สอบถามการใช้เงื่อนไข ในการ insert ลงฐานข้อมูลคนละตาราง

สำหรับผู้ที่ เริ่มต้น Programming - PHP มีอะไร แนะนำ หรือข้อสงสัยต้องบอร์ด นี้ คนที่มีความรู้ แบ่งปันคนอื่นบ้างนะ ปัญหาการเขียนโปรแกรม แบบ OOP Session Cookies php network

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

User avatar
birdkritsna
PHP Super Member
PHP Super Member
Posts: 234
Joined: 16/09/2019 9:57 am

สอบถามการใช้เงื่อนไข ในการ insert ลงฐานข้อมูลคนละตาราง

Post by birdkritsna »

คือผมมี tag <Form> ในการ insert ข้อมูลเข้าตารางในฐานข้อมูลอยู่หนึ่งฟอร์ม แต่จะทำอย่างไรให้สามารถตรวจสอบได้ว่า ข้อมูลส่วนนี้ ถ้ามีการกรอกเข้ามา ต้องลงตารางนี้ หรือตารางที่ต้องการได้ครับ
ซึ่งข้อมูลแต่ละอัน จะแบ่งเป็นหน้าแถบเมนู เป็นแบบนี้
1.jpg
1.jpg (27.95 KiB) Viewed 368 times

Code: Select all

<div class="panel-body">
          <form class="form-horizontal" name="form" method="post" action="">
            <br>
            <div class="col-md-12">
                  <div class="form-group">
                    <label for="inputname" class="col-sm-2 control-label"><?php echo $lang_name; ?> : </label>
                    <div class="col-sm-10">
                    <input required name="name" type="text" class="form-control" placeholder="<?php echo $lang_pleaseyourname ?>" value="">
                    </div>
                  </div>
              <br>
              <ul class="nav nav-tabs" role="tablist">
                <li role="presentation" class="active"><a href="#html" aria-controls="html" role="tab" data-toggle="tab"><?php echo $lang_htmllist; ?></a></li>
                <li role="presentation"><a href="#image2" aria-controls="image2" role="tab" data-toggle="tab"><?php echo $lang_imagelist; ?></a></li>
                <li role="presentation"><a href="#form2" aria-controls="form2" role="tab" data-toggle="tab"><?php echo $lang_formlist; ?></a></li>
              </ul>
              <!--------------แถบเมนู code html------------------>
              <div class="tab-content">
                <div role="tabpanel" class="tab-pane active" id="html"><br>
                 <div class="col-md-12">
                    <div class="form-group">
                      <label for="inputarea-value" class="col-sm-2 control-label"><?php echo $lang_html; ?> :</label>
                      <div class="col-sm-10">
                    <div>
                      <textarea name="html2" id="html2" ></textarea>
                      <script>
                        CKEDITOR.replace('html2');
                        function CKupdate() {
                          for (instance in CKEDITOR.instances)
                            CKEDITOR.instances[instance].updateElement();
                        }
                      </script>
                     </div>
                    </div>
                      
