Page 1 of 1

ข้อผิดพลาดใน PHP มีอะไรบ้าง

Posted: 26/11/2018 5:36 pm
by จันนุสรณ์ ดีแก่
ข้อผิดพลาดใน PHP มีอะไรบ้าง

โดยส่วนมากแล้ว ข้อผิดพลาดนั้นมีส่วนทำให้โปรแกรมไม่สามารถทำงานได้ และข้อผิดพลาดนั้นมีด้วยกันหลายหลายรูปแบบ โดยใน Php นั้นจะเจอข้อผิดพลาดด้วยกันอยู่บ่อยๆคือ

1. ERROR
2. WARNING
3. NOTICE


1. ERROR Error คืออะไร เออเร่อ คือความผิดพลาด ทางด้านคอมพิวเตอร์ erro เป็นการผิดพลาดของโปรแกรมอย่างหนึ่ง ที่อาจเกิดขึ้น อาจเกิดจากการเขียน Code ผิดหรืออาจเกิดจากการ เว้นระยะห่าง ตัวแปรผิด เป็นต้น


ตัวอย่างข้อผิดพลาด EEOR

Pass error:parse error in C:\Project_Php\error.php on line 3
Fatal error: Call to undefined function:strlenght()
in C:\ Project_PHP/call_notexist.php on line 2

การ error ในลักษณะนี้เป็นการบอกว่าโปรแกรมเราทำผิดพลาดตรงไหน และโปรแกรมจะไม่แสดงผล หรือทำงานต่อเมื่อเกิดการ error จนกว่าจะมีการแก้ไขเกิดขึ้น


2. WARNING รันนิ่ง ในภาษาอังกฤษนั้นแปลว่าการเตือน แต่เมื่ออยุ่ใน php นั้น รันนิ่ง จะเป็นตัวเตือนเมื่อเกิดข้อผิดพลาดขึ้น
อย่างที่พูดไปแล้วว่าวันนิ่งจะเป็นการแจ้งเตือนข้อผิดพลาด แต่ยังไม่ร้ายแรงเท่า erro เพราะว่า ยอมให้ส่วนอื่นทำงานต่อได้ แต่จะขึ้นข้อความแจ้งเตือนแทน เพื่อที่เราจะได้รู้จุดที่ผิด และแก้ไขในขั้นต่อไป

ตัวอย่างข้อผิดพลาด WARNING

Warning Supplied argument is not a valid File-Handle
Resource in:testphp\fopenerror php on line 3
Warning Supplied argument is not a valid File-Handle
resource in C:testphp\fopenerror.php on line 5

3. NOTICE โน-ทิซ ในภาษาอังกฤษนั้น แปลว่า การแจ้งล่วงหน้า ซึ่งในทาง php อาจหมายถึง การแจ้งว่ามีข้อผิดพลาดอยู่ส่วนไหน Notice นั้นเป็นภาษาที่มีการผิดพลาดน้อยและไม่ร้ายแรงเท่า error ซึ่งเมื่อเกิดขึ้น Notice ยังยอมให้โปรแกรมทำงาน

ตัวอย่างข้อผิดพลาด NOTICE
Notice: Use of underfind constant *** – assumed ‘***’ in

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก php จัดการกับ error warning notice