สอบถามปัญหาการใช้ Form submit อันเดียว แต่มีแถบหน้าเมนูหลายอัน เวลากรอกแค่แถบเมนูอันแรก ไม่สามารถกด submit ได้ครับ

สำหรับผู้ที่ เริ่มต้น Programming - PHP มีอะไร แนะนำ หรือข้อสงสัยต้องบอร์ด นี้ คนที่มีความรู้ แบ่งปันคนอื่นบ้างนะ ปัญหาการเขียนโปรแกรม แบบ OOP Session Cookies php network

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

User avatar
birdkritsna
PHP Super Member
PHP Super Member
Posts: 234
Joined: 16/09/2019 9:57 am

สอบถามปัญหาการใช้ Form submit อันเดียว แต่มีแถบหน้าเมนูหลายอัน เวลากรอกแค่แถบเมนูอันแรก ไม่สามารถกด submit ได้ครับ

Post by birdkritsna »

ปัญหาการใช้ Form submit อันเดียว แต่มีแถบหน้าเมนูหลายอัน เวลากรอกแค่แถบเมนูอันแรก ทำให้ไม่สามารถกด submit ได้ครับ
แต่พอกรอกข้อมูลทุกแถบเมนู จะกด submitได้ครับ เพราะอะไรครับ
แถบเมนูอันแรก
1.jpg
1.jpg (27.95 KiB) Viewed 545 times
อันนี้แถบเมนูอันที่ 2
03.jpg
03.jpg (35.69 KiB) Viewed 545 times
แถบเมนูอันที่ 3
04.jpg
04.jpg (40.5 KiB) Viewed 545 times
ส่วนของ code ทั้งหมดของฟอร์มครับ

Code: Select all

<div class="panel-body">
          <form class="form-horizontal" name="form" method="post" action="">
            <br>
            <div class="col-md-12">
                  <div class="form-group">
                    <label for="inputname" class="col-sm-2 control-label"><?php echo $lang_name; ?> : </label>
                    <div class="col-sm-10">
                    <input required name="name" type="text" class="form-control" placeholder="<?php echo $lang_pleaseyourname ?>" value="">
                    </div>
                  </div>
              <br>
              <ul class="nav nav-tabs" role="tablist">
                <li role="presentation" class="active"><a href="#html" aria-controls="html" role="tab" data-toggle="tab"><?php echo $lang_htmllist; ?></a></li>
                <li role="presentation"><a href="#image2" aria-controls="image2" role="tab" data-toggle="tab"><?php echo $lang_imagelist; ?></a></li>
                <li role="presentation"><a href="#form2" aria-controls="form2" role="tab" data-toggle="tab"><?php echo $lang_formlist; ?></a></li>
              </ul>
              <!--------------แถบเมนู code html------------------>
              <div class="tab-content">
                <div role="tabpanel" class="tab-pane active" id="html"><br>
                 <div class="col-md-12">
                    <div class="form-group">
                      <label for="inputarea-value" class="col-sm-2 control-label"><?php echo $lang_html; ?> :</label>
                      <div class="col-sm-10">
                    <div >
                      <textarea name="html2" id="html2" ></textarea>
                      <script>
                        CKEDITOR.replace('html2');
                        function CKupdate() {
                          for (instance in CKEDITOR.instances)
                            CKEDITOR.instances[instance].updateElement();
                        }
                      </script>
                     </div>
                    </div>
                      