                    </div>
                  </div> 
                </div>
          
        <!--------------แถบเมนู image------------------>
               <div role="tabpanel" class="tab-pane" id="image2"><br>
                <div class="col-md-12">
                  <div class="form-group">
                    <label for="inputarea-value" class="col-sm-2 control-label"><?php echo $lang_image; ?> :</label>
                    <div class="col-sm-10">
                      <input type="file" name="upload_file" ><br/> 
                    </div>
                  </div>
                </div>
               </div>
              <!--------------แถบเมนู Form ------------------>
                <div role="tabpanel" class="tab-pane" id="form2"><br>
                  <div class="col-md-9">
                    <div>
                    <label for="inputarea-value" class="col-sm-2 control-label"><?php echo $lang_com_logo; ?> :</label>
                    <div class="col-sm-10">
                      <input type="file" name="image" ><br /> 
                    </div>
                    <div class="form-group">
                      <label for="inputarea-value" class="col-sm-3 control-label"><?php echo $lang_company_name; ?> :</label> 
                      <div class="col-sm-5">
                       <input type="text" name="com_name" class="form-control" autocomplete="off" value="">
                       </div>
                    </div>
                    <div class="form-group">
                      <label for="inputarea-value" class="col-sm-3 control-label"><?php echo $lang_com_address; ?> :</label> 
                      <div class="col-sm-5">
                       <input type="text" name="com_address" class="form-control" autocomplete="off" value="">
                       </div>
                    </div>
                    <div class="form-group">
                      <label for="inputarea-value" class="col-sm-3 control-label"><?php echo $lang_com_phone; ?> :</label> 
                      <div class="col-sm-5">
                       <input type="text" name="com_phone" class="form-control" autocomplete="off" value="">
                       </div>
                      <label for="inputarea-value" class="col-sm-1 control-label"><?php echo $lang_com_fax; ?>:</label> 
                      <div class="col-sm-3">
                       <input type="text" name="com_fax" class="form-control" autocomplete="off" value="">
                       </div>
                    </div>
                    <br><br> <br> <br>
                    <div class="form-group">
                      <label for="inputarea-value" class="col-sm-3 control-label"><?php echo $lang_cus_name; ?> :</label> 
                      <div class="col-sm-5">
                       <input type="text" name="cus_name" class="form-control" autocomplete="off" value="">
                       </div>
                       <label for="inputarea-value" class="col-sm-1 control-label"><?php echo $lang_invoice_number; ?> :</label>
                      <div class="col-sm-3">
                       <input type="text" name="invoice_number" class="form-control" autocomplete="off" value="">
                       </div>
                    </div>
                    <div class="form-group">
                      <label for="inputarea-value" class="col-sm-3 control-label"><?php echo $lang_cus_address; ?> :</label> 
                      <div class="col-sm-5">
                       <input type="text" name="cus_address" class="form-control" autocomplete="off" placeholder="" value="">
                       </div>
                    </div>
                    <div class="form-group">
                      <label for="inputarea-value" class="col-sm-3 control-label"><?php echo $lang_invoice_date; ?> :</label> 
                      <div class="col-sm-5">
                       <input type="text" name="invoice_date" class="form-control" autocomplete="off" placeholder="" value="">
                       </div>
                    </div>
                    <div class="form-group">
                      <label for="inputarea-value" class="col-sm-3 control-label"><?php echo $lang_cus_tax_id ?> :</label> 
                       <div class="col-sm-3">
                       <input type="text" name="qty" class="form-control" autocomplete="off" placeholder="" value="">
                       </div>
                      <script>
                        function hiddenn(pvar) {
                         if(pvar==0){
                          document.getElementById("branch_no").style.display = 'none';
                         }else{
                         document.getElementById("branch_no").style.display = '';
                         }
                        }
                        </script>
                          <body onload="hiddenn('0')">
                            <input type="radio" name="branch_no" autocomplete="off" placeholder="" 
                             value="0" onClick="hiddenn('0')" />&nbsp;<?php echo $lang_id_head_office ?>&nbsp;
                            <input type="radio" name="branch_no" autocomplete="off" placeholder=""
                            value="1" onClick="hiddenn('1')" />&nbsp;<?php echo $lang_branch_no ?>&nbsp; 
                            <textarea rows="1" cols="10" type="text" name="branch_no" id="branch_no" placeholder="สาขาที่"></textarea>
                      </div><br>
                <!---- ตารางในฟอร์ม------->
                   <div class="row">
                    <div class="col-md-12 table-responsive" align="center">    
                    <table id="myTable" border='1'>                      
                      <tr>
                        <td align="center" width="10%"><?php echo "ลำดับ"; ?> </td>
                        <td align="center" width="35%"><?php echo "รายการ"; ?> </td>
                        <td align="center" width="35%"><?php echo "จำนวน"; ?> </td>
                        <td align="center" width="20%"><?php echo "ราคา/หน่วย"; ?> </td>
                        <td align="center" width="40%"><?php echo "จำนวนเงิน"; ?> </td>
                        </tr>
                 
                        <td><input type="text" name="idd" class="form-control" autocomplete="off" placeholder="" value=""> </td> 
                       
                        <td>
                           <input type="text" name="name2" class="form-control" autocomplete="off" placeholder="" value="">
                        </td>
                       
                        <td>
                           <input type="text" name="qty" class="form-control" autocomplete="off" placeholder="" value="">
                        </td>
                         
