, then we can just place it in its original position
// and not worry about a dirty record.
fseek($this->data_fp, $index[$record_num], SEEK_SET);
$hole_size = $this->read_int($this->data_fp);

// Get the size of the new record for calculateions below.
$new_size = $this->record_size($record);

if ($new_size > $hole_size)
{
// Record is too big for the "hole".
//
// Set the index to the newly edited record.
// The old one will be removed on the next cleanup.
$index[$record_num] = $new_offset;

// Write the index back out to the file
$this->write_index($index);

// We have a new dirty entry (the old record)
++$this->deleted;

// Write the number of deleted records to the meta data file
fseek($this->meta_fp, FFDB_INDEX_DELETED_OFFSET, SEEK_SET);
$this->write_int($this->meta_fp, $this->deleted);

// Place the edited record at the end of the .dat file
fseek($this->data_fp, 0, SEEK_END);
}
else
{
// Size of "hole" is big enough.
// Replace it and avoid a dirty record.
fseek($this->data_fp, $index[$record_num], SEEK_SET);
}

// Write the record to the database file
if (!$this->write_record($this->data_fp, $record, $hole_size))
{
// Error writing item to the database
$this->unlock();
return false;
}

// Do an auto-cleanup if required
if ( ($new_size > $hole_size) && ($this->auto_clean >= 0) )
$this->automatic_cleanup();

$this->unlock();

return true;
}


/*!
* @function cleanup
* @abstract Cleans up the database by removing deleted entries
* from the flat file.
* @result true if successful, false otherwise
*/
function cleanup()
{
if (!$this->isopen)
{
user_error("Database not open.", E_USER_ERROR);
return false;
}

// Don't bother if the database is clean
if ($this->deleted == 0)
return true;

if (!$this->lock_write())
return false;

// Read in the index, and rebuild it along with the database data
// into a separate file. Then move that new file back over the old
// database.

// Note that we attempt the file creation under the DB lock, so
// that another process doesn't try to create the same file at the
// same time.
$tmpdb = @fopen($this->dbname.".tmp", "wb+");
if (!$tmpdb)
{
$this->unlock();
user_error("Cannot create temporary file.", E_USER_ERROR);
return false;
}

// Read in the index
$index = $this->read_index();

// For each item in the index, move it from the current database
// file to the new one. Also update the new file offset in the index
// so we can write it back out to the index file.
for($i=0; $i<$this->records; ++$i)
{
$offset = $index[$i];

// Read in the entire record
unset($record);
list($record, $rsize) = $this->read_record($this->data_fp, $offset);

// Save the new file offset
$index[$i] = ftell($tmpdb);

// Write out the record to the temporary file
if (!$this->write_record($tmpdb, $record))
{
// Error writing item to the database
fclose($tmpdb);
@unlink($this->dbname.".tmp");
$this->unlock();
return false;
}
}

// Move the temporary file over the original database file.
fclose($tmpdb);
fclose($this->data_fp);
@unlink($this->dbname.".dat");
@rename($this->dbname.".tmp", $this->dbname.".dat");

// Set the number of (unclean) deleted items to zero
$this->deleted = 0;
fseek($this->meta_fp, FFDB_INDEX_DELETED_OFFSET, SEEK_SET);
$this->write_int($this->meta_fp, $this->deleted);

// Rewrite the database index
$this->write_index($index);

// Re-open the database data file
$this->data_fp = @fopen($this->dbname.".dat", "rb+");
if (!$this->data_fp)
{
$this->unlock();
return false;
}

$this->unlock();

return true;
}


/*!
* @function reset
* @abstract Reset the internal pointer used for iterating over records
*/
function reset()
{
if (!$this->isopen)
{
user_error("Database not open.", E_USER_ERROR);
return false;
}

if (!$this->lock_read())
return false;

$this->iterator = $this->index_start;
fseek($this->meta_fp, $this->iterator, SEEK_SET);

$this->unlock();

return true;
}


/*!
* @function current
* @abstract Return the current record in the database. Note that the
* current iterator pointer is not moved in any way.
* @result the current database record, or false if there are no
* more items left.
*/
function current()
{
if (!$this->isopen)
{
user_error("Database not open.", E_USER_ERROR);
return false;
}

// No items?
if ($this->records == 0)
return false;

if (!$this->lock_read())
return false;

// Offset of record to read
$offset = $this->read_int($this->meta_fp);

// No more items left?
if (feof($this->meta_fp))
{
$this->unlock();
return false;
}

// Restore the index position
fseek($this->meta_fp, -4, SEEK_CUR);

// Read in the entire record
list($record, $rsize) = $this->read_record($this->data_fp, $offset);

$this->unlock();

// Return the record
return $record;
}


/*!
* @function next
* @abstract Move the current iterator pointer to the next database item.
* @result bool - true if advanced to a new item, false if there are
* none left.
*/
function next()
{
if (!$this->isopen)
{
user_error("Database not open.", E_USER_ERROR);
return false;
}

// No items?
if ($this->records == 0)
return false;

if (!$this->lock_read())
return false;

// Advance the pointer...
$this->read_int($this->meta_fp);

// Read another byte, to push uss over the EOF if it's there.
// Seems to be a stupid problem with feof(...)
$this->read_byte($this->meta_fp);

$result = !feof($this->meta_fp);

// Back up that extra byte we read.
fseek($this->meta_fp, -1, SEEK_CUR);

$this->unlock();

return $result;
}


/*!
* @function getbykey
* @abstract retrieves a record based on the specified key
* @param key primary key used to identify record to retrieve. For
* databases without primary keys, it is the record number (zero based) in
* the table.
* @param includeindex if true, an extra field called 'FFDB_IFIELD' will
* be added to each record returned. It will contain an int that specifies
* the original position in the database (zero based) that the record is
* positioned. It might be useful when an orderby is used, and an future
* operation on a record is required, given it's index in the table.
* @result record if found, or false otherwise
*/
function getbykey($key, $includeindex = false)
{
if (!$this->isopen)
{
user_error("Database not open.", E_USER_ERROR);
return false;
}

if (!$this->lock_read())
return false;

