หลักการใช้งาน เบื้องต้น regular extension บน phpbb

PHP Knowledge เป็น บอร์ดรวามความรู้ php เน้นบทความ แนวทางการเขียนโปรแกรม บันทึกกันลืม เพื่อให้สมาชิกได้เขียนความรู้ที่ตัวเองมีให้สมาชิกท่านอื่นๆ ได้ เข้ามาอ่าน และ ไว้อ่านเองกันลืมด้วย

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

User avatar
Ittichai_chupol
PHP VIP Members
PHP VIP Members
Posts: 5410
Joined: 19/09/2018 10:33 am

หลักการใช้งาน เบื้องต้น regular extension บน phpbb

Post by Ittichai_chupol »

-- การที่เราจะเเชร์ ข้อมูลที่มีอยู่ภายในบอร์ดนั้นออกไปยังที่อื่น มีด้วยกันหลากหลายวิธี ทั้งการแชร์ โดยใช้ facebook line และอื่นๆอีกมากมาย แต่ถึงอยางนั้น การแทีี่เเชร์ข้อมูลออกไปนั้นจะต้องมีตัวกลางที่ใช้สำหรับการติดต่อเพื่อส่ง-รับ ข้อมูลที่ต้องการนั้น ระหว่าง phpbb กับ สื่อที่ต่อการส่งไปแสดง

-- วึ่งผมจะมาแนะนำ 1 ในวิธีการสร้างสือกลางในการแชร์ข้อมูลโดยผ่าน facebook ครับ

เราจะเริ่มจาการสร้าง ปุ่ม กด เเชร์ ขึ้นมาก่อน

Code: Select all

<div class="facebook hide-mobile">   
  <div id="fb-root"></div> 
  <script>
    (function (d, s, id) {
      var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
      if (d.getElementById(id))
        return;
      js = d.createElement(s);
      js.id = id;
      js.src = 'https://connect.facebook.net/th_TH/sdk.js#xfbml=1&version=v2.12&appId={APP_ID_FAC}&autoLogAppEvents=1';
      fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
    }
    (document, 'script', 'facebook-jssdk'));
  </script> 

  <div class="fb-share-button" data-href="{OG_URL}" data-layout="button" ></div>
  <br>

ส่วนที่ เป็นส่วนเชื่อมต่อส่งข้อมูล ระกว่าง facebook กับ phpb

Code: Select all

<!DOCTYPE html>
<html> 
  <head>    
    <link rel="canonical" href="{OG_URL}" />    
    <meta property="og:type" content="website" />   
    <meta property="og:locale" content="th_TH" />    
    <meta property="og:title" content="{OG_PAGE_TITLE}" />   
    <meta property="og:site_name" content="{SITENAME}"/>    
    <meta property="og:url" content="{OG_URL}" />   
    <meta property="og:description" content="{OG_DESCRIPTION}"/>    
    <!-- BEGIN og_row_img -->    
    <meta property="{og_row_img.META_TYPE}" content="{og_row_img.OG_IMAGE}"/>   
    <!-- END og_row_img -->    
    <!-- BEGIN og_row_img_url -->    
    <meta property="{og_row_img_url.META_TYPE_URL}" content="{og_row_img_url.OG_IMAGE}"/>   
    <!-- END og_row_img_url -->  
    <meta charset="utf-8">    
    <meta name="viewport" content="width=device-width" />   
    <meta name="keywords" content="" />  
    <meta name="description" content="" />    
  </head>
  <body>
    <!-- BEGIN og_row_img -->    
    <img src="{og_row_img.OG_IMAGE}" alt="Smiley face" height="120" width="120">
    <!-- END og_row_img -->   
  </body>
</html>
ส่วนนนี้จะเป็นส่วนการที่ดึงข้อมูลต่างๆออกมาใช้

Code: Select all

<?php

namespace mindphp\m_share_facebook\controller;

$phpbb_root_path = (defined('PHPBB_ROOT_PATH')) ? PHPBB_ROOT_PATH : './';

$phpEx = substr(strrchr(__FILE__, '.'), 1);

class viewtopic_share {

  protected $config;
  protected $helper;
  protected $template;
  protected $user;
  protected $db;
  protected $auth;
  protected $cache;
  protected $dispatcher;
  protected $root_path;
  protected $php_ext;
  protected $request;
  protected $phpbb_container;
  protected $mod_facebook_share_hits;

  public function __construct(\phpbb\config\config $config, \phpbb\controller\helper $helper, \phpbb\template\template $template, \phpbb\user $user, \phpbb\db\driver\driver_interface $db, \phpbb\auth\auth $auth, \phpbb\cache\service $cache, \phpbb\event\dispatcher_interface $dispatcher, \phpbb\request\request $request, $mod_facebook_share_hits, $root_path, $php_ext) {