                    </div>
                  </div> 
                </div>
          
        <!--------------แถบเมนู image------------------>
               <div role="tabpanel" class="tab-pane" id="image2"><br>
                <div class="col-md-12">
                  <div class="form-group">
                    <label for="inputarea-value" class="col-sm-2 control-label"><?php echo $lang_image; ?> :</label>
                    <div class="col-sm-10">
                      <input type="file" name="picture" id="picture"><br/> 
                    </div>
                  </div>
                </div>
               </div>
              <!--------------แถบเมนู Form ------------------>
                <div role="tabpanel" class="tab-pane" id="form2"><br>
                  <div class="col-md-9">
                    <div>
                    <label for="inputarea-value" class="col-sm-2 control-label"><?php echo $lang_com_logo; ?> :</label>
                    <div class="col-sm-10">
                      <input type="file" name="image" ><br /> 
                    </div>
                    <div class="form-group">
                      <label for="inputarea-value" class="col-sm-3 control-label"><?php echo $lang_company_name; ?> :</label> 
                      <div class="col-sm-5">
                       <input type="text" required name="com_name" class="form-control" autocomplete="off" value="">
                       </div>
                    </div>
                    <div class="form-group">
                      <label for="inputarea-value" class="col-sm-3 control-label"><?php echo $lang_com_address; ?> :</label> 
                      <div class="col-sm-5">
                       <input type="text" required name="com_address" class="form-control" autocomplete="off" value="">
                       </div>
                    </div>
                    <div class="form-group">
                      <label for="inputarea-value" class="col-sm-3 control-label"><?php echo $lang_com_phone; ?> :</label> 
                      <div class="col-sm-5">
                       <input type="text" required name="com_phone" class="form-control" autocomplete="off" value="">
                       </div>
                      <label for="inputarea-value" class="col-sm-1 control-label"><?php echo $lang_com_fax; ?>:</label> 
                      <div class="col-sm-3">
                       <input type="text" required name="com_fax" class="form-control" autocomplete="off" value="">
                       </div>
                    </div>
                    <br><br> <br> <br>
                    <div class="form-group">
                      <label for="inputarea-value" class="col-sm-3 control-label"><?php echo $lang_cus_name; ?> :</label> 
                      <div class="col-sm-5">
                       <input type="text" required name="cus_name" class="form-control" autocomplete="off" value="">
                       </div>
                       <label for="inputarea-value" class="col-sm-1 control-label"><?php echo $lang_invoice_number; ?> :</label>
                      <div class="col-sm-3">
                       <input type="text" required name="in_number" class="form-control" autocomplete="off" value="">
                       </div>
                    </div>
                    <div class="form-group">
                      <label for="inputarea-value" class="col-sm-3 control-label"><?php echo $lang_cus_address; ?> :</label> 
                      <div class="col-sm-5">
                       <input type="text" required name="cus_address" class="form-control" autocomplete="off" placeholder="" value="">
                       </div>
                    </div>
                    <div class="form-group">
                      <label for="inputarea-value" class="col-sm-3 control-label"><?php echo $lang_invoice_date; ?> :</label> 
                      <div class="col-sm-5">
                       <input type="text" required name="in_date" class="form-control" autocomplete="off" placeholder="" value="">
                       </div>
                    </div>
                    <div class="form-group">
                      <label for="inputarea-value" class="col-sm-3 control-label"><?php echo $lang_cus_tax_id ?> :</label> 
                       <div class="col-sm-3">
                       <input type="text" required name="qty" class="form-control" autocomplete="off" placeholder="" value="">
                       </div>
                      <script>
                        function hiddenn(pvar) {
                         if(pvar==0){
                          document.getElementById("branch_no").style.display = 'none';
                         }else{
                         document.getElementById("branch_no").style.display = '';
                         }
                        }
                        </script>
                          <body onload="hiddenn('0')">
                            <input type="radio" required name="branch_no" autocomplete="off" placeholder="" 
                             value="0" onClick="hiddenn('0')" />&nbsp;<?php echo $lang_id_head_office ?>&nbsp;
                            <input type="radio" required name="branch_no" autocomplete="off" placeholder=""
                            value="1" onClick="hiddenn('1')" />&nbsp;<?php echo $lang_branch_no ?>&nbsp; 
                            <textarea rows="1" cols="10" type="text" name="branch_no" id="branch_no" placeholder="สาขาที่"></textarea>
                      </div><br>
                <!---- ตารางในฟอร์ม------->
                   <div class="row">
                    <div class="col-md-12 table-responsive" align="center">    
                    <table id="myTable" border='1'>                      
                      <tr>
                        <td align="center" width="10%"><?php echo "ลำดับ"; ?> </td>
                        <td align="center" width="35%"><?php echo "รายการ"; ?> </td>
                        <td align="center" width="35%"><?php echo "จำนวน"; ?> </td>
                        <td align="center" width="20%"><?php echo "ราคา/หน่วย"; ?> </td>
                        <td align="center" width="40%"><?php echo "จำนวนเงิน"; ?> </td>
                        </tr>
                 
                        <td><input type="text" required name="idd" class="form-control" autocomplete="off" placeholder="" value=""> </td> 
                       
                        <td>
                           <input type="text" required name="name2" class="form-control" autocomplete="off" placeholder="" value="">
                        </td>
                       
                        <td>
                           <input type="text" required name="qty" class="form-control" autocomplete="off" placeholder="" value="">
                        </td>
                         