// Read the index
$index = $this->read_index();

if ($this->primary_key != "")
{
// Do a binary search to find the item
$pos = $this->bsearch($index, 0, $this->records-1, $key);

if ($pos < 0)
{
// Not found!
$this->unlock();
return false;
}

// bsearch always returns the real position + 1
--$pos;

// Get the offset of the record in the database
$offset = $index[$pos];

// Save the record number
$rcount = $pos;
}
else
{
// Ensure the record number is an int
if (!is_int($key))
{
$this->unlock();
user_error("Invalid record number ($key).", E_USER_ERROR);
return false;
}

// Ensure the record number is within range
if ( ($key<0) || ($key>$this->records-1) )
{
$this->unlock();
user_error("Invalid record number ($key).", E_USER_ERROR);
return false;
}

$offset = $index[$key];

// The record number is the key...
$rcount = $key;
}

// Read the record
list($record, $rsize) = $this->read_record($this->data_fp, $offset);

// Add the index field if required
if ($includeindex)
$record[FFDB_IFIELD] = $rcount;

$this->unlock();

return $record;
}


/*!
* @function getbyindex
* @abstract retrieves a record based on the record number in the table
* (zero based)
* @param record_num zero based record number to retrieve
* @result record if found, or false otherwise
*/
function getbyindex($record_num)
{
if (!$this->isopen)
{
user_error("Database not open.", E_USER_ERROR);
return false;
}

// Ensure the record number is an int
if (!is_int($record_num))
{
$this->unlock();
user_error("Invalid record number ($record_num).", E_USER_ERROR);
return false;
}

// Ensure the record number is within range
if ( ($record_num<0) || ($record_num>$this->records-1) )
{
$this->unlock();
user_error("Invalid record number ($record_num).", E_USER_ERROR);
return false;
}

if (!$this->lock_read())
return false;

// Read the index
$index = $this->read_index();
$offset = $index[$record_num];

// Read the record
list($record, $rsize) = $this->read_record($this->data_fp, $offset);

$this->unlock();

return $record;
}


/*!
* @function getbyfield
* @abstract retrieves records in the database whose field matches the
* given regular expression.
* @param fieldname the field which to do matching on
* @param regex the regular expression to match a field on.
* Note: you should include the delimiters ("/php/i" for example).
* @param orderby order the results. Set to the field name to order by
* (as a string). If left unset, sorting is not done and it is a lot faster.
* If prefixed by "!", results will be ordered in reverse order.
* If orderby is an array, the 1st element refers to the field to order by,
* and the 2nd, a function that will take two take two parameters A and B
* - two fields from two records - used to do the ordering. It is expected
* that the function would return -ve if A < B and +ve if A > B, or zero
* if A == B (to order in ascending order).
* @param includeindex if true, an extra field called 'FFDB_IFIELD' will
* be added to each record returned. It will contain an int that specifies
* the original position in the database (zero based) that the record is
* positioned. It might be useful when an orderby is used, and an future
* operation on a record is required, given it's index in the table.
* @result matching records in an array, or false on failure
*/
function getbyfield(
$fieldname,
$regex,
$orderby = NULL,
$includeindex = false)
{
if (!$this->isopen)
{
user_error("Database not open.", E_USER_ERROR);
return false;
}

// Check the field name
if (!$this->key_exists_array($fieldname, $this->fields))
{
user_error(
"Invalid field name for getbyfield: $fieldname",
E_USER_ERROR
);
return false;
}

// If there are no records, return
if ($this->records == 0)
return array();

if (!$this->lock_read())
return false;

// Read the index
$index = $this->read_index();

// Read each record and add it to an array
$rcount = 0;
foreach($index as $offset)
{
// Read the record
list($record, $rsize) = $this->read_record($this->data_fp, $offset);

// See if the record matches the regular expression
if (preg_match($regex, $record[$fieldname]))
{
// Add the index field if required
if ($includeindex)
$record[FFDB_IFIELD] = $rcount;

$result[] = $record;
}

++$rcount;
}

$this->unlock();

// Re-order as required
if ($orderby !== NULL)
return $this->order_by($result, $orderby);
else
return $result;
}


/*!
* @function getbyfunction
* @abstract retrieves all records in the database, passing each record
* into a given function. If that function returns true, then it is added
* to the result (array) list.
* @param selectfn the function that accepts one argument (an array record),
* and returns true or false.
* @param orderby order the results. Set to the field name to order by
* (as a string). If left unset, sorting is not done and it is a lot faster.
* If prefixed by "!", results will be ordered in reverse order.
* If orderby is an array, the 1st element refers to the field to order by,
* and the 2nd, a function that will take two take two parameters A and B
* - two fields from two records - used to do the ordering. It is expected
* that the function would return -ve if A < B and +ve if A > B, or zero
* if A == B (to order in ascending order).
* @param includeindex if true, an extra field called 'FFDB_IFIELD' will
* be added to each record returned. It will contain an int that specifies
* the original position in the database (zero based) that the record is
* positioned. It might be useful when an orderby is used, and an future
* operation on a record is required, given it's index in the table.
* @result all database records as an array
*/
function getbyfunction($selectfn, $orderby = NULL, $includeindex = false)
{
if (!$this->isopen)
{
user_error("Database not open.", E_USER_ERROR);
return false;
}

// If there are no records, return
if ($this->records == 0)
return array();

if (!$this->lock_read())
return false;

// Read the index
$index = $this->read_index();

// Read each record and add it to an array
$rcount = 0;
foreach($index as $offset)
{
// Read the record
list($record, $rsize) = $this->read_record($this->data_fp, $offset);

// Add it to the result if the $selectfn OK's it
if ($selectfn($record) == true)
{
// Add the index field if required
if ($includeindex)
$record[FFDB_IFIELD] = $rcount;

$result[] = $record;
}

++$rcount;
}

$this->unlock();