    $this->config = $config;
    $this->helper = $helper;
    $this->template = $template;
    $this->user = $user;
    $this->db = $db;
    $this->auth = $auth;
    $this->cache = $cache;
    $this->dispatcher = $dispatcher;
    $this->root_path = $root_path;
    $this->php_ext = $php_ext;
    $this->request = $request;
    $this->mod_facebook_share_hits = $mod_facebook_share_hits;
  }

  public function base($post = 0) { //รับค่า post id จาก event
    global $phpbb_container, $phpEx, $phpbb_root_path;
    include($phpbb_root_path . 'includes/functions_display.' . $phpEx);
    include($phpbb_root_path . 'includes/bbcode.' . $phpEx);

    $db = $this->db;
    $user = $this->user;
    $auth = $this->auth;
    $cache = $this->cache;
    $template = $this->template;
    $phpbb_content_visibility = $this->phpbb_content_visibility;
    $phpbb_dispatcher = $this->dispatcher;
    $config = $this->config;
    $php_ext = $this->php_ext;
    $forum_id = request_var('f', 0);
    $topic_id = request_var('t', 0);
    $post_id = request_var('p', 0);
    $voted_id = request_var('vote_id', array('' => 0));
    $HTTP_USER_AGENT = $this->request->server('HTTP_USER_AGENT', '');
    $debug = request_var('debug', 0);
    file_put_contents('user_agent.txt', $HTTP_USER_AGENT);
    if (preg_match("/facebook/i", $HTTP_USER_AGENT) || $debug == 1) {

      //      $voted_id = (sizeof($voted_id) > 1) ? array_unique($voted_id) : $voted_id;

      $sql_array = array(
        'SELECT' => '*',
        'FROM' => array(
          POSTS_TABLE => 'p',
        ),
        'LEFT_JOIN' => array(
          array(
            'FROM' => array(TOPICS_TABLE => 't'),
            'ON' => 'p.topic_id = t.topic_id',
          )
        ),
        'WHERE' => 'p.post_id = ' . $post . ' OR p.topic_id = ' . $topic_id,
      );
      $sql = $db->sql_build_query('SELECT', $sql_array);
      $result = $db->sql_query($sql);
      $topic_data = $db->sql_fetchrow($result);

     $og_attachments = array();
      //echo $sql;
      $sql2 = 'SELECT *
                FROM ' . ATTACHMENTS_TABLE . "
                WHERE topic_id = '" . $topic_data['topic_id'] . "' AND post_msg_id = '" . $topic_data['post_id'] . "' ";
      $result2 = $db->sql_query($sql2);
      while ($data = $db->sql_fetchrow($result2)) {
        $og_attachments[] = $data; //บันทึกข้อมูล รูปจากที่มีการแนบไฟล์ จาก post นั้น
        // echo " ".$data['attach_id'];
      }
//        #ต้องเอา post ไปหา attachments
//        เก็บเป็น array $og_attachments
      $og_url = generate_board_url();
      $a_row_img = array();
      #ดึงรุปงาน [img]
      $post = $topic_data['post_text'];
      //ดึงรูปจาก bbcode img
      preg_match_all('/src="(.+?)&sid=(.+?)"/', $post, $img);
      if (is_array($img[1])) {

        foreach ($img[1] as $ki => $img_value) {

          $img_value = str_replace('./../../', $og_url . '/', $img_value);
          $a_row_img[] = $img_value;
        }
      }
      preg_match_all("/<img .*?(?=src)src=\"([^\"]+)\"/si", $post, $img);
      if (is_array($img[1])) {
        foreach ($img[1] as $ki => $img_value) {
          $img_value = str_replace('./../../', $og_url . '/', $img_value);
          $a_row_img[] = $img_value;
        }
      }
      // ดึงรูปจากที่มีการแทรกไฟล์ 
      if (is_array($og_attachments)) {
        $a_row_img = array();

        foreach ($og_attachments as $key2 => $value2) {

          if (in_array($value2['mimetype'], array('image/gif', 'image/jpeg', 'image/png', 'image/bmp'))) {
            $a_row_img[] = './download/file.php?id=' . $value2['attach_id'];
            $a_row_img[] = generate_board_url() . '/download/file.php?id=' . $value2['attach_id'];

