ความหมายของ DML (ดีเอ็มเอล) - Data Manipulation Language คืออะไร

SQL Knowledge ทั้ง sql มาตรฐาน หลักการออกแบบฐานข้อมูล ความสัมพันธ์ของ ตาราง Mysql , PGSQL, Oracle, MSSQL

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

User avatar
pprn
PHP Super Hero Member
PHP Super Hero Member
Posts: 565
Joined: 02/07/2018 10:45 am

ความหมายของ DML (ดีเอ็มเอล) - Data Manipulation Language คืออะไร

Post by pprn »

 • DML (Data Manipulation Language) คือ ประเภทหนึ่งของคำสั่งภาษา SQL เป็นภาษาสำหรับจัดการข้อมูลที่จัดเก็บอยู่ใน
ตารางฐานข้อมูล (Database) ซึ่งในกลุ่มภาษา DML นั้นจะครอบคลุมการจัดการข้อมูลทั้งหมด เช่น การเพิ่ม (INSERT), แก้ไข (UPDAT),

ค้นหา (SELECT) และลบข้อมูล (DELETE) โดยคำสั่งต่าง ๆ มีดังนี้


1. คำสั่ง SELECT
 • เป็นคำสั่งที่ใช้ในการเรียกค้นข้อมูลจากฐานข้อมูล (Database) มาแสดงตามที่ผู้ใช้ต้องการในการเรียกค้นข้อมูลสามารถใช้คำสั่งได้หลายลักษณะ
เช่น การ SELECT ไม่มีมีเงื่อนไข, การ SELECT แบบมีเงื่อนไข และการ SELECT โดยใช้ฟังก์ชั่น (function) ต่างๆ เป็นต้น ดังตัวอย่างต่อไปนี้


[list][list]1.1. การ SELECT ไม่มีมีเงื่อนไข [/list][/list]
   • โค้ด SELECT แบบไม่มีเงื่อนไข
   • Code: Select all

    SELECT column_name
    FROM table_name
  • อธิบายโค้ด SELECT ไม่มีมีเงื่อนไข
    • - table_name คือ ชื่อตารางข้อมูล
     - column_name คือ ชื่อคอลัมน์
[list][list]1.1. การ SELECT แบบมีเงื่อนไข (SELECT...WHERE...) [/list][/list]
   • โค้ด SELECT แบบมีเงื่อนไข (SELECT...WHERE...)
   • Code: Select all

    SELECT column_name
    FROM table_name
    WHERE condition;
  • อธิบายโค้ด SELECT แบบมีