วิธีการจัดทำการระบบแจ้้งเตือนใน phpbb

PHP Knowledge เป็น บอร์ดรวามความรู้ php เน้นบทความ แนวทางการเขียนโปรแกรม บันทึกกันลืม เพื่อให้สมาชิกได้เขียนความรู้ที่ตัวเองมีให้สมาชิกท่านอื่นๆ ได้ เข้ามาอ่าน และ ไว้อ่านเองกันลืมด้วย

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

User avatar
Ittichai_chupol
PHP VIP Members
PHP VIP Members
Posts: 5410
Joined: 19/09/2018 10:33 am

วิธีการจัดทำการระบบแจ้้งเตือนใน phpbb

Post by Ittichai_chupol »

การใช้งานเว็บไซต์นั้นผู้ที่เข้ามาคงอยากได้รับความสะดวกต่อการใช้งานให้มากที่สุด เพื่อที่จะได้ทั้งการประหยัดด้านเวลา หรือการไม่ต้องเสี่ยงที่จะพลาดโอกาสต่างๆของสมาชิกผู้ใช้งานคนนั้นได้ ซึ่งการที่จะทำให้ผู้ใช้งานนั้นทราบถึงโอกาสเหล่านยั้นได้ในเว็บไซต์นั้นๆก็ควรที่จะมีระบบที่เป็นการแจ้งเตือน แต่โดยทั้งนี้รูปแบบการที่จะสร้างการที่จะสร้างระบบที่ใช้สำหรับการแจ้งเตือนนี้ ก็มีความแตกต่างกันต่ามแต่ผู้ที่จะพัฒนาออกมา ร่วมทั้งภาษาที่ใช้ในการพัฒนานั้นด้วย เพราะว่า php python หรือภาษาอื่นๆนั้นก็ร่วนแต่จะมีรูปแบบฟังชั่น การทำงานต่างกันไป อย่างเช่น เว็บบอร์ด phpbb นั้นก็จะมีขั้นตอน หลายขั้นตอน โดยวิธีการที่จะสร้างระบบการแจ้งเตือนนัน้มีขั้นตอนดังนี้

1.นำโคดนี้ไปใส่ใน ext.php

Code: Select all  function enable_step($old_state) {
    switch ($old_state) {
      case '': // Empty means nothing has run yet
        // Enable board rules notifications
        $phpbb_notifications = $this->container->get('notification_manager');
        $phpbb_notifications->enable_notifications('notification.type.m_member_packages'); //ปรับเปลี่ยนตาม Extension ตามต้องการ
        return 'notifications';
        // เพิ่ม ประเภทใน การตั้งค่าของ ตั้งค่าส่วนตัว > ตั้งค่าการเตือน
        break;

      default:

        // Run parent enable step method
        return parent::enable_step($old_state);

        break;
    }
  }

  function disable_step($old_state) {
    switch ($old_state) {
      case '': // Empty means nothing has run yet
        // Disable board rules notifications
        $phpbb_notifications = $this->container->get('notification_manager');
        $phpbb_notifications->disable_notifications('notification.type.m_member_packages'); //ปรับเปลี่ยนตาม Extension ตามต้องการ
        return 'notifications';

        break;

      default:

        // Run parent disable step method
        return parent::disable_step($old_state);

        break;
    }
  }

  function purge_step($old_state) {
    switch ($old_state) {
      case '': // Empty means nothing has run yet
        try {
          // Purge board rules notifications
          $phpbb_notifications = $this->container->get('notification_manager');
          $phpbb_notifications->purge_notifications('notification.type.m_member_packages'); //ปรับเปลี่ยนตาม Extension ตามต้องการ
        } catch (\phpbb\notification\exception $e) {
          // continue
        }
        return 'notifications';
        break;

      default:
        return parent::purge_step($old_state);
        break;
    }
  }

2.สร้างไฟล์ notifyhelper.php ในโฟลเดอร์ controller

Code: Select all

<?php

namespace mindphp\m_member_packages\controller;