                        <td>
                           <input type="text" name="price" class="form-control" autocomplete="off" placeholder="" value="">
                        </td>
                        <td>
                           <input type="text" name="total" class="form-control" autocomplete="off" placeholder="" value="">
                        </td>
                    </table>
                    </div>
                   </div>
                    <br>
                    <button onclick="add_row()">+</button>
                    <button onclick="del_row()">-</button>
                    <script>
                    function add_row() {
                      var table = document.getElementById("myTable");
                      count_rows = table.getElementsByTagName("tr").length;

                      var row = table.insertRow(count_rows);
                      var cell1 = row.insertCell(0);
                      var cell2 = row.insertCell(1);
                      var cell3 = row.insertCell(2);
                      var cell4 = row.insertCell(3);
                      var cell5 = row.insertCell(4);

                      cell1.innerHTML = "<input type='number' name='id'"+count_rows+" value>";
                      cell2.innerHTML = "<input type='text' name='name2'"+count_rows+" value>";
                      cell3.innerHTML = "<input type='number' name='qty'"+count_rows+" value>";
                      cell4.innerHTML = "<input type='number' name='price'"+count_rows+" value>";
                      cell5.innerHTML = "<input type='number' name='total'"+count_rows+" value>";
                    }
                    function del_row(){
                      var table = document.getElementById("myTable");
                      count_rows = table.getElementsByTagName("tr").length;
                      document.getElementById("myTable").deleteRow(count_rows-1);
                    }
                    </script>
                    <!----------------------------->
                    <div class="form-group">
                      <label for="inputarea-value" class="col-sm-3 control-label"><?php echo $lang_note ?> :</label> 
                       <div class="col-sm-9">
                       <input type="text" name="note" class="form-control" autocomplete="off" placeholder="" value="">
                       </div>
                    </div>
                    <div class="form-group">
                      <label for="inputarea-value" class="col-sm-3 control-label"><?php echo $lang_payment_method ?> :</label> 
                       <div class="col-sm-9">
                       <input type="radio" name="payment_method" autocomplete="off" placeholder="" value="cash">&nbsp;<?php echo $lang_payment1 ?>&nbsp;
                       <input type="radio" name="payment_method" autocomplete="off" placeholder="" value="tmoney">&nbsp;<?php echo $lang_payment2 ?>&nbsp;
                       <input type="radio" name="payment_method" autocomplete="off" placeholder="" value="check">&nbsp;<?php echo $lang_payment3 ?>
                       </div>
                    </div>
                    <div class="form-group">
                      <label for="inputarea-value" class="col-sm-3 control-label"><?php echo $lang_bank_name ?> :</label> 
                       <div class="col-sm-9">
                       <input type="text" name="bank_name" class="form-control" autocomplete="off" placeholder="" value="">
                       </div>
                    </div>
                    <div class="form-group">
                      <label for="inputarea-value" class="col-sm-3 control-label"><?php echo $lang_note ?> :</label> 
                       <div class="col-sm-9">
                       <input type="text" name="note" class="form-control" autocomplete="off" placeholder="" value="">
                       </div>
                    </div>
                  </div>
                      
                
              </div>
            </div>
               <!-- -----------------ปุ่มคำสั่ง submit / reset--------------->
               </div>   
            </div>
            <div class="col-md-12">
                <div align="center" class="g-recaptcha" required data-sitekey="<?php echo $keyrecaptcha; ?>"></div><br>
              </div><br>
            <div class="col-md-12">
                 <center>
                    <input class=" btn btn-success" type="submit" name="submit" value="<?php echo $lang_converter; ?>" /> &nbsp;
                    <input type="reset" name="reset" class="btn btn-warning" onclick="window.location = 'index2.php?lang=<?php echo $lang; ?>';">
                  </center>
            </div> 
            </form>
          </div>  
ผมอยากทราบจะทำอย่างไรให้สามารถตรวจสอบได้ว่า ข้อมูลที่กรอกเข้ามาสามารถกำหนดให้ต้องบันทึกลงตารางที่ต้องการได้ มีวิธียังไงบ้างครับ
สมมติ กรอกข้อมูลฟอร์มแรก ซึ่งฟอร์มของแถบเมนู 2 และ3 นั้นมีค่าว่าง เลยกำหนดให้ insert แค่ตารางของฟอร์มแรกเท่านั้น

User avatar
thatsawan
PHP VIP Members
PHP VIP Members
Posts: 26032
Joined: 31/03/2014 10:02 am
Contact:

Re: สอบถามการใช้เงื่อนไข ในการ insert ลงฐานข้อมูลคนละตาราง

Post by thatsawan »

จากตัวอย่างข้อมูลที่ให้มา มันมี 1 form
ถ้าจะเช็คเงื่อนไข
ก็ใช้ IF ดักจากค่าที่รับมาใน POST

User avatar
birdkritsna
PHP Super Member
PHP Super Member
Posts: 234
Joined: 16/09/2019 9:57 am