// Re-order as required
if ($orderby !== NULL)
return $this->order_by($result, $orderby);
else
return $result;
}


/*!
* @function getall
* @abstract retrieves all records in the database, each record in an array
* element.
* @param orderby order the results. Set to the field name to order by
* (as a string). If left unset, sorting is not done and it is a lot faster.
* If prefixed by "!", results will be ordered in reverse order.
* If orderby is an array, the 1st element refers to the field to order by,
* and the 2nd, a function that will take two take two parameters A and B
* - two fields from two records - used to do the ordering. It is expected
* that the function would return -ve if A < B and +ve if A > B, or zero
* if A == B (to order in ascending order).
* @param includeindex if true, an extra field called 'FFDB_IFIELD' will
* be added to each record returned. It will contain an int that specifies
* the original position in the database (zero based) that the record is
* positioned. It might be useful when an orderby is used, and an future
* operation on a record is required, given it's index in the table.
* @result all database records as an array
*/
function getall($orderby = NULL, $includeindex = false)
{
if (!$this->isopen)
{
user_error("Database not open.", E_USER_ERROR);
return false;
}

// If there are no records, return
if ($this->records == 0)
return array();

if (!$this->lock_read())
return false;

// Read the index
$index = $this->read_index();

// Read each record and add it to an array
$rcount = 0;
foreach($index as $offset)
{
// Read the record
list($record, $rsize) = $this->read_record($this->data_fp, $offset);

// Add the index field if required
if ($includeindex)
$record[FFDB_IFIELD] = $rcount++;

// Add it to the result
$result[] = $record;
}

$this->unlock();

// Re-order as required
if ($orderby !== NULL)
return $this->order_by($result, $orderby);
else
return $result;
}


/*!
* @function getkeys
* @abstract retrieves all keys in the database, each in an array.
* @result all database record keys as an array, in order, or false
* if the database does not use keys.
*/
function getkeys()
{
if (!$this->isopen)
{
user_error("Database not open.", E_USER_ERROR);
return false;
}

// If there is no key, return false
if ($this->primary_key == "")
return false;

// If there are no records, return
if ($this->records == 0)
return array();

if (!$this->lock_read())
return false;

// Read the index
$index = $this->read_index();

// Read each record key and add it to an array
foreach($index as $offset)
{
// Read the record key and add it to the result
$records[] = $this->read_record_key($this->data_fp, $offset);
}

$this->unlock();

return $records;
}


/*!
* @function exists
* @abstract Searches the database for an item, and returns true
* if found, false otherwise.
* @param key primary key of record to search for, or the record
* number (zero based) for databases without a primary key.
* @result true if found, false otherwise
*/
function exists($key)
{
if (!$this->isopen)
{
user_error("Database not open.", E_USER_ERROR);
return false;
}

// Assume we won't find it until proven otherwise
$result = false;

if (!$this->lock_read())
return false;

// Read the index
$index = $this->read_index();

if ($this->primary_key != "")
{
// Do a binary search to find the item
$pos = $this->bsearch($index, 0, $this->records-1, $key);

if ($pos > 0)
{
// Found!
$result = true;
}
}
else
{
// Ensure the record number is an int
if (!is_int($key))
{
$this->unlock();
user_error("Invalid record number ($key).", E_USER_ERROR);
return false;
}

// Ensure the record number is within range
if ( ($key<0) || ($key>$this->records-1) )
{
$this->unlock();
user_error("Invalid record number ($key).", E_USER_ERROR);
return false;
}

// ... must be found!
$result = true;
}

$this->unlock();

return $result;
}


/*!
* @function size
* @abstract Returns the number of records in the database
* @result int - the number of records in the database
*/
function size()
{
if (!$this->isopen)
{
user_error("Database not open.", E_USER_ERROR);
return false;
}
return $this->records;
}


/*!
* @function sizedirty
* @abstract Returns the number of dirty records in the database,
* that would be removed if cleanup() is called.
* @result int - the number of dirty records in the database
*/
function sizedirty()
{
if (!$this->isopen)
{
user_error("Database not open.", E_USER_ERROR);
return false;
}
return $this->deleted;
}


/*!
* @function schema
* @abstract Returns the current database schema in the same form
* as that used in the parameter for the create(...) method.
* @result array - the database schema in the format used for the
* create(...) method, or false if failure.
*/
function schema()
{
if (!$this->isopen)
{
user_error("Database not open.", E_USER_ERROR);
return false;
}

// Reconstruct the schema array
$result = array();
foreach($this->fields as $key => $type)
{
$item = array($key, $type);

if ($type == FFDB_INT_AUTOINC)
array_push($item, $this->autoinc[$key]);

if ($key == $this->primary_key)
array_push($item, "key");

array_push($result, $item);
}

return $result;
}


/*!
* @function addfield
* @abstract Adds a field to the database. Note that this is a fairly
* expensive operation as the database has to be rebuilt.
* WARNING: Do not call this method unless you are sure that no other
* people are using the database at the same time. This will cause their
* PHP scripts to fail. FFDB does not check to see if the database schema
* has been changed while in use (too much overhead).
* @param name name of the new field -- must not already exist
* @param type type of the new field (FFDB_INT, FFDB_INT_AUTOINC,
* FFDB_STRING, FFDB_ARRAY, FFDB_FLOAT, FFDB_BOOL)
* @param default default value for new field in all entries
* @param iskey true if the new field is to become the new primary key,
* false otherwise. Not that this can only be TRUE if the database
* is empty, otherwise we will have multiple records with the same (default)
* key, which would make the database invalid. The primary key cannot be
* an array or boolean type.
* @result bool - true on success, false on failure
*/
function addfield($name, $type, $default, $iskey = false)
{
if (!$this->isopen)
{
user_error("Database not open.", E_USER_ERROR);
return false;
}

// Only allow keys if the database has no records
if ( $iskey && ($this->records > 0) )
return false;

// Make sure the name of the field is a string and it is unique
if (!is_string($name))
return false;

foreach ($this->fields as $key => $value)
{
if ($name == $key)
return false;
}

// Make sure that the array or boolean value is NOT the key
if ( $iskey && ( ($type == FFDB_ARRAY) || ($type == FFDB_BOOL) ) )
return false;

// Make sure the field type is one of our constants
if (!is_int($type))
return false;

switch($type)
{
case FFDB_INT_AUTOINC:
// We use the default value as the starting value of the auto-inc
if (!is_int($default) && ($this->records > 0) )
{
user_error(
"Invalid starting value for autoinc int.",
E_USER_ERROR
);
return false;
}
break;

tangsupap
PHP Full Member
PHP Full Member
Posts: 46
Joined: 03/03/2010 12:39 pm

Re: ถาม Code หน่อยครับ

Post by tangsupap » 25/03/2010 2:47 pm

ffdb.inc.php สุดท้าย ละ

case FFDB_INT:
if (!is_int($default) && ($this->records > 0) )
{
user_error("Invalid default value for int.", E_USER_ERROR);
return false;
}
break;

case FFDB_STRING:
if (!is_string($default) && ($this->records > 0) )
{
user_error("Invalid default value for string.", E_USER_ERROR);
return false;
}
break;

case FFDB_ARRAY:
if (!is_array($default) && ($this->records > 0) )
{
user_error("Invalid default value for array", E_USER_ERROR);
return false;
}
break;

case FFDB_FLOAT:
if (!is_float($default) && ($this->records > 0) )
{
user_error("Invalid default value for float", E_USER_ERROR);
return false;
}
break;

case FFDB_BOOL:
if (!is_bool($default) && ($this->records > 0) )
{
user_error("Invalid default value for bool", E_USER_ERROR);
return false;
}
break;

default:
// Unknown type...!
user_error("Invalid type in field (found $type)", E_USER_ERROR);
return false;
}

if (!$this->lock_write())
return false;

// Note that we attempt the file creation under the DB lock, so
// that another process doesn't try to create the same file at the
// same time.
$tmpdb = @fopen($this->dbname.".tmp", "wb+");
if (!$tmpdb)
{
$this->unlock();
return false;
}

// Add the field to the schema
$this->fields[$name] = $type;

if ($type == FFDB_INT_AUTOINC)
$this->autoinc[$name] = $default;

// Do we have a new primary key?
if ($iskey)
$this->primary_key = $name;

// Read in the current index
$index = $this->read_index();

// Now translate the data file. For each index entry, read in
// the record, add in the new default value, then write it back
// out to a new temporary file. Then move that temporary file
// back over the old data file.

// For each item in the index, move it from the current database
// file to the new one. Also update the new file offset in the index
// so we can write it back out to the index file.
for($i=0; $i<$this->records; ++$i)
{
$offset = $index[$i];

// Read in the entire record
unset($record);
list($record, $rsize) = $this->read_record($this->data_fp, $offset);

// Save the new file offset
$index[$i] = ftell($tmpdb);

// Add in the new field to the record
if ($type == FFDB_INT_AUTOINC)
$record[$name] = $this->autoinc[$name]++;
else
$record[$name] = $default;

// Write out the record to the temporary file
if (!$this->write_record($tmpdb, $record))
{
// Error writing item to the database
fclose($tmpdb);
@unlink($this->dbname.".tmp");
$this->unlock();
return false;
}
}

// Move the temporary file over the original database file.
fclose($tmpdb);
fclose($this->data_fp);
@unlink($this->dbname.".dat");
@rename($this->dbname.".tmp", $this->dbname.".dat");

// Since we've effectively done a cleanup(), set the number
// of (unclean) deleted items to zero.
$this->deleted = 0;

// Write the new schema to the meta data file
$this->write_schema();

// Write out the index (which may have been overwritten)
$this->write_index($index);

// Re-open the database data file
$this->data_fp = @fopen($this->dbname.".dat", "rb+");
if (!$this->data_fp)
{
$this->unlock();
return false;
}

$this->unlock();

return true;
}


/*!
* @function removefield
* @abstract Removes a field from the database. Note that this is a fairly
* expensive operation as the database has to be rebuilt.
* WARNING: Do not call this method unless you are sure that no other
* people are using the database at the same time. This will cause their
* PHP scripts to fail. FFDB does not check to see if the database schema
* has been changed while in use (too much overhead).
* @param fieldname name of the field to delete -- must currently exist
* @result bool - true on success, false on failure
*/
function removefield($fieldname)
{
if (!$this->isopen)
{
user_error("Database not open.", E_USER_ERROR);
return false;
}

// Make sure the name of the field is a string and it exists
if (!is_string($fieldname))
return false;

if (!$this->key_exists_array($fieldname, $this->fields))
return false;

if (!$this->lock_write())
return false;

// Note that we attempt the file creation under the DB lock, so
// that another process doesn't try to create the same file at the
// same time.
$tmpdb = @fopen($this->dbname.".tmp", "wb+");
if (!$tmpdb)
{
$this->unlock();
return false;
}

// Save a copy of the field list. It is needed in the main
// loop to play with the fields[] array and {read, write}_record(...)
$oldfields = $this->fields;

// Read in the current index
$index = $this->read_index();

// Now translate the data file. For each index entry, read in
// the record, remove the deleted field, then write it back
// out to a new temporary file. Then move that temporary file
// back over the old data file.