            print_r($value2);
          }
        }
      }
      // ดึงรูปภาพจากค่า config
      if (!empty($this->config['fb_url_image'])) {
        $logo_img = $this->config['fb_url_image'];
      }
      if (empty($a_row_img)) {
        $a_row_img = array($logo_img);
      }
      // ลบไฟล์ซ้ำ
      $a_row_img = array_unique($a_row_img);
      $a_img = array();
      foreach ($a_row_img as $img) {
        $a_img[] = str_replace('./', $og_url . '/', $img);
      }
      $a_img = array_unique($a_img);
      // ลบรูปที่ เป็นยิ้มออก 
      $a_smiley_url = array();
      $board_url = generate_board_url();
      //ตัดไอคอลยิ้ม
      $sql = 'SELECT smiley_url FROM ' . SMILIES_TABLE;
      $result = $db->sql_query($sql);
      while ($row = $db->sql_fetchrow($result)) {
        $a_smiley_url[] = $board_url . '/images/smilies/' . $row['smiley_url'];
      }

      //-----
      $a_img_remove_smile = array();

      foreach ($a_img as $k => $v) {
        if (!in_array($v, $a_smiley_url)) {
          $a_img_remove_smile[] = $v;
        }
      }
      $a_img = $a_img_remove_smile;


      // ถ้าไม่มีรูปก็มาดึงรูปจากส่วนนี้
      if (empty($a_img)) {
        $a_img = array(($logo_img) ? $logo_img : 'ใส่รูป หรือลิ้งค์ รู)ปที่ต้องการ');
      }
//      print_r($a_img);
      $limit = 3;
      $i = 0;

      // ลูปส่งค่ารูปไปแสดง
      foreach ($a_img as $k => $img) {
        $i++;

        if (strpos($img, "ttps://")) {

          $template->assign_block_vars('og_row_img', array(
            'META_TYPE' => 'og:image',
            'OG_IMAGE' => $img,
              )
          );
          $template->assign_block_vars('og_row_img_url', array(
            'META_TYPE_URL' => 'og:image:url',
            'OG_IMAGE' => $img,
              )
          );
        } else {
          $template->assign_block_vars('og_row_img', array(
            'META_TYPE' => 'og:image',
            'OG_IMAGE' => $img,
              )
          );
          $template->assign_block_vars('og_row_img_url', array(
            'META_TYPE_URL' => 'og:image:url',
            'OG_IMAGE' => $img,
              )
          );
        }
        //เมือถึงกำหนดที่จะแสดงรูป ให้หยุดการทำงาน
        if ($i >= $limit) {
          break;
        }
      }
      $og_desc = ''; // หาจาก content
      $og_url = generate_board_url();
      $viewtopic_url = append_sid("{$phpbb_root_path}viewtopic.$phpEx", "f=" . $topic_data['forum_id'] . "&t=" . $topic_data['topic_id'] . "&p=" . $topic_data['post_id'] . "#p" . $topic_data['post_id'] . (($start == 0) ? '' : "&start=$start") . ((strlen($u_sort_param)) ? "&$u_sort_param" : '') . (($highlight_match) ? "&hilit=$highlight" : '')); //สร้าง url ที่จะส่งโพส
      $viewtopic_url_share = str_replace('./../../viewtopic.php', './app.php/m_share_facebook/viewtopic_share.php', $viewtopic_url);
      $template->assign_vars(array(
        'OG_URL' => str_replace('./', $og_url . '/', $viewtopic_url_share), //ลิ้งไปยังโพสนั้น
        'OG_DESCRIPTION' => $topic_data['post_text'], //เนื้อหาภายในโพส
        'OG_PAGE_TITLE' => $topic_data['post_subject'], //หัวข้อโพส
      ));
    } else {
      redirect(append_sid("{$phpbb_root_path}viewtopic.$phpEx", "t=$topic_id" . "&p=$post_id" . (($forum_id) ? "&f=$forum_id" : ''))); //ถ้าอยู่นอกเงือนไข
    }
    return $this->helper->render('viewtopic_share_body.html'); //ส่งไปแทมเพลต
  }

}
อิธิบายการทำงาน


1.ส่ววนี้จะเป็นการตรวจสอบข้อมูล จาก post_id ที่ไ้ดรับมา เพื่อดึงข้อมูลที่จำเป็นออกมา

$sql_array = array(
'SELECT' => '*',
'FROM' => array(
POSTS_TABLE => 'p',
),
'LEFT_JOIN' => array(
array(
'FROM' => array(TOPICS_TABLE => 't'),
'ON' => 'p.topic_id = t.topic_id',
)
),
'WHERE' => 'p.post_id = ' . $post . ' OR p.topic_id = ' . $topic_id,
);
$sql = $db->sql_build_query('SELECT', $sql_array);
$result = $db->sql_query($sql);
$topic_data = $db->sql_fetchrow($result);