Re: สอบถามการใช้เงื่อนไข ในการ insert ลงฐานข้อมูลคนละตาราง

Post by birdkritsna »

thatsawan wrote:จากตัวอย่างข้อมูลที่ให้มา มันมี 1 form
ถ้าจะเช็คเงื่อนไข
ก็ใช้ IF ดักจากค่าที่รับมาใน POST
คือผมลองเช็คเงื่อนไข จากค่าที่รับมาใน post แล้ว แต่ยังบันทึกไม่ถูกตารางครับ

Code: Select all

 if (isset($_POST['submit']) && $response['success'] == true) {
                $submit = @$_POST['submit1'];
                $html2 = $_POST['html2'];
                date_default_timezone_set("Asia/Bangkok");
                $datetime = time();
                $date = date("Y-m-d H:i:s", time());
                $ip = $_SERVER["REMOTE_ADDR"];
                $name = $_POST['name'];
                $com_name = $_POST['com_name'];
                $upload_file = $_POST['upload_file'];
                              
                //$html2 คือค่ารับมาจากการกรอกโค๊ด html มา//
                if ($html2 == 'null'){
                  // รับค่าที่โพสต์เข้ามา
                  $file = $_POST['upload_file'];

                  // ตั้งค่าโฟลเดอร์ที่จะเก็บไฟล์ที่อัพโหลดเข้าไป
                  $uploaddir = './images/';
                  $uploadfile = $uploaddir . basename($file);

                  move_uploaded_file($_FILES['upload_file']['tmp_name'], $uploadfile);
                 
               
                        {
                        require_once 'connect.php';
                        $sql = "INSERT INTO $table_con (name, use_date, ip)"
                        . "VALUES ('$name','$date','$ip')";
                        mysqli_query($con, $sql) or die('Save Error');
                        $last_id = mysqli_insert_id($con);
                     
                }
                }
                else if ($upload_file == 'null'){
                  // --- ตัวอย่าง ส่วนของฟอร์มข้อมูล--- // 
                    print $com_name;
                     {
                        require_once 'connect.php';
                        $sql = "INSERT INTO tax_invoices (com_name, use_date, ip)"
                        . "VALUES ('$com_name','$date','$ip')";
                        mysqli_query($con, $sql) or die('Save Error');
                        $last_id = mysqli_insert_id($con);
                     
                }
                }
                else // ถ้า html มีข้อมูลให้ทำการ insert ตามนี้//
                {
                  file_put_contents('./file/'. 'filehtml'. ".html", $html2);
                  
                
                        require_once 'connect.php';
                        $sql = "INSERT INTO $table_con (name, filename,use_date, ip)"
                        . "VALUES ('$name' ,'filehtml', '$date', '$ip')";
                        mysqli_query($con, $sql) or die('Save Error');
                        $last_id = mysqli_insert_id($con);
                }
                ?>

User avatar
thatsawan
PHP VIP Members
PHP VIP Members
Posts: 26032
Joined: 31/03/2014 10:02 am
Contact:

Re: สอบถามการใช้เงื่อนไข ในการ insert ลงฐานข้อมูลคนละตาราง

Post by thatsawan »

ลองเช็คค่า ก่อน insert ดูว่าได้ค่ามาถูกต้องหรือป่าว
เเละ ค่า $table_con ได้อะไรมา

หรือ จะ echo SQL เพื่อเช็คคำสั่ง insert ก็ได้

User avatar
birdkritsna
PHP Super Member
PHP Super Member
Posts: 234
Joined: 16/09/2019 9:57 am

Re: สอบถามการใช้เงื่อนไข ในการ insert ลงฐานข้อมูลคนละตาราง

Post by birdkritsna »

thatsawan wrote:ลองเช็คค่า ก่อน insert ดูว่าได้ค่ามาถูกต้องหรือป่าว
เเละ ค่า $table_con ได้อะไรมา

หรือ จะ echo SQL เพื่อเช็คคำสั่ง insert ก็ได้
ถ้าเช็คค่า ก่อนเข้าเงื่อนไข if ค่าที่รับมาถูกต้องครับ แต่พอเช็คค่า ในเงื่อนไข ค่าที่ออกยังไม่ถูกครับ
ส่วนค่า $table_con เป็นชื่อตาราง tools_pdf_converter ที่ผมสร้างไว้จัดเก็บ ชื่อ วันเดือนปี ไอพีเครื่องครับ
แล้วจะใช้เงื่อนไขเช็คค่าตารางที่มีหลายฟิลด์อย่างไรครับ

Post Reply

Return to “Programming - PHP”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 13 guests