สร้างไฟล์ PDF ด้วยภาษา PHP

สำหรับผู้ที่ เริ่มต้น Programming - PHP มีอะไร แนะนำ หรือข้อสงสัยต้องบอร์ด นี้ คนที่มีความรู้ แบ่งปันคนอื่นบ้างนะ ปัญหาการเขียนโปรแกรม แบบ OOP Session Cookies php network

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

kkk_k
PHP Newbie
PHP Newbie
Posts: 5
Joined: 23/09/2019 2:12 pm

สร้างไฟล์ PDF ด้วยภาษา PHP

Post by kkk_k »

ขอสอบถามหน่อยคะ พอดีจะสร้าง pdf พอกดรันแล้วข้อมูลที่ดึงจากฐานข้อมูลไม่มาค่ะ ต้องแก้ไขยังไงคะ ขอบคุณค่ะ

Code: Select all

<?php

include('connect.php');
// check data
if ((isset($_GET['data'])!='') && (isset($_GET['search'])!=''))
{
    $data = $_GET['data'];//ชื่อที่ตั้งใน form เช่น <input type='text' name='year'>
    $search=$_GET['search'];

// echo $data;
// echo $search;
           //echo "CHECK DATE : " . $data;  
           //echo " CHECK JOB NUMBER : " . $search;

       $sql="SELECT * FROM sensordata WHERE reading_time LIKE '%" . $data . "%' AND location LIKE '%$search%'";
      //echo $sql;

            if ($result = $conn->query($sql)) {
       if($result->num_rows > 0) //เช็คว่ามีข้อมูลจากการ query หรือไม่
       {
            while ($row = $result->fetch_assoc()) {  
             $row_sensor = $row["sensor"];
             $row_location = $row["locationName"];
             $row_temp = $row["temp"];
             $row_hum = $row["hum"]; 
             $row_pm1 = $row["pm1"];
             $row_pm2 = $row["pm2"]; 
             $row_pm3 = $row["pm3"]; 
             $row_reading_time = $row["reading_time"];
      }
      }
 
 

       $html2 .= '<tr>';
       $html2 .= '<td align="center">' . $row_sensor . '</td> ';
       $html2 .= '<td align="center">' . $row_location . '</td>';
       $html2 .= '<td align="center">' . $row_temp . '</td>';
       $html2 .= '<td align="center">' . $row_hum . '</td>';
       $html2 .= '<td align="center">' . $row_pm1 . '</td>';
       $html2 .= '<td align="center">' . $row_pm2 . '</td>';
       $html2 .= '<td align="center">' . $row_pm3 . '</td>';
       $html2 .= '<td align="center"><font size="-1">' . $row_reading_time . '</font></td>';
       $html2 .= '</tr>';
                 }
               //$result->free();
                         $html = 'REPORT : <br>';
  $html.= '<table width=800 border=0 cellpadding=0 cellspacing=0>';
  $html.= '<tr>';
  $html.= '<td>ID :'.$row_id.'</td>';
  $html.= '<td>NAMESENSOR :'.$row_sensor.'</td>';
  $html.= '<td>LOCATION :'.$row_location.'</td>';       
  $html.= '</tr></table>'; 
     
  $html.= '<table width=800 border=0 cellpadding=0 cellspacing=0>';        
  $html.= '<tr>'; 
  $html.= '<td>Temperature:'.$row_temp.'</td>'; 
  $html.= '<td>Humidity :'.$row_hum.'</td>'; 
  $html.= '<td>PM1.0 :'.$row_pm1.'</td>'; 
  $html.= '<td>PM2.5 :'.$row_pm2.'</td>'; 
  $html.= '<td>PM10 :'.$row_pm3.'</td>'; 
  $html.= '<td>TIME :'.$row_reading_time.'</td>'; 
  $html.= '</tr></table>'; 


//////////////////สรุป////////////////////////////////////

//TIMESTART
 $sql2="SELECT Min(temp),reading_time FROM sensordata WHERE reading_time LIKE '%" . $data . "%' AND location LIKE '%$search%'";

            if ($result2 = $conn->query($sql2)) {
            while ($row2 = $result2->fetch_assoc()) {  
             $t_time = $row2["reading_time"];
             $t_min = intval($row3["Min(temp)"]);
      }
      }
//TIMESTOP
 $sql3="SELECT Max(temp),reading_time, Max(temp) FROM sensordata WHERE reading_time LIKE '%" . $data . "%' AND location LIKE '%$search%'";

            if ($result3 = $conn->query($sql3)) {
            while ($row3 = $result3->fetch_assoc()) {  
             $tt_time = $row3["reading_time"];
       			 $t_max = intval($row3["Max(temp)"]);
      }
      }  $html3 = '<br><b><u>สรุป</b></u><p>';
  $html3.= 'Temperature Min : '.$t_start.'<p>';
  $html3.= 'Time : '.$t_time.'<p>';