                        <td>
                           <input type="text" required name="price" class="form-control" autocomplete="off" placeholder="" value="">
                        </td>
                        <td>
                           <input type="text" required name="total" class="form-control" autocomplete="off" placeholder="" value="">
                        </td>
                    </table>
                    </div>
                   </div>
                    <br>
                    <button onclick="add_row()">+</button>
                    <button onclick="del_row()">-</button>
                    <script>
                    function add_row() {
                      var table = document.getElementById("myTable");
                      count_rows = table.getElementsByTagName("tr").length;

                      var row = table.insertRow(count_rows);
                      var cell1 = row.insertCell(0);
                      var cell2 = row.insertCell(1);
                      var cell3 = row.insertCell(2);
                      var cell4 = row.insertCell(3);
                      var cell5 = row.insertCell(4);

                      cell1.innerHTML = "<input type='number' name='id'"+count_rows+" value>";
                      cell2.innerHTML = "<input type='text' name='name2'"+count_rows+" value>";
                      cell3.innerHTML = "<input type='number' name='qty'"+count_rows+" value>";
                      cell4.innerHTML = "<input type='number' name='price'"+count_rows+" value>";
                      cell5.innerHTML = "<input type='number' name='total'"+count_rows+" value>";
                    }
                    function del_row(){
                      var table = document.getElementById("myTable");
                      count_rows = table.getElementsByTagName("tr").length;
                      document.getElementById("myTable").deleteRow(count_rows-1);
                    }
                    </script>
                    <!----------------------------->
                    <div class="form-group">
                      <label for="inputarea-value" class="col-sm-3 control-label"><?php echo $lang_note ?> :</label> 
                       <div class="col-sm-9">
                       <input type="text" required name="note" class="form-control" autocomplete="off" placeholder="" value="">
                       </div>
                    </div>
                    <div class="form-group">
                      <label for="inputarea-value" class="col-sm-3 control-label"><?php echo $lang_payment_method ?> :</label> 
                       <div class="col-sm-9">
                       <input type="radio" required name="payment_method" autocomplete="off" placeholder="" value="cash">&nbsp;<?php echo $lang_payment1 ?>&nbsp;
                       <input type="radio" required name="payment_method" autocomplete="off" placeholder="" value="tmoney">&nbsp;<?php echo $lang_payment2 ?>&nbsp;
                       <input type="radio" required name="payment_method" autocomplete="off" placeholder="" value="check">&nbsp;<?php echo $lang_payment3 ?>
                       </div>
                    </div>
                    <div class="form-group">
                      <label for="inputarea-value" class="col-sm-3 control-label"><?php echo $lang_bank_name ?> :</label> 
                       <div class="col-sm-9">
                       <input type="text" required name="bank_name" class="form-control" autocomplete="off" placeholder="" value="">
                       </div>
                    </div>
                    <div class="form-group">
                      <label for="inputarea-value" class="col-sm-3 control-label"><?php echo $lang_note ?> :</label> 
                       <div class="col-sm-9">
                       <input type="text" required name="note" class="form-control" autocomplete="off" placeholder="" value="">
                       </div>
                    </div>
                  </div>
                      
                
              </div>
            </div>
               <!-- -----------------ปุ่มคำสั่ง submit / reset--------------->
               </div>   
            </div>
            <div class="col-md-12">
                <div align="center" class="g-recaptcha" required data-sitekey="<?php echo $keyrecaptcha; ?>"></div><br>
              </div><br>
            <div class="col-md-12">
                 <center>
                    <input class=" btn btn-success" type="submit" name="submit" value="<?php echo $lang_converter; ?>" /> &nbsp;
                    <input type="reset" name="reset" class="btn btn-warning" onclick="window.location = 'index2.php?lang=<?php echo $lang; ?>';">
                  </center>
            </div> 
            </form>
          </div>
ผมอยากให้ได้แค่ฟอร์มแรก เช่น กรอกเมนู html แล้วสามารถกดปุ่ม submit ได้เลย
User avatar
thatsawan
PHP VIP Members
PHP VIP Members
Posts: 28524
Joined: 31/03/2014 10:02 am
Contact:

Re: สอบถามปัญหาการใช้ Form submit อันเดียว แต่มีแถบหน้าเมนูหลายอัน เวลากรอกแค่แถบเมนูอันแรก ไม่สามารถกด submit ได้ครับ

Post by thatsawan »

แต่มีแถบหน้าเมนูหลายอัน เวลากรอกแค่แถบเมนูอันแรก ทำให้ไม่สามารถกด submit ได้ครับ
แต่พอกรอกข้อมูลทุกแถบเมนู จะกด submitได้ครับ เพราะอะไรครับ

ทำให้ไม่สามารถกด submit ได้ --> หมายถึงกดปุ่มไม่ทำงาน ส่งค่า POST ไม่ได้หรือว่าอะไรค่ะ
User avatar
birdkritsna
PHP Super Member
PHP Super Member
Posts: 234
Joined: 16/09/2019 9:57 am