// For each item in the index, move it from the current database
// file to the new one. Also update the new file offset in the index
// so we can write it back out to the index file.
if (count($this->fields) > 1)
{
for($i=0; $i<$this->records; ++$i)
{
// Use the original fields[] array so read_record(...) will
// operate correctly for the old-format database .dat file.
$this->fields = $oldfields;

// Read in the entire record
unset($record);
list($record, $rsize)
= $this->read_record($this->data_fp, $index[$i]);
if ($record === false)
{
// Error reading item from the database
fclose($tmpdb);
@unlink($this->$dbname.".tmp");
$this->unlock();
return false;
}

// Save the new file offset
$index[$i] = ftell($tmpdb);

// Remove the field from the record
unset($record[$fieldname]);

// Make sure the field[] array DOES NOT include the original field,
// so write_record(...) will operate correctly and write out a
// new-stlye database .dat file (without the deleted field).
unset($this->fields[$fieldname]);

// Write out the record to the temporary file
if (!$this->write_record($tmpdb, $record))
{
// Error writing item to the database
fclose($tmpdb);
@unlink($this->dbname.".tmp");
$this->unlock();
return false;
}
}
}
else
{
// We have deleted the last field, so
// there are essentially no records left.
$this->records = 0;
}

// Remove the field to the schema
unset($this->fields[$fieldname]);
if (isset($this->autoinc[$fieldname]))
unset($this->autoinc[$fieldname]);

// Is the field to be removed the primary key?
if ($this->primary_key == $fieldname)
$this->primary_key = "";

// Move the temporary file over the original database file.
fclose($tmpdb);
fclose($this->data_fp);
@unlink($this->dbname.".dat");
@rename($this->dbname.".tmp", $this->dbname.".dat");

// Since we've effectively done a cleanup(), set the number
// of (unclean) deleted items to zero.
$this->deleted = 0;

// Write the new schema to the meta data file
$this->write_schema();

// Write out the index
$this->write_index($index);

// Re-open the database data file
$this->data_fp = @fopen($this->dbname.".dat", "rb+");
if (!$this->data_fp)
{
$this->unlock();
return false;
}

$this->unlock();

return true;
}


/*!
* @function lock_write
* @abstract lock the database for a write
* @param force force the lock to stick until unlocked by force
*/
function lock_write($force = false)
{
if (!$this->isopen)
{
user_error("Database not open.", E_USER_ERROR);
return false;
}

// If the DB is locked (for writing), don't bother locking again
if ( ($this->locked == 2) || ($this->forcelock == 2) )
return true;

if ($force)
$this->forcelock = 2;

// Lock the index file
$this->locked = 2;

if (!flock($this->meta_fp, $this->locked))
{
user_error(
"Could not (write) lock database "
."'".$this->dbname."'",
E_USER_ERROR
);
return false;
}

return true;
}


/*!
* @function lock_read
* @abstract lock the database for a read
* @param force force the lock to stick until unlocked by force
*/
function lock_read($force = false)
{
if (!$this->isopen)
{
user_error("Database not open.", E_USER_ERROR);
return false;
}

// If the DB is locked (for reading), don't bother locking again
if ( ($this->locked == 1) || ($this->forcelock == 1) )
return true;

if ($force)
$this->forcelock = 1;

// Lock the index file
$this->locked = 1;

if (!flock($this->meta_fp, $this->locked))
{
user_error(
"Could not (read) lock database "
."'".$this->dbname."'",
E_USER_ERROR
);
return false;
}

return true;
}


/*!
* @function unlock
* @abstract unlock the database
* @param force unlock a previously forced (sticky) lock
*/
function unlock($force = false)
{
if (!$this->isopen)
{
user_error("Database not open.", E_USER_ERROR);
return false;
}

if ($force)
$this->forcelock = 0;

// If the DB is unlocked, don't bother unlocking again
if ( ($this->locked == 0) || ($this->forcelock != 0) )
return true;

// Unlock the index file
$this->locked = 0;

if (!flock($this->meta_fp, 3))
{
user_error(
"Could not unlock database "
."'".$this->dbname."'",
E_USER_ERROR
);
return false;
}

return true;
}


/*!
* @function order_by
* @abstract private function to sort a result set by a particular field.
* @param result the result list to order
* @param orderby order the results. Set to the field name to order by
* (as a string). If left unset, sorting is not done and it is a lot faster.
* If prefixed by "!", results will be ordered in reverse order.
* If orderby is an array, the 1st element refers to the field to order by,
* and the 2nd, a function that will take two take two parameters A and B
* - two fields from two records - used to do the ordering. It is expected
* that the function would return -ve if A < B and +ve if A > B, or zero
* if A == B (to order in ascending order).
* @result array - input results ordered as required, or false on error.
*/
function order_by(&$result, $orderby)
{
$record_count = count($result);

// Do we want reverse sort?
$rev_sort
= is_string($orderby) &&
(strlen($orderby) > 0) &&
($orderby[0] == "!");

// Do we want to use a function?
$use_funct = (is_array($orderby));

// Remove the control code(s) from the order by field
if ($rev_sort)
$orderby = substr($orderby, 1);

if ($use_funct)
{
$funct = $orderby[1];
$orderby = $orderby[0];
}

// Check the order by field name
if (!$this->key_exists_array($orderby, $this->fields))
{
user_error(
"Invalid orderby field name ($orderby).",
E_USER_ERROR
);
return false;
}
if ($this->fields[$orderby] == FFDB_ARRAY)
{
user_error(
"Cannot orderby on an array field ($orderby).",
E_USER_ERROR
);
return false;
}
if ($use_funct && !function_exists($funct))
{
user_error(
"Invalid orderby user function ($funct).",
E_USER_ERROR
);
return false;
}

// Construct an array that points into our list
// We use an array of indices into $result, because there might
// be more than one record with a given sortby-field.
$sorted = array();
for($i=0; $i<$record_count; ++$i)
{
$key = &$result[$i][$orderby];

$sorted[$key][] = $i;
}

// Sort the array

if ($rev_sort)
krsort($sorted); // Reverse (decending) sort
else if ($use_funct)
uksort($sorted, $funct); // User function sort
else
ksort($sorted); // Regular (ascending) sort

// Rearrange the items to form the result. Unfortunately
// because we will return the array, we can't use references,
// and we end up having to copy all records across to a new array.
foreach($sorted as $ilist)
foreach($ilist as $index)
$sresult[] = $result[$index];

return $sresult;
}


/*!
* @function automatic_cleanup
* @abstract private function to clean up the database if the number of
* dirty records have exceeded a threshold value.
*/
function automatic_cleanup()
{
if ($this->deleted > $this->auto_clean)
$this->cleanup();
}


