Page 1 of 1

อยากทราบวิธีการตรวจสอบ notification ของการ Quote ใน phpbb

Posted: 25/10/2019 8:26 pm
by Ittichai_chupol
ผมอยากทราบว่าถ้าหากต้องการที่จะตรวจสอบรายชื่อของผู้ที่ Quote กระทู้ว่าเป็นใคร เพื่อที่จะทำการแก้ไขในแถบ notification ของ phpbb จะต้องทำการตรวจสอบอย่างไร
ครับ เพื่อจะได้ไปทำการปรับแก้ไขได้ครับ

Re: อยากทราบวิธีการตรวจสอบ notification ของการ Quote ใน phpbb

Posted: 25/10/2019 8:41 pm
by mindphp
Quote ใน phpBB ดูได้จาก BBCode