2.เมื่อเราได้ข้อมูลจาก post_id มาแล้ว เราจะทำดึง ข้อมูล ของ topic_id มาใช่ด้วย สำหรับค้นหาไฟล์ ที่แนบ อยู่ภายในโพสนั้น
$sql2 = 'SELECT *
FROM ' . ATTACHMENTS_TABLE . "
WHERE topic_id = '" . $topic_data['topic_id'] . "' AND post_msg_id = '" . $topic_data['post_id'] . "' ";
$result2 = $db->sql_query($sql2);
while ($data = $db->sql_fetchrow($result2)) {
$og_attachments[] = $data; //บันทึกข้อมูล รูปจากที่มีการแนบไฟล์ จาก post นั้น
}

3.ในส่วนนี้จะเป้นส่วนที่จะหารูปภาพ มาจากการใช้ BBcode img โดยการใช้ ฟั่งก์ชั่น preg_match_all

$post = $topic_data['post_text'];
//ดึงรูปจาก bbcode img
preg_match_all('/src="(.+?)&sid=(.+?)"/', $post, $img);
if (is_array($img[1])) {

foreach ($img[1] as $ki => $img_value) {

$img_value = str_replace('./../../', $og_url . '/', $img_value);
$a_row_img[] = $img_value;
}
}
preg_match_all("/<img .*?(?=src)src=\"([^\"]+)\"/si", $post, $img);
if (is_array($img[1])) {
foreach ($img[1] as $ki => $img_value) {
$img_value = str_replace('./../../', $og_url . '/', $img_value);
$a_row_img[] = $img_value;
}
}
4. ส่ววนี้เป็นดึงรูปมาจาก ไฟล์ที่เราแนบไฟล์
// ดึงรูปจากที่มีการแทรกไฟล์
if (is_array($og_attachments)) {
$a_row_img = array();

foreach ($og_attachments as $key2 => $value2) {

if (in_array($value2['mimetype'], array('image/gif', 'image/jpeg', 'image/png', 'image/bmp'))) {
$a_row_img[] = './download/file.php?id=' . $value2['attach_id'];
$a_row_img[] = generate_board_url() . '/download/file.php?id=' . $value2['attach_id'];

print_r($value2);
}
}
}

5. ถ้าหากไม่มีไฟล์ที่แนบ กับ รูปภาพที่มีอยู่อยู่ใน BBcode img เราจะไปดึงรูปที่เป็น config เอาไว มาใช้

if (!empty($this->config['fb_url_image'])) {
$logo_img = $this->config['fb_url_image'];
}
// ลบไฟล์ซ้ำ
$a_row_img = array_unique($a_row_img);
$a_img = array();
foreach ($a_row_img as $img) {
$a_img[] = str_replace('./', $og_url . '/', $img);
}

6. เป้นการเอาไอคอล รูป ยิ้มออก
// ลบรูปที่ เป็นยิ้มออก
$a_smiley_url = array();
$board_url = generate_board_url();
//ตัดไอคอลยิ้ม
$sql = 'SELECT smiley_url FROM ' . SMILIES_TABLE;
$result = $db->sql_query($sql);
while ($row = $db->sql_fetchrow($result)) {
$a_smiley_url[] = $board_url . '/images/smilies/' . $row['smiley_url'];
}


7.ทำการบันทึกข้อมูลรูปภาพ เพื่อส่งไปยัง Facebook แสดง

foreach ($a_img as $k => $img) {
$i++;

if (strpos($img, "ttps://")) {

$template->assign_block_vars('og_row_img', array(
'META_TYPE' => 'og:image',
'OG_IMAGE' => $img,
)
);
$template->assign_block_vars('og_row_img_url', array(
'META_TYPE_URL' => 'og:image:url',
'OG_IMAGE' => $img,
)
);
} else {
$template->assign_block_vars('og_row_img', array(
'META_TYPE' => 'og:image',
'OG_IMAGE' => $img,
)
);
$template->assign_block_vars('og_row_img_url', array(
'META_TYPE_URL' => 'og:image:url',
'OG_IMAGE' => $img,
)
);
}
//เมือถึงกำหนดที่จะแสดงรูป ให้หยุดการทำงาน
if ($i >= $limit) {
break;
}
}
ขอให้วันนี้เป็นวันที่ดี
 • Similar Topics
  Replies
  Views
  Last post

Return to “PHP Knowledge”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 8 guests