/*!
* @function read_schema
* @abstract private function to read the database schema and other meta
* information. We assume the database has been locked before calling
* this function.
*/
function read_schema()
{
fseek($this->meta_fp, FFDB_INDEX_RECORDS_OFFSET, SEEK_SET);

// Read the database statistics from the meta file.
//
// Statistics format:
// [number of valid records: int]
// [number of (unclean) deleted records: int]

$this->records = $this->read_int($this->meta_fp);
$this->deleted = $this->read_int($this->meta_fp);

// Read the schema from the meta file.
//
// Schema format:
// [primary key field name]
// [number of fields]
// [field 1: name]
// [field 1: type]
// ...
// [field n: name]
// [field n: type]
//
// For auto-incrementing fields, there is an extra int specifying
// the last value used in the last record added.

$this->primary_key = $this->read_str($this->meta_fp);
$field_count = $this->read_int($this->meta_fp);

$this->fields = array();
$this->autoinc = array();
for ($i=0; $i<$field_count; ++$i)
{
// Read the fields in
$name = $this->read_str($this->meta_fp);
$type = $this->read_byte($this->meta_fp);
$this->fields[$name] = $type;

if ($type == FFDB_INT_AUTOINC)
$this->autoinc[$name] = $this->read_int($this->meta_fp);
}

if ($field_count == 0)
{
$this->fields = array();
$this->autoinc = array();
}

// Save where the index starts in the meta file
$this->index_start = ftell($this->meta_fp);
}


/*!
* @function write_schema
* @abstract private function to write the database schema and other meta
* information. We assume the database has been locked before calling
* this function.
*/
function write_schema()
{
fseek($this->meta_fp, FFDB_INDEX_RECORDS_OFFSET, SEEK_SET);

// Write the database statistics information
//
// Statistics format:
// [number of valid records: int]
// [number of (unclean) deleted records: int]

$this->write_int($this->meta_fp, $this->records);
$this->write_int($this->meta_fp, $this->deleted);

// Write the schema from the meta file.
//
// Schema format:
// [primary key field name]
// [number of fields]
// [field 1: name]
// [field 1: type]
// ...
// [field n: name]
// [field n: type]
//
// For auto-incrementing fields, there is an extra int specifying
// the last value used in the last record added.

$this->write_str($this->meta_fp, $this->primary_key);
$this->write_int($this->meta_fp, count($this->fields));

// Write the key entry first, always
if ($this->primary_key != "")
{
$this->write_str($this->meta_fp, $this->primary_key);
$this->write_byte(
$this->meta_fp,
$this->fields[$this->primary_key]
);

if ($this->fields[$this->primary_key] == FFDB_INT_AUTOINC)
$this->write_int(
$this->meta_fp,
$this->autoinc[$this->primary_key]
);
}

// Write out all of the other entries
foreach ($this->fields as $name => $type)
{
if ($name != $this->primary_key)
{
$this->write_str($this->meta_fp, $name);
$this->write_byte($this->meta_fp, $type);

if ($type == FFDB_INT_AUTOINC)
$this->write_int($this->meta_fp, $this->autoinc[$name]);
}
}

$this->index_start = ftell($this->meta_fp);
}


/*!
* @function read_index
* @abstract private function to return the index values. We assume the
* database has been locked before calling this function.
* @result array - list of file offsets into the .dat file
*/
function read_index()
{
fseek($this->meta_fp, $this->index_start, SEEK_SET);

// Read in the index
$index = array();
for($i=0; $i<$this->records; ++$i)
$index[] = $this->read_int($this->meta_fp);

return $index;
}


/*!
* @function write_index
* @abstract private function to write the index values. We assume the
* database has been locked before calling this function.
* @param index the index *data* to write out
*/
function write_index(&$index)
{
fseek($this->meta_fp, $this->index_start, SEEK_SET);
ftruncate($this->meta_fp, $this->index_start);

for($i=0; $i<$this->records; ++$i)
$this->write_int($this->meta_fp, $index[$i]);
}


/*!
* @function read_record
* @abstract Private function to read a record from the database
* @param fp the file pointer used to read a record from
* @param offset file offset into the .dat file
* @result Returns false on error, or the record otherwise
*/
function read_record($fp, $offset)
{
// Read in the record at the given offset.
fseek($fp, $offset, SEEK_SET);

// Read in the size of the block allocated for the record
$size = $this->read_int($fp);

// Read in the entire record
foreach($this->fields as $item => $datatype)
$record[$item] = $this->read_item($fp, $datatype);

return array($record, $size);
}


/*!
* @function read_record_key
* @abstract Private function to read a record KEY from the database. Note
* that this function relies on the fact that they key is ALWAYS the first
* item in the database record as stored on disk.
* @param fp the file pointer used to read a record from
* @param offset file offset into the .dat file
* @result Returns false on error, or the key otherwise
*/
function read_record_key($fp, $offset)
{
// Read in the record at the given offset.
fseek($fp, $offset+FFDB_INDEX_RBLOCK_SIZE, SEEK_SET);

// Read in the record KEY only
return $this->read_item($fp, $this->fields[$this->primary_key]);
}


/*!
* @function write_record
* @abstract Private function to write a record to the END of the .dat file
* @param fp the file pointer used to write a record to
* @param record the record to write
* @param size the size of the record.
* @param atoffset the offset to write to, or -1 for the current position
* @result Returns false on error, true otherwise
*/
function write_record($fp, &$record, $size = -1)
{
// Auto-calculate the record size
if ($size < 0)
$size = $this->record_size($record);

// Write out the size of the record
$this->write_int($fp, $size);

// Write out the entire record
foreach($this->fields as $item => $datatype)
{
if (!$this->write_item($fp, $datatype, $record[$item]))
return false;
}

return true;
}


/*!
* @function record_size
* @abstract Private function to determine the size (bytes) of a record
* @param record the record to investigate
* @result int - the size of the record.
*/
function record_size(&$record)
{
$size = 0;

