ถามเรื่อง php หน่อยครับ speed ดาวน์โหลด

สำหรับผู้ที่ เริ่มต้น Programming - PHP มีอะไร แนะนำ หรือข้อสงสัยต้องบอร์ด นี้ คนที่มีความรู้ แบ่งปันคนอื่นบ้างนะ ปัญหาการเขียนโปรแกรม แบบ OOP Session Cookies php network

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

rokaisakkon
PHP Newbie
PHP Newbie
Posts: 1
Joined: 05/05/2011 1:03 am

ถามเรื่อง php หน่อยครับ speed ดาวน์โหลด

Post by rokaisakkon »

คือผมเขียนโค้ด ทำระบบดาวน์โหลด อะครับ
แล้ว จากโค้ดนี้ มันให้ speed ดาวน์โหลด ตันแค่ 130 Kb เอง


มีวิธี ดัดแปลงโค้ดไหมครับ ส่วนไฟล์อยู่ใน โฟลเดอร์ ที่มี .htaccess และ .htpasswd กัน ลิงค์ตรงอะครับ

หรือมีวิธี ทำระบบ ดาวน์โหลด ที่ สามารถ ตรวจสอบว่า ตัวแปร AA เท่ากับ BB ถึงจะสามารถดาวน์โหลดได้ และเต็ม speed อะครับ
บอกเป็น แนวทางก็ได้ครับ หรือ แนะนำ Script ก้ได้ครับ


ขอบรพะคุณล่างหน้าครับ

Code: Select all

###############################################################
# File Download 1.31
###############################################################
# Visit http://www.zubrag.com/scripts/ for updates
###############################################################
# Sample call:
#  download.php?f=phptutorial.zip
#
# Sample call (browser will try to save with new file name):
#  download.php?f=phptutorial.zip&fc=php123tutorial.zip
###############################################################

// Allow direct file download (hotlinking)?
// Empty - allow hotlinking
// If set to nonempty value (Example: example.com) will only allow downloads when referrer contains this text
define('ALLOWED_REFERRER','');

// Download folder, i.e. folder where you keep all files for download.
// MUST end with slash (i.e. "/" )
define('BASE_DIR','/');

// log downloads? true/false
define('LOG_DOWNLOADS',true);

// log file name
define('LOG_FILE','downloads.log');

// Allowed extensions list in format 'extension' => 'mime type'
// If myme type is set to empty string then script will try to detect mime type 
// itself, which would only work if you have Mimetype or Fileinfo extensions
// installed on server.
$allowed_ext = array (

 // archives
 'zip' => 'application/zip',
 'rar' => 'application/rar',

 // documents
 'pdf' => 'application/pdf',
 'doc' => 'application/msword',
 'xls' => 'application/vnd.ms-excel',
 'ppt' => 'application/vnd.ms-powerpoint',
 
 // executables
 'exe' => 'application/octet-stream',

 // images
 'gif' => 'image/gif',
 'png' => 'image/png',
 'jpg' => 'image/jpeg',
 'jpeg' => 'image/jpeg',

 // audio
 'mp3' => 'audio/mpeg',
 'wav' => 'audio/x-wav',

 // video
 'mpeg' => 'video/mpeg',
 'mpg' => 'video/mpeg',
 'mpe' => 'video/mpeg',
 'flv' => 'video/flv',
 'mp4' => 'video/mp4',
 '3gp' => 'video/3gp',
 'wmv' => 'video/wmv',
 'asf' => 'video/asf',
 'dat' => 'video/dat',
 'rmvb' => 'video/rmvb',
 'mov' => 'video/quicktime',
 'avi' => 'video/x-msvideo'
 
);####################################################################
### DO NOT CHANGE BELOW
####################################################################

// If hotlinking not allowed then make hackers think there are some server problems
if (ALLOWED_REFERRER !== ''
&& (!isset($_SERVER['HTTP_REFERER']) || strpos(strtoupper($_SERVER['HTTP_REFERER']),strtoupper(ALLOWED_REFERRER)) === false)
) {
 die("Internal server error. Please contact system administrator.");
}

// Make sure program execution doesn't time out
// Set maximum script execution time in seconds (0 means no limit)
set_time_limit(0);

if (!isset($_GET['f']) || empty($_GET['f'])) {
 die("Please specify file name for download.");
}

// Nullbyte hack fix
if (strpos($_GET['f'], "\0") !== FALSE) die('');

// Get real file name.
// Remove any path info to avoid hacking by adding relative path, etc.
$fname = basename($_GET['f']);

// Check if the file exists
// Check in subfolders too
function find_file ($dirname, $fname, &$file_path) {

 $dir = opendir($dirname);

 while ($file = readdir($dir)) {
  if (empty($file_path) && $file != '.' && $file != '..') {
   if (is_dir($dirname.'/'.$file)) {
    find_file($dirname.'/'.$file, $fname, $file_path);
   }
   else {
    if (file_exists($dirname.'/'.$fname)) {
     $file_path = $dirname.'/'.$fname;
     return;
    }
   }
  }
 }

} // find_file

// get full file path (including subfolders)
$file_path = '';
find_file(BASE_DIR, $fname, $file_path);

if (!is_file($file_path)) {
 die("File does not exist. Make sure you specified correct file name."); 
}

// file size in bytes
$fsize = filesize($file_path); 

// file extension
$fext = strtolower(substr(strrchr($fname,"."),1));

// check if allowed extension
if (!array_key_exists($fext, $allowed_ext)) {
 die("Not allowed file type."); 
}

// get mime type
if ($allowed_ext[$fext] == '') {
 $mtype = '';
 // mime type is not set, get from server settings
 if (function_exists('mime_content_type')) {
  $mtype = mime_content_type($file_path);
 }
 else if (function_exists('finfo_file')) {
  $finfo = finfo_open(FILEINFO_MIME); // return mime type
  $mtype = finfo_file($finfo, $file_path);
  finfo_close($finfo); 
 }
 if ($mtype == '') {
  $mtype = "application/force-download";
 }
}
else {
 // get mime type defined by admin
 $mtype = $allowed_ext[$fext];
}

// Browser will try to save file with this filename, regardless original filename.
// You can override it if needed.

if (!isset($_GET['fc']) || empty($_GET['fc'])) {
 $asfname = $fname;
}
else {
 // remove some bad chars
 $asfname = str_replace(array('"',"'",'\\','/'), '', $_GET['fc']);
 if ($asfname === '') $asfname = 'NoName';
}

// set headers
header("Pragma: public");
header("Expires: 0");
header("Cache-Control: must-revalidate, post-check=0, pre-check=0");
header("Cache-Control: public");
header("Content-Description: File Transfer");
header("Content-Type: $mtype");
header("Content-Disposition: attachment; filename=\"$asfname\"");
header("Content-Transfer-Encoding: binary");
header("Content-Length: " . $fsize);

// download
// @readfile($file_path);
$file = @fopen($file_path,"rb");
if ($file) {
 while(!feof($file)) {
  print(fread($file, 1024*8));
  flush();
  if (connection_status()!=0) {
   @fclose($file);
   die();
  }
 }
 @fclose($file);
}

// log downloads
if (!LOG_DOWNLOADS) die();

$f = @fopen(LOG_FILE, 'a+');
if ($f) {
 @fputs($f, date("m.d.Y g:ia")." ".$_SERVER['REMOTE_ADDR']." ".$fname."\n");
 @fclose($f);
}
 • Similar Topics
  Replies
  Views
  Last post

Return to “Programming - PHP”

Who is online

Users browsing this forum: facebook.com [Crawler], Majestic-12 [Bot] and 18 guests