use Symfony\Component\DependencyInjection\Container;

class notifyhelper {
  public function __construct(\phpbb\config\config $config, \phpbb\db\driver\driver_interface $db, \phpbb\request\request $request, \phpbb\template\template $template, \phpbb\user $user, Container $phpbb_container, $root_path, $php_ext) {
    $this->config = $config;
    $this->db = $db;
    $this->request = $request;
    $this->template = $template;
    $this->user = $user;
    $this->phpbb_container = $phpbb_container;
    $this->root_path = $root_path;
    $this->php_ext = $php_ext;
  }
  public function test($i) {
    echo '</pre>';
    print_r($i);
    echo '</pre>';
  }
  public function notify($type, $topic_id, $post_id, $post_subject, $poster_user, $liker_user, $post_username, $poster_id) {
    $notification_data = array(
      'topic_id' => (int) $topic_id,
      'post_id' => (int) $post_id,
      'post_subject' => $post_subject,
      'user_id' => (int) $poster_user,
      'requester_id' => (int) $liker_user,
      'post_username' => $post_username,
      'poster_id' => $poster_id,
    );


    $phpbb_notifications = $this->phpbb_container->get('notification_manager');
    if ($notification_data['requester_id'] != $notification_data['user_id']) {
      switch ($type) {
        case 'add':
          $phpbb_notifications->add_notifications('notification.type.m_member_packages', $notification_data); //ส่งค่าไปเพื่อบันทึกข้อมูลสำหรับการแจ้งเตือน
          break;
        case 'remove':
          $phpbb_notifications->delete_notifications('notification.type.m_member_packages', $notification_data['user_id']); //
          break;
      }
    }
  }

}
3.สร้างส่วนการเรียกใช้งาน ในไฟล์ services.yml

Code: Select all

<?php

namespace mindphp\m_member_packages\controller;

use Symfony\Component\DependencyInjection\Container;

class notifyhelper {
  public function __construct(\phpbb\config\config $config, \phpbb\db\driver\driver_interface $db, \phpbb\request\request $request, \phpbb\template\template $template, \phpbb\user $user, Container $phpbb_container, $root_path, $php_ext) {
    $this->config = $config;
    $this->db = $db;
    $this->request = $request;
    $this->template = $template;
    $this->user = $user;
    $this->phpbb_container = $phpbb_container;
    $this->root_path = $root_path;
    $this->php_ext = $php_ext;
  }
  public function test($i) {
    echo '</pre>';
    print_r($i);
    echo '</pre>';
  }
  public function notify($type, $topic_id, $post_id, $post_subject, $poster_user, $liker_user, $post_username, $poster_id) {
    $notification_data = array(
      'topic_id' => (int) $topic_id,
      'post_id' => (int) $post_id,
      'post_subject' => $post_subject,
      'user_id' => (int) $poster_user,
      'requester_id' => (int) $liker_user,
      'post_username' => $post_username,
      'poster_id' => $poster_id,
    );


    $phpbb_notifications = $this->phpbb_container->get('notification_manager');
    if ($notification_data['requester_id'] != $notification_data['user_id']) {
      switch ($type) {
        case 'add':
          $phpbb_notifications->add_notifications('notification.type.m_member_packages', $notification_data);
          break;
        case 'remove':
          $phpbb_notifications->delete_notifications('notification.type.m_member_packages', $notification_data['user_id']);
          break;
      }
    }
  }