// Size up each field
foreach($this->fields as $item => $datatype)
$size += $this->item_size($datatype, $record[$item]);

return $size;
}


/*!
* @function bsearch
* @abstract Private function to perform a binary search
* @param index file offsets into the .dat file, it must be ordered
* by primary key.
* @param left the left most index to start searching from
* @param right the right most index to start searching from
* @param target the search target we're looking for
* @result Returns -[insert pos+1] when not found, or the array index+1
* when found. Note that we don't return the normal position, because we
* can't differentiate between -0 and +0.
*/
function bsearch(&$index, $left, $right, &$target)
{
while ($left <= $right)
{
$middle = (int)(($left+$right)/2);

// Read in the record key at the given offset
$key = $this->read_record_key($this->data_fp, $index[$middle]);

if ( ($left == $right) && ($key != $target) )
{
if ($target < $key)
return -($left+1);
else
return -($left+1+1);
}
else if ($key == $target)
{
// Found!
return $middle+1;
}
else if ($target < $key)
{
// Try the left side
$right = $middle-1;
}
else /* $target > $key */
{
// Try the right side
$left = $middle+1;
}
}

// Not found: return the insert position (as negative)
return -($middle+1);
}


/*!
* @function read_int
* @abstract Reads an int (4 bytes) from a file
* @param fp file pointer - pointer to an open file
* @result the read int
*/
function read_int($fp)
{
return $this->bin2dec(fread($fp, 4), 4);
}


/*!
* @function read_byte
* @abstract Reads a byte from a file
* @param fp file pointer - pointer to an open file
* @result the read byte as an int
*/
function read_byte($fp)
{
return $this->bin2dec(fread($fp, 1), 1);
}


/*!
* @function read_float
* @abstract Reads a float (6 bytes) from a file
* @param fp file pointer - pointer to an open file
* @result the read float
*/
function read_float($fp)
{
return $this->bin2float(fread($fp, 6));
}


/*!
* @function read_str
* @abstract Reads a string from a file
* @param fp file pointer - pointer to an open file
* @result the read string
*/
function read_str($fp)
{
$strlen = $this->bin2dec(fread($fp, 4), 4);
return fread($fp, $strlen);
}


/*!
* @function write_int
* @abstract Writes an int (4 bytes) to a file
* @param fp file pointer - pointer to an open file
* @param num int - the int to write
*/
function write_int($fp, $num)
{
fwrite($fp, $this->dec2bin($num, 4), 4);
}


/*!
* @function write_byte
* @abstract Writes a byte to a file
* @param fp file pointer - pointer to an open file
* @param num int - the byte to write
*/
function write_byte($fp, $num)
{
fwrite($fp, $this->dec2bin($num&0xFF, 1), 1);
}


/*!
* @function write_float
* @abstract Writes a float (6 bytes) to a file
* @param fp file pointer - pointer to an open file
* @param num float - the float to write
*/
function write_float($fp, $num)
{
fwrite($fp, $this->float2bin($num), 6);
}


/*!
* @function write_str
* @abstract Writes a string to a file
* @param fp file pointer - pointer to an open file
* @param str string - the string to write
*/
function write_str($fp, &$str)
{
$len = strlen($str);
fwrite($fp, $this->dec2bin($len, 4), 4);
fwrite($fp, $str, $len);
}


/*!
* @function dec2bin
* @abstract Convers an int to a binary string, low byte first
* @param num int - number to convert
* @param bytes int - minimum number of bytes to covert to
* @result the binary string form of the number
*/
function dec2bin($num, $bytes)
{
$result = "";
for($i=0; $i<$bytes; ++$i)
{
$result .= chr($num&0xFF);
$num = $num >> 8;
}

return $result;
}


/*!
* @function bin2dec
* @abstract Converts a binary string to an int, low byte first
* @param str string - binary string to convert
* @param len int - length of the binary string to convert
* @result the int version of the binary string
*/
function bin2dec(&$str, $len)
{
$shift = 0;
$result = 0;
for($i=0; $i<$len; ++$i)
{
$result |= (@ord($str[$i])<<$shift);
$shift += 8;
}

return $result;
}


/*!
* @function float2bin
* @abstract Converts a single-precision floating point number
* to a 6 byte binary string.
* @param num float - the float to convert
* @result the binary string representing the float
*/
function float2bin($num)
{
// Save the sign bit
$sign = ($num<0)?0x8000:0x0000;

// Now treat the number as positive...
if ($num<0) $num = -$num;

// Get the exponent and limit to 15 bits
$exponent = (1+(int)floor(log10($num)))&0x7FFF;

// Convert the number into a fraction
$num /= pow(10, $exponent);

// Now convert the fraction to a 31bit int.
// We don't use the full 32bits, because the -ve numbers
// stuff us up -- this results in better than single
// precision floats, but not as good as double precision.
$fraction = (int)floor($num*0x7FFFFFFF);

// Pack the number into a 6 byte binary string
return
$this->dec2bin($sign | $exponent, 2)
.$this->dec2bin($fraction, 4);
}


/*!
* @function bin2float
* @abstract Converts a 6 byte binary string to a single-precision
* floating point number
* @param data string - the binary string to convert
* @result the floating point number
*/
function bin2float(&$data)
{
// Extract the sign bit and exponent
$exponent = $this->bin2dec(substr($data, 0, 2), 2);
$sign = (($exponent&0x8000) == 0)?1:-1;
$exponent &= 0x7FFF;

// Extract the fractional part
$fraction = $this->bin2dec(substr($data, 2, 4), 4);