Re: สอบถามปัญหาการใช้ Form submit อันเดียว แต่มีแถบหน้าเมนูหลายอัน เวลากรอกแค่แถบเมนูอันแรก ไม่สามารถกด submit ได้ครับ

Post by birdkritsna »

thatsawan wrote:
ทำให้ไม่สามารถกด submit ได้ --> หมายถึงกดปุ่มไม่ทำงาน ส่งค่า POST ไม่ได้หรือว่าอะไรค่ะ
ใช่ครับ ส่งค่า POST ไม่ได้ แต่ถ้ากรอกข้อมูลทุกหน้าแถบเมนู จะส่งค่า POST มาปกติตามที่กรอกทุกฟอร์มครับ
User avatar
thatsawan
PHP VIP Members
PHP VIP Members
Posts: 28524
Joined: 31/03/2014 10:02 am
Contact:

Re: สอบถามปัญหาการใช้ Form submit อันเดียว แต่มีแถบหน้าเมนูหลายอัน เวลากรอกแค่แถบเมนูอันแรก ไม่สามารถกด submit ได้ครับ

Post by thatsawan »

ลองเช็คค่า submit ก่อนเเละ
print POST ออกมาดูหรือยัง ว่าไม่มีข้อมูลมาจริงหรือป่าว
User avatar
birdkritsna
PHP Super Member
PHP Super Member
Posts: 234
Joined: 16/09/2019 9:57 am

Re: สอบถามปัญหาการใช้ Form submit อันเดียว แต่มีแถบหน้าเมนูหลายอัน เวลากรอกแค่แถบเมนูอันแรก ไม่สามารถกด submit ได้ครับ

Post by birdkritsna »

thatsawan wrote:ลองเช็คค่า submit ก่อนเเละ
print POST ออกมาดูหรือยัง ว่าไม่มีข้อมูลมาจริงหรือป่าว
ลองแล้วครับ ไม่ส่งค่าอะไรมาเลย คือปุ่ม submit ไม่ทำงานครับ เหมือนต้องกรอกข้อมูลทุกค่าที่อยู่ในฟอร์มอะครับ
05.jpg
05.jpg (46.7 KiB) Viewed 530 times
อันนี้จะเป็นค่าที่ส่งมา ถ้ากรอกข้อมูลทุกแถบเมนูครับ
06.jpg
06.jpg (48.59 KiB) Viewed 530 times
User avatar
birdkritsna
PHP Super Member
PHP Super Member
Posts: 234
Joined: 16/09/2019 9:57 am

Re: สอบถามปัญหาการใช้ Form submit อันเดียว แต่มีแถบหน้าเมนูหลายอัน เวลากรอกแค่แถบเมนูอันแรก ไม่สามารถกด submit ได้ครับ

Post by birdkritsna »

thatsawan wrote:ดู Code ทั้งหมดหน่อย

Code: Select all

<?php
date_default_timezone_set("Asia/Bangkok");
require_once'connect.php';
include '../head_html.php';
include '../config.php';
?>
<link rel="stylesheet" href="../css/color.css">
<link rel="stylesheet" href="../tools_keyword_youtube/cssyou.css">
<script type="text/javascript" src="ckeditor/ckeditor.js"></script>

<meta property="og:url"      content="<?php echo ((array_key_exists('HTTPS', $_SERVER) && $_SERVER["HTTPS"] == "on") ? 'https://' : 'http://') . $_SERVER['SERVER_NAME'] . $_SERVER['REQUEST_URI']; ?>"/>
<meta property="og:type"     content="website" />
<meta property="og:title"     content="<?php echo $lang_unitcomdate; ?>"/>
<meta property="og:description"  content="<?php echo $lang_unitcomdate; ?>"/>
<meta property="og:image"     content="https://www.mindphp.com/images/content/Tool/tools_search_keyword_youtube.png"/>
<meta property="og:image:alt"   content="<?php echo $lang_programconver; ?>"/>
<meta name="keywords"       content="<?php echo $lang_progrcalculatetaxkk; ?>"/>

<title><?php echo $lang_program_converter; ?></title>
<script type="application/ld+json">
  {
  "@context": "http://schema.org",
  "@type": "SoftwareApplication",
  "name": "keyword youtube",
  "image": "https://www.mindphp.com/images/info/mindphp-logo-v40.png",
  "description": "โปรแกรมสำหรับแปลงไฟล์ PDF",
  "operatingSystem": "Windows 7",
  "applicationCategory": "http://schema.org/GameApplication",
  "aggregateRating": {
  "@type": "AggregateRating",
  "ratingValue": "4.7",
  "ratingCount": "23214"
  }
  }
</script>

