Page 1 of 1

ทำความรู้จักกับภาษา php (2) : ทำความรู้จักกับ php เบื้องต้น

Posted: 16/11/2018 10:48 am
by จันนุสรณ์ ดีแก่
มาทำความรู้จักกับเครื่องมือ
โดยปกติแล้วเครื่องมือที่นิยมใช้กันใน php มีมากมาย แต่ในที่นี่จะยกตัวอย่างเครื่องมือที่ นิยมใช้กัน
1. Php lnterpreter
2. Webserverโดยส่วนมากแล้ว เจ้าตัวนี่จะทำการรับส่งข้อมูล apache,IIs
3. Databases เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับเก็บรวบรวมข้อมูล ช่วยให้งานมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งส่วนมากแล้วช่วยลดความซ้ำซ้อนของข้อมูล Databasesได้แก่ mysql, mssql
4. FTP เป็นการถ่ายโอนไฟล์ หรือถ่ายดอน Code ต่างที่เราได้เขียนขึ้นมา เป้นดปรแกรมช่วยในการถ่ายดอนงานนั่นเอง ทั้งนี้แล้ว การย้ายไฟล์จึงมีความสำคัญคัญมาก เพราะหากไฟล์ย้ายไปไม่หมดหรือตกค้างในการย้าย ทำให้โปรแกรมไม่สามารถรันได้ จึงเกิดข้อผิดพลาดขึ้น FTP ได้แก่ fileZilla
5. Editor เป็นการใช้ในการเขียนโคด Editor ได้แก่ netbeans
6. Browser ก็จะมีจำพวก Ie,firefox,google chome

และส่วนของ Webserver : XAMPP เป็นการจำลองเครื่องเซิร์ฟเวอร์ให้รันบนความหมายของคำคุณศัพท์

- sever ส่วนมากแล้ว sever จะทำหน้าที่ในการรับส่งข้อมูล ระหว่าง


เว็บเซิฟเวอร์ ที่แนะนำคือ xampp เป็นเครื่องมือเปิดปิดการทำงานของไฟล์ต่างๆ
ศึกษาข้อมูลมาจาก บทที่ 2 สอน PHP7 เครื่องมือที่ใช้พัฒนา โปรแกรม ภาษา PHP แนะนำ เครื่องมือ พัฒนา Ch02