// return the reconstructed float
return $sign*pow(10, $exponent)*$fraction/0x7FFFFFFF;
}/*!
* @function write_item
* @abstract Writes out a data type to a file. Note that arrays can only
* consist of other arrays, ints, and strings.
* @param fp file pointer - pointer to data file
* @param type data type to write
* @param data actual data to write
* @result bool - true on success, false on failure
*/
function write_item($fp, $type, &$data)
{
switch ($type)
{
case FFDB_INT:
case FFDB_INT_AUTOINC:
$this->write_int($fp, $data);
break;

case FFDB_STRING:
$this->write_str($fp, $data);
break;

case FFDB_FLOAT:
$this->write_float($fp, $data);
break;

case FFDB_BOOL:
$this->write_byte($fp, ($data == true)?1:0);
break;

case FFDB_ARRAY:
$this->write_int($fp, count($data));
foreach($data as $k => $d)
{
// Write the array key
if (is_int($k))
{
$this->write_byte($fp, FFDB_INT);
$this->write_int($fp, $k);
}
else if (is_string($k))
{
$this->write_byte($fp, FFDB_STRING);
$this->write_str($fp, $k);
}
else if (is_float($k))
{
$this->write_byte($fp, FFDB_FLOAT);
$this->write_float($fp, $k);
}
else if (is_bool($k))
{
$this->write_byte($fp, FFDB_BOOL);
$this->write_byte($fp, ($k == true)?1:0);
}
else
{
// Error in type
user_error("Invalid array key data type ($k)", E_USER_ERROR);
return false;
}

// Write the array data
if (is_int($d))
{
$this->write_byte($fp, FFDB_INT);
$this->write_int($fp, $d);
}
else if (is_string($d))
{
$this->write_byte($fp, FFDB_STRING);
$this->write_str($fp, $d);
}
else if (is_float($d))
{
$this->write_byte($fp, FFDB_FLOAT);
$this->write_float($fp, $d);
}
else if (is_bool($d))
{
$this->write_byte($fp, FFDB_BOOL);
$this->write_byte($fp, ($d == true)?1:0);
}
else if (is_array($d))
{
$this->write_byte($fp, FFDB_ARRAY);
$this->write_item($fp, FFDB_ARRAY, $d);
}
else
{
// Error in type
user_error("Invalid array data type ($d)", E_USER_ERROR);
return false;
}
}
break;

default:
// Error in type
user_error("Invalid data type ($type)", E_USER_ERROR);
return false;
}

return true;
}


/*!
* @function read_item
* @abstract Reads a data type from a file. Note that arrays can only
* consist of other arrays, ints, and strings.
* @param fp file pointer - pointer to data file
* @param type data type to read
* @result bool - data on success, false on failure
*/
function read_item($fp, $type)
{
switch ($type)
{
case FFDB_INT:
case FFDB_INT_AUTOINC:
return $this->read_int($fp);

case FFDB_STRING:
return $this->read_str($fp);

case FFDB_FLOAT:
return $this->read_float($fp);

case FFDB_BOOL:
return ($this->read_byte($fp) == 1);

case FFDB_ARRAY:
$elements = $this->read_int($fp);
for ($i=0; $i<$elements; ++$i)
{
// Get the array key data type
$keytype = $this->read_byte($fp);

switch($keytype)
{
case FFDB_INT:
$key = $this->read_int($fp);
break;
case FFDB_STRING:
$key = $this->read_str($fp);
break;
case FFDB_FLOAT:
$key = $this->read_float($fp);
break;
case FFDB_BOOL:
$key = ($this->read_byte($fp) == 1);
break;
}

// Get the array data type
$datatype = $this->read_byte($fp);

switch($datatype)
{
case FFDB_INT:
$data = $this->read_int($fp);
break;
case FFDB_STRING:
$data = $this->read_str($fp);
break;
case FFDB_FLOAT:
$data = $this->read_float($fp);
break;
case FFDB_BOOL:
$data = ($this->read_byte($fp) == 1);
break;
case FFDB_ARRAY:
$data = $this->read_item($fp, FFDB_ARRAY);
break;
}

$result[$key] = $data;
}

// Preserve NULL arrays...
if (!isset($result))
$result = array();

return $result;

default:
// Error in type
user_error("Invalid data type ($type)", E_USER_ERROR);
return false;
}

// Error
return false;
}


/*!
* @function item_size
* @abstract Returns the size of an item
* @param type data type
* @param data actual data to size
* @result int - size in bytes
*/
function item_size($type, &$data)
{
switch ($type)
{
case FFDB_INT:
case FFDB_INT_AUTOINC:
return 4;
case FFDB_STRING:
return 4+strlen($data);
case FFDB_FLOAT:
return 6;
case FFDB_BOOL:
return 1;
case FFDB_ARRAY:
$size = 0;
foreach($data as $k => $d)
{
$size += 1;
if (is_int($k))
$size += 4;
else if (is_string($k))
$size += 4+strlen($k);
else if (is_float($k))
$size += 6;
else if (is_bool($k))
$size += 1;
else
{
// Error in type
user_error("Invalid array key data type ($k)", E_USER_ERROR);
return false;
}

$size += 1;
if (is_int($d))
$size += 4;
else if (is_string($d))
$size += 4+strlen($d);
else if (is_float($d))
$size += 6;
else if (is_bool($d))
$size += 1;
else if (is_array($d))
$size += item_size(FFDB_ARRAY, $d);
else
{
// Error in type
user_error("Invalid array data type ($d)", E_USER_ERROR);
return false;
}
}
return $size;
}

// Error in type
user_error("Invalid data type ($type)", E_USER_ERROR);
return false;
}


/*!
* @function key_exists_array
* @abstract Tests to see if a key exists in a given array. This function
* is defined to maintain some compatibility between various versions of PHP
* @param key - the key to search for
* @param array - the array in which to search
* @result bool - true if the key exists; false otherwise
*/
function key_exists_array(&$key, &$array)
{
if (function_exists("array_key_exists"))
return array_key_exists($key, $array);

return in_array($key, array_keys($array));
}

}

?>

Post Reply
  • Similar Topics
    Replies
    Views
    Last post

Return to “Programming - PHP”

Who is online

Users browsing this forum: Google Adsense [Bot] and 18 guests