Page 1 of 1

อยากทราบวิธีการดึงปีปัจจุบันมาแสดง พร้อมกับดึงปีในอนาคตมารให้เลือก ล่วงหน้า อย่างน้อย 10 ใน php

Posted: 22/10/2019 10:52 am
by Ittichai_chupol
ผมอยากทราบว่าถ้าหากต้องการจะ ดึงปีของปัจจุบันมาแสดง ในรูปแบบของ listbox เพื่อให้เลือกปีที่ต้องการ โดยจะมีปีปัจจุบันเป็น default แล้วก็มีปี ในอนาคตมาให้เลือกเพิ่มเติมอีกอย่างน้อย 10 ปี จึงอยากทราบว่าจะต้องทำอย่างไร หรือใช้งานของ ฟังชั่นอะไร ใน php ครับ

Re: อยากทราบวิธีการดึงปีปัจจุบันมาแสดง พร้อมกับดึงปีในอนาคตมารให้เลือก ล่วงหน้า อย่างน้อย 10 ใน php

Posted: 22/10/2019 11:46 am
by mindphp
ปีก็คือ ตัวเลข
ปีปัจจุบัน ใช้ ฟังก์ชั่น date
https://www.mindphp.com/%E0%B8%84%E0%B8 ... -date.html
แล้ว ทำ Loop + - ได้เหมือนตัวเลขธรรมดา