<script src="https://www.google.com/recaptcha/api.js" asyncdefer></script>
<?php
include '../header.php';
include '../PHP-Pagination-master/Pagination.class.php';

ini_set('display_errors', 1);
error_reporting(~0);

$strKeyword = null;
if (isset($_POST["txtKeyword"])) {
  $strKeyword = $_POST["txtKeyword"];
}
$page = 1;
if (isset($_GET['page'])) {
  $page = $_GET['page'];
}
$row = 10;
$total_data = "SELECT COUNT(id) FROM $table_con";
$result_1 = mysqli_query($con, $total_data);
$total = mysqli_fetch_row($result_1);
$total_data = $total[0];
$start = ($page - 1) * $row;
$Pagination = new Pagination($page, $total_data);
$Pagination->parse();

$sql = "SELECT * FROM $table_con WHERE name LIKE '%" . $strKeyword . "%' ORDER BY id DESC Limit $start,$row";
$result = mysqli_query($con, $sql);

//curl เรียกใช้ web service//

?>
<div class="container">
  <div class="col-md-12">
    <div class="row">
      <div class="btn-group btn-breadcrumb">
        <a class="btn btn-default"><?php echo $lang_youarehere; ?> :</a>
        <a href="https://www.mindphp.com/online-tools/mindphp-tools.html" class="btn btn-default"><?php echo $lang_tools; ?></a>
        <a href="index.php?lang=<?php echo $lang; ?>" class="btn btn-primary"><?php echo $lang_program_converter; ?></a>
      </div>
    </div><br>
     <?php include 'script_facebook.php'; ?>
  </div>
  <div class="col-md-4">
    <?php include 'menu_sidebar.php'; ?>
  </div>
  
  <div class=" col-md-8">  
    <div class="col-md-13">
      <div class="panel panel-primary">
        <div class="panel-heading"><?php echo $lang_program_converter; ?></div>
        <div class="panel-body">
          <form class="form-horizontal" name="form" method="post" action="">
            <br>
            <div class="col-md-12">
                  <div class="form-group">
                    <label for="inputname" class="col-sm-2 control-label"><?php echo $lang_name; ?> : </label>
                    <div class="col-sm-10">
                    <input required name="name" type="text" class="form-control" placeholder="<?php echo $lang_pleaseyourname ?>" value="">
                    </div>
                  </div>
              <br>
              <ul class="nav nav-tabs" role="tablist">
                <li role="presentation" class="active"><a href="#html" aria-controls="html" role="tab" data-toggle="tab"><?php echo $lang_htmllist; ?></a></li>
                <li role="presentation"><a href="#image2" aria-controls="image2" role="tab" data-toggle="tab"><?php echo $lang_imagelist; ?></a></li>
                <li role="presentation"><a href="#form2" aria-controls="form2" role="tab" data-toggle="tab"><?php echo $lang_formlist; ?></a></li>
              </ul>
              <!--------------แถบเมนู code html------------------>
              <div class="tab-content">
                <div role="tabpanel" class="tab-pane active" id="html"><br>
                 <div class="col-md-12">
                    <div class="form-group">
                      <label for="inputarea-value" class="col-sm-2 control-label"><?php echo $lang_html; ?> :</label>
                      <div class="col-sm-10">
                    <div >
                      <textarea name="html2" id="html2" ></textarea>
                      <script>
                        CKEDITOR.replace('html2');
                        function CKupdate() {
                          for (instance in CKEDITOR.instances)
                            CKEDITOR.instances[instance].updateElement();
                        }
                      </script>
                     </div>
                    </div>
                      