}
4.สร้างโฟลเดอร์ ชื่อว่า notification และสร้างไฟล์ php m_member_packages.php

Code: Select all

<?php
namespace mindphp\m_member_packages\notification;
class m_member_packages extends \phpbb\notification\type\base {
  protected $helper;
  public function __construct(\phpbb\user_loader $user_loader, \phpbb\db\driver\driver_interface $db, \phpbb\cache\driver\driver_interface $cache, $user, \phpbb\auth\auth $auth, \phpbb\config\config $config, \phpbb\controller\helper $helper, $phpbb_root_path, $php_ext, $notification_types_table, $notifications_table, $user_notifications_table, $table_prefix) {
    $this->user_loader = $user_loader;
    $this->db = $db;
    $this->cache = $cache;
    $this->user = $user;
    $this->auth = $auth;
    $this->config = $config;
    $this->helper = $helper;
    $this->phpbb_root_path = $phpbb_root_path;
    $this->php_ext = $php_ext;
    $this->notification_types_table = $notification_types_table;
    $this->notifications_table = $notifications_table;
    $this->user_notifications_table = $user_notifications_table;
    $this->table_prefix = $table_prefix;
  }
  public function get_type() {
    return 'notification.type.m_member_packages';
  }

  protected $language_key = 'NOTIFICATION_ADD_M_MEMBER_PAKAGE';
  public static $notification_option = array(
    'lang' => 'NOTIFICATION_TYPE_M_MEMBER_PAKAGE',
  );
  public function is_available() {
    return true;
  }
  protected $user_loader;
  public function set_user_loader(\phpbb\user_loader $user_loader) {

    $this->user_loader = $user_loader;
  }
  public static function get_item_id($data) {
    return $data['requester_id'];
  }
  public static function get_item_parent_id($data) {

    return $data['post_id'];
  }
  public function find_users_for_notification($data, $options = array()) {
    $update_notifications = array();
    $sql = 'SELECT n.*
        FROM ' . NOTIFICATIONS_TABLE . ' n, ' . NOTIFICATION_TYPES_TABLE . ' nt
        WHERE n.notification_type_id = ' . (int) $this->notification_type_id . '
        AND n.item_parent_id = ' . (int) self::get_item_parent_id($data) . '
        AND n.notification_read = 0
        AND nt.notification_type_id = n.notification_type_id
        AND nt.notification_type_enabled = 1';
    // echo $sql;
    $result = $this->db->sql_query($sql);
    $nofify_user = $this->db->sql_fetchrow($result);
    if ($nofify_user) {
      foreach ($nofify_user as $row) {
        $notification = $this->notification_manager->get_item_type_class($this->get_type(), $nofify_user);
        $update_responders = $notification->add_responders($data);
        if (!empty($update_responders)) {
          $sql = 'UPDATE ' . NOTIFICATIONS_TABLE .
              ' SET ' . $this->db->sql_build_array('UPDATE', $update_responders) . '
              WHERE notification_id = ' . $nofify_user['notification_id'];
          $this->db->sql_query($sql);
        }
      }
    } else {
      $users = array();
      $users[$data['user_id']] = array('');
      $this->user_loader->load_users(array_keys($users));
      return $this->check_user_notification_options(array_keys($users), $options);
    }
  }
  public function get_avatar() {
    $users = array($this->get_data('requester_id'));
    $this->user_loader->load_users($users);

    return $this->user_loader->get_avatar($this->get_data('requester_id'));
  }
  public function get_title() {
    $responders = $this->get_data('responders');
    $usernames = array();
    if (!is_array($responders)) {
      $responders = array();
    }
    $responders = array_merge(array(array(
        'poster_id' => $this->get_data('requester_id'),
        'username' => $this->get_data('post_username'),
      )), $responders);
    $responders_cnt = sizeof($responders);
    $responders = $this->trim_user_ary($responders);
    $trimmed_responders_cnt = $responders_cnt - sizeof($responders);

    foreach ($responders as $responder) {

      if ($responder['username']) {
        $usernames[] = $responder['username'];
      } else {

        $usernames[] = $this->user_loader->get_username($responder['poster_id'], 'no_profile');
      }
    }

    if ($trimmed_responders_cnt > 2) {
      $usernames[] = $this->user->lang('NOTIFICATION_MANY_OTHERS');
    } else if ($trimmed_responders_cnt) {
      $usernames[] = $this->user->lang('NOTIFICATION_X_OTHERS', $trimmed_responders_cnt);
      print_r($usernames);