  $html3.= 'Temperature Max : '.$t_stop.'<p>';
  $html3.= 'Time : '.$tt_time.'<p>';
/////////////////จบสรุป///////////////////////////////////require_once('TCPDF/tcpdf.php');
//////////////////////////////ส่วนหัว PDF////////////////////////////////////////////////////$pdf = new TCPDF(PDF_PAGE_ORIENTATION, PDF_UNIT, PDF_PAGE_FORMAT, true, 'UTF-8');

$pdf->SetCreator('INTERLINK DATACENTER');
$pdf->SetAuthor('INTERLINK DATACENTER');
$pdf->SetTitle('');
$pdf->SetSubject('INTERLINK DATACENTER');
$pdf->SetKeywords('Mindphp, TCPDF, PDF, example, guide');

// กำหนดรูปแบบตัวอักษรให้กับส่วนหัวของเอกสาร 
// freeserif = ชื่อตัวอักษร
// B = กำหนดให้เป็นตัวหนา
// 12 = ขนาดตัวอักษร
$pdf->setHeaderFont(array('freeserif', 'B', 16));


class MindphpTCPDF extends TCPDF
{
  // สร้าง function ชื่อ Header สำหรับปรับแต่งการแสดงผลในส่วนหัวของเอกสาร
  public function Header()
  {
    // สร้างคำสั่ง HTML ในตัวอย่างนี้ สร้างตาราง 2 คอลัมน์ 
    // คอลัมน์แรก สำหรับแสดงรูปภาพ คำสั่ง HTML แสดงรูปภาพและต้องใช้ URL แบบเต็ม
    // คอลัมน์ที่สอง สำหรับแสดงข้อความ
    $html = '<table><tr>'
      . '<td width="70"><img src="picture/gigi.jpg" /></td>'
      . '<td width="400" align="center"><br><br>ใบรายงานการผลิต</td></tr>'
      . '</table><hr />';
  $this->SetFont('freeserif', '', 16);
  $this->writeHTMLCell('', '', '', '', $html);


  }
}
$pdf = new MindphpTCPDF(PDF_PAGE_ORIENTATION, PDF_UNIT, PDF_PAGE_FORMAT, true, 'UTF-8');

/////////////////////////////จบส่วนหัว PDF/////////////////////////////////////////////////////////

$pdf->setFooterData(array (0, 64, 0), array (0, 64, 128));

$pdf->SetMargins(PDF_MARGIN_LEFT, PDF_MARGIN_TOP, PDF_MARGIN_RIGHT);
$pdf->SetHeaderMargin(PDF_MARGIN_HEADER);
$pdf->SetFooterMargin(PDF_MARGIN_FOOTER);

$pdf->SetAutoPageBreak(TRUE, PDF_MARGIN_BOTTOM);
$pdf->AddPage();

// กำหนดรูปแบบตัวอักษรให้กับเนื้อหา
$pdf->SetFont('freeserif', '', 10);
       
  //$html.=''.$html2;


  //$html3.=$html.$html2;
  //$pdf->writeHTML($html);
  @$pdf->writeHTML($html, true, false, true, false, '');

  //$pdf->writeHTMLCell(0, 0, '', '', $html2, 0, 1, 0, true, '', true);
  @$pdf->writeHTML($html3, true, false, true, false, '');

$pdf->Output('report.pdf', 'I');}
else //เช็คค่าว่าง
{
 echo "No Data";
 exit(0);
}

  
             ?>
Attachments
ข้อมูลจากฐานข้อมูลไม่มา
ข้อมูลจากฐานข้อมูลไม่มา
User avatar
mindphp
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
Posts: 27110
Joined: 22/09/2008 6:18 pm
Contact:

Re: สร้างไฟล์ PDF ด้วยภาษา PHP

Post by mindphp »

ลองดูที่หมวดนี้ครับ
https://www.mindphp.com/developer/php-pdf.html

ลอง Logs ดูข้อมูล ที่จะส่งเข้าไปใน ขั้นตอนการสร้างไฟล์ pdf ออกมาดูก่อนว่า มีข้อมูลออกมาตามความต้องการหรือไม่
ติดตาม VDO: http://www.youtube.com/c/MindphpVideoman
ติดตาม FB: https://www.facebook.com/pages/MindphpC ... 9517401606
หมวดแชร์ความรู้: https://www.mindphp.com/forums/viewforum.php?f=29
รับอบรม และพัฒนาระบบ: https://www.mindphp.com/forums/viewtopic.php?f=6&t=2042
Post Reply
 • Similar Topics
  Replies
  Views
  Last post

Return to “Programming - PHP”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 16 guests