                    </div>
                  </div> 
                </div>
          
        <!--------------แถบเมนู image------------------>
               <div role="tabpanel" class="tab-pane" id="image2"><br>
                <div class="col-md-12">
                  <div class="form-group">
                    <label for="inputarea-value" class="col-sm-2 control-label"><?php echo $lang_image; ?> :</label>
                    <div class="col-sm-10">
                      <input type="file" name="picture" id="picture"><br/> 
                    </div>
                  </div>
                </div>
               </div>
              <!--------------แถบเมนู Form ------------------>
                <div role="tabpanel" class="tab-pane" id="form2"><br>
                  <div class="col-md-9">
                    <div>
                    <label for="inputarea-value" class="col-sm-2 control-label"><?php echo $lang_com_logo; ?> :</label>
                    <div class="col-sm-10">
                      <input type="file" name="image" ><br /> 
                    </div>
                    <div class="form-group">
                      <label for="inputarea-value" class="col-sm-3 control-label"><?php echo $lang_company_name; ?> :</label> 
                      <div class="col-sm-5">
                       <input type="text" required name="com_name" class="form-control" autocomplete="off" value="">
                       </div>
                    </div>
                    <div class="form-group">
                      <label for="inputarea-value" class="col-sm-3 control-label"><?php echo $lang_com_address; ?> :</label> 
                      <div class="col-sm-5">
                       <input type="text" required name="com_address" class="form-control" autocomplete="off" value="">
                       </div>
                    </div>
                    <div class="form-group">
                      <label for="inputarea-value" class="col-sm-3 control-label"><?php echo $lang_com_phone; ?> :</label> 
                      <div class="col-sm-5">
                       <input type="text" required name="com_phone" class="form-control" autocomplete="off" value="">
                       </div>
                      <label for="inputarea-value" class="col-sm-1 control-label"><?php echo $lang_com_fax; ?>:</label> 
                      <div class="col-sm-3">
                       <input type="text" required name="com_fax" class="form-control" autocomplete="off" value="">
                       </div>
                    </div>
                    <br><br> <br> <br>
                    <div class="form-group">
                      <label for="inputarea-value" class="col-sm-3 control-label"><?php echo $lang_cus_name; ?> :</label> 
                      <div class="col-sm-5">
                       <input type="text" required name="cus_name" class="form-control" autocomplete="off" value="">
                       </div>
                       <label for="inputarea-value" class="col-sm-1 control-label"><?php echo $lang_invoice_number; ?> :</label>
                      <div class="col-sm-3">
                       <input type="text" required name="in_number" class="form-control" autocomplete="off" value="">
                       </div>
                    </div>
                    <div class="form-group">
                      <label for="inputarea-value" class="col-sm-3 control-label"><?php echo $lang_cus_address; ?> :</label> 
                      <div class="col-sm-5">
                       <input type="text" required name="cus_address" class="form-control" autocomplete="off" placeholder="" value="">
                       </div>
                    </div>
                    <div class="form-group">
                      <label for="inputarea-value" class="col-sm-3 control-label"><?php echo $lang_invoice_date; ?> :</label> 
                      <div class="col-sm-5">
                       <input type="text" required name="in_date" class="form-control" autocomplete="off" placeholder="" value="">
                       </div>
                    </div>
                    <div class="form-group">
                      <label for="inputarea-value" class="col-sm-3 control-label"><?php echo $lang_cus_tax_id ?> :</label> 
                       <div class="col-sm-3">
                       <input type="text" required name="qty" class="form-control" autocomplete="off" placeholder="" value="">
                       </div>
                      <script>
                        function hiddenn(pvar) {
                         if(pvar==0){
                          document.getElementById("branch_no").style.display = 'none';
                         }else{
                         document.getElementById("branch_no").style.display = '';
                         }
                        }
                        </script>
                          <body onload="hiddenn('0')">
                            <input type="radio" required name="branch_no" autocomplete="off" placeholder="" 
                             value="0" onClick="hiddenn('0')" />&nbsp;<?php echo $lang_id_head_office ?>&nbsp;
                            <input type="radio" required name="branch_no" autocomplete="off" placeholder=""
                            value="1" onClick="hiddenn('1')" />&nbsp;<?php echo $lang_branch_no ?>&nbsp; 
                            <textarea rows="1" cols="10" type="text" name="branch_no" id="branch_no" placeholder="สาขาที่"></textarea>
                      </div><br>
                <!---- ตารางในฟอร์ม------->
                   <div class="row">
                    <div class="col-md-12 table-responsive" align="center">    
                    <table id="myTable" border='1'>                      
                      <tr>
                        <td align="center" width="10%"><?php echo "ลำดับ"; ?> </td>
                        <td align="center" width="35%"><?php echo "รายการ"; ?> </td>
                        <td align="center" width="35%"><?php echo "จำนวน"; ?> </td>
                        <td align="center" width="20%"><?php echo "ราคา/หน่วย"; ?> </td>
                        <td align="center" width="40%"><?php echo "จำนวนเงิน"; ?> </td>
                        </tr>
                 
                        <td><input type="text" required name="idd" class="form-control" autocomplete="off" placeholder="" value=""> </td> 
                       
                        <td>
                           <input type="text" required name="name2" class="form-control" autocomplete="off" placeholder="" value="">
                        </td>
                       
                        <td>
                           <input type="text" required name="qty" class="form-control" autocomplete="off" placeholder="" value="">
                        </td>
                         