   
    }

    return $this->user->lang(
            $this->language_key, phpbb_generate_string_list($usernames, $this->user), $responders_cnt
    );
  }

  public function get_url() {
    return append_sid($this->phpbb_root_path . 'viewtopic.' . $this->php_ext, "t=&p=&s=#s" . $sid);
  }

  public function get_reference() {
    return $this->user->lang(
            'NOTIFICATION_ADD_LIKE_POST', censor_text($this->get_data('post_subject'))
    );
  }

  public function get_email_template() {

    return '@mindphp_m_member_packages/notification_m_member_packages_email';
  }

  public function get_email_template_variables() {

    return array(
      'USERNAME' => htmlspecialchars_decode($this->user_loader->get_username($this->get_data('poster_id'), 'username')),
      'POST_TITLE' => htmlspecialchars_decode(censor_text($this->get_data('post_subject'))),
      'USER_LINK' => htmlspecialchars_decode($this->user_loader->get_username($this->get_data('requester_id'), 'no_profile')),
      'U_NEWEST_POST' => generate_board_url() . "/viewtopic.{$this->php_ext}?p={$this->get_data('post_id')}&t={$this->item_parent_id}&e=1&view=unread#unread",
      'U_TOPIC' => generate_board_url() . "/viewtopic.{$this->php_ext}?fp={$this->get_data('post_id')}&t={$this->item_parent_id}",
    );
  }

  public function create_insert_array($data, $pre_create_data = array()) {
    $this->set_data('requester_id', $data['requester_id']);
    $this->set_data('post_id', $data['post_id']);
    $this->set_data('topic_id', $data['topic_id']);
    $this->set_data('post_subject', $data['post_subject']);
    $this->set_data('post_username', $data['post_username']);
    $this->set_data('poster_id', $data['poster_id']);


    print_r($data);


    return parent::create_insert_array($data, $pre_create_data);
  }
  public function users_to_query() {

    $responders = $this->get_data('responders');
    $users = array(
      $this->get_data('poster_id'),
    );

    if (is_array($responders)) {
      foreach ($responders as $responder) {
        $users[] = $responder['poster_id'];
      }
    }

    return $this->trim_user_ary($users);
  }
  public function add_responders($data) {
    // print_r($data);
    // Do not add them as a responder if they were the original poster that created the notification
    if ($this->get_data('poster_id') == $data['requester_id']) {
      // คนที่ like ต้องไม่ตรงกับ เจ้าของโพสต์
      return array();
    }
    $responders = $this->get_data('responders');
    $responders = ($responders === null) ? array() : $responders;

    if (sizeof($responders) > 25) {
      return array();
    }

    foreach ($responders as $responder) {
      // Do not add them as a responder multiple times
      if ($responder['poster_id'] == $data['requester_id']) {

        return array();
      }
    }

    $responders[] = array(
      'poster_id' => $data['requester_id'],
      'username' => (($data['requester_id'] == ANONYMOUS) ? $data['poster_name'] : ''),
    );

    $this->set_data('responders', $responders);

    $serialized_data = serialize($this->get_data(false));

    // If the data is longer then 4000 characters, it would cause a SQL error.
    // We don't add the username to the list if this is the case.
    if (utf8_strlen($serialized_data) >= 4000) {
      return array();
    }

    return array('notification_data' => $serialized_data);
  }
  public function trim_user_ary($users) {
    if (sizeof($users) > 3) {
      array_splice($users, 2);
    }
    return $users;
  }

}
ผลลัพธ์ทีไ้รับ
PHP Knowledge-1.png
PHP Knowledge-1.png (26.01 KiB) Viewed 1190 times
บทความที่เกี่ยวข้อง

การสร้าง Extension ใน phpbb
การสร้าง controller สำหรับ phpbb
Event listenner - เขียน Extension บน phpBB 3.1
ขอให้วันนี้เป็นวันที่ดี
 • Similar Topics
  Replies
  Views
  Last post

Return to “PHP Knowledge”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 6 guests