                        <td>
                           <input type="text" required name="price" class="form-control" autocomplete="off" placeholder="" value="">
                        </td>
                        <td>
                           <input type="text" required name="total" class="form-control" autocomplete="off" placeholder="" value="">
                        </td>
                    </table>
                    </div>
                   </div>
                    <br>
                    <button onclick="add_row()">+</button>
                    <button onclick="del_row()">-</button>
                    <script>
                    function add_row() {
                      var table = document.getElementById("myTable");
                      count_rows = table.getElementsByTagName("tr").length;

                      var row = table.insertRow(count_rows);
                      var cell1 = row.insertCell(0);
                      var cell2 = row.insertCell(1);
                      var cell3 = row.insertCell(2);
                      var cell4 = row.insertCell(3);
                      var cell5 = row.insertCell(4);

                      cell1.innerHTML = "<input type='number' name='id'"+count_rows+" value>";
                      cell2.innerHTML = "<input type='text' name='name2'"+count_rows+" value>";
                      cell3.innerHTML = "<input type='number' name='qty'"+count_rows+" value>";
                      cell4.innerHTML = "<input type='number' name='price'"+count_rows+" value>";
                      cell5.innerHTML = "<input type='number' name='total'"+count_rows+" value>";
                    }
                    function del_row(){
                      var table = document.getElementById("myTable");
                      count_rows = table.getElementsByTagName("tr").length;
                      document.getElementById("myTable").deleteRow(count_rows-1);
                    }
                    </script>
                    <!----------------------------->
                    <div class="form-group">
                      <label for="inputarea-value" class="col-sm-3 control-label"><?php echo $lang_note ?> :</label> 
                       <div class="col-sm-9">
                       <input type="text" required name="note" class="form-control" autocomplete="off" placeholder="" value="">
                       </div>
                    </div>
                    <div class="form-group">
                      <label for="inputarea-value" class="col-sm-3 control-label"><?php echo $lang_payment_method ?> :</label> 
                       <div class="col-sm-9">
                       <input type="radio" required name="payment_method" autocomplete="off" placeholder="" value="cash">&nbsp;<?php echo $lang_payment1 ?>&nbsp;
                       <input type="radio" required name="payment_method" autocomplete="off" placeholder="" value="tmoney">&nbsp;<?php echo $lang_payment2 ?>&nbsp;
                       <input type="radio" required name="payment_method" autocomplete="off" placeholder="" value="check">&nbsp;<?php echo $lang_payment3 ?>
                       </div>
                    </div>
                    <div class="form-group">
                      <label for="inputarea-value" class="col-sm-3 control-label"><?php echo $lang_bank_name ?> :</label> 
                       <div class="col-sm-9">
                       <input type="text" required name="bank_name" class="form-control" autocomplete="off" placeholder="" value="">
                       </div>
                    </div>
                    <div class="form-group">
                      <label for="inputarea-value" class="col-sm-3 control-label"><?php echo $lang_note ?> :</label> 
                       <div class="col-sm-9">
                       <input type="text" required name="note" class="form-control" autocomplete="off" placeholder="" value="">
                       </div>
                    </div>
                  </div>
                      
                
              </div>
            </div>
               <!-- -----------------ปุ่มคำสั่ง submit / reset--------------->
               </div>   
            </div>
            <div class="col-md-12">
                <div align="center" class="g-recaptcha" required data-sitekey="<?php echo $keyrecaptcha; ?>"></div><br>
              </div><br>
            <div class="col-md-12">
                 <center>
                    <input class=" btn btn-success" type="submit" name="submit" value="<?php echo $lang_converter; ?>" /> &nbsp;
                    <input type="reset" name="reset" class="btn btn-warning" onclick="window.location = 'index2.php?lang=<?php echo $lang; ?>';">
                  </center>
            </div> 
            </form>
          </div>
        
            <div class="col-md-12">
              <?php
             print_r($_POST);
             exit();
              if (isset($_POST['g-recaptcha-response'])) {
                $keyrecaptcha = $_POST['g-recaptcha-response'];
                $response = json_decode(file_get_contents("https://www.google.com/recaptcha/api/siteverify?secret=" . $secretkeyrecaptcha . "&response=" . $keyrecaptcha . "&remoteip=" . $_SERVER['REMOTE_ADDR']), true);
                if (!$keyrecaptcha) {
                  $missinginputsecret = "คลิกทำเครื่องหมายถูกตรวจสอบว่าคุณไม่ใช้โปรแกรมอัตโนมัติ";
                  ?>
                  <br><div align="center" class="unnit-color"><b><?php print_r($missinginputsecret) ?></b></div>
                  <?php
                }
              }
              if (isset($_POST['submit']) && $response['success'] == true) {
                $submit = @$_POST['submit1'];
                $html2 = $_POST['html2'];
                $name = $_POST['name'];
                
                file_put_contents('./file/'. $name. ".html", $html2);
                  
                date_default_timezone_set("Asia/Bangkok");
                $datetime = time();
                $date = date("Y-m-d H:i:s", time());
                $ip = $_SERVER["REMOTE_ADDR"];
                ?>
              <br><br>
                <div align="center">
                  <h3><?php echo $lang_userinformation;?></h3>
                  <table class="table">        
                    <tbody>
                  <!-- ชื่อ ผู้ใช้้งาน  -->
                      <tr class="active">
                        <td align="right" width="50%">
                          <?php echo "ชื่อ : "; ?>
                        </td>
                        <td>
                        <?php echo $name ?>
                        </td>  
                      </tr>
                       <tr class="active">
                      <td align="right" width="50%">
                        <?php echo $lang_recordtime . " :" ?>
                      </td>
                      <td>
                        <?php echo date("m-d-Y H:i:s", time()); ?>
                      </td>
                    </tr>
                    <tr class="warning">
                      <td align="right" width="50%">
                        <?php echo $lang_ipaddress . " : "; ?>
                      </td>
                      <td>
                        <?php echo $ip; ?>
                      </td>
                    </tr>
                  </tbody>
                </table>
                        <?php
                        require_once 'connect.php';
                        $sql = "INSERT INTO $table_con (name, filename,use_date, ip)"
                        . "VALUES ('$name' ,'$html2', '$date', '$ip')";
                        mysqli_query($con, $sql) or die('Save Error');
                        $last_id = mysqli_insert_id($con);
                       }
                       ?>      
            </div>
        
          <div align="right"> <?php echo $lang_vercheckunit; ?> <?php echo $verconvertunit; ?></div>
        </div>
      </div>
    </div>
    <div class="col-md-12">
      <?php include 'tags.php'; ?>
    </div>

    <div class="well2">
      <br>
      <ul>
        <b><?php echo $lang_html_howto;?></b>
        <li><?php echo $lang_enteryourname;?> <b><?php echo $lang_name;?></b></li>
        <li><?php echo $lang_html_enter;?> </li>
        <li><?php echo $lang_pressbutton;?> <b><?php echo $lang_converter;?></b> <?php echo $lang_seeresults;?></li>
      </ul>
    </div>
  </div>
  <div class="col-md-12 well well-lg">
    <?php include 'content.php' ?>
  </div>

  <div class="row">
    <div class="col-md-12 table-responsive" align="center">
      <h3 align="center"><?php echo $lang_recentinformation;?></h3>
      <table class="table table-striped">
        <thead class="bg-primary" align="bottom">
          <tr>
            <th class="text-center" width="2%"><b><?php echo $lang_no; ?></b></th>
            <th class="text-center" width="5%"> <?php echo $lang_name?> </th>
            <th class="text-center" width="15%"> <?php echo $lang_html?> </th>          
            <th class="text-center" width="5%"> <?php echo $lang_savewhen?> </th>
            <th class="text-center" width="5%"> <?php echo $lang_ipaddress;?> </th>
            <!-- <th> Edit time-date </th> -->
            <th class="text-center" width="5%"> <?php echo $lang_showinformation?> </th>
          </tr>
        </thead>
        <?php
        $sql = "SELECT * FROM $table_con ORDER BY id desc Limit $start,$row";
          $result2 = mysqli_query($con, $sql);
        while ($fetch = mysqli_fetch_assoc($result2)) {
          ?>
          <tr>
            <td class="text-center"> <?php echo $fetch['id']; ?></td>   <!-- ลำดับ-->
            <td class="text-center"> <?php echo $fetch['name']; ?></td>  <!-- ชื่อ-->
            <td class="text-center"> <?php echo $fetch['filename']; ?></td>   <!-- url-->
            
            <td class="textcenter"> <?php
              if ($fetch['use_date']) {
                echo $fetch['use_date'];
              }
              ?></td>
            <td class="text-center"> <?php include 'ip.php'; ?></td>
            <td>
          <center><a class="glyphicon glyphicon-new-window" href="show.php?id= <?php echo $fetch['id']; ?>&lang=<?php echo $lang; ?> "></a></center>
          </td>
          </tr>
          <?php
        }
        ?>
      </table>
      <div class="row">
          <div class="col-md-12">
            <div class="text-center">
              <nav aria-label="Page navigation">
                <?php
                echo $Pagination->parse();
                ?>
              </nav>
            </div>
          </div>
        </div>
      <a href="list.php?lang=<?php echo $lang; ?>" class="btn btn-primary"><?php echo $lang_moreinformation; ?></a>
    </div>
  </div>
</div>
<?php include '../footer.php'; ?>

Post Reply
 • Similar Topics
  Replies
  Views
  Last post

Return to “Programming - PHP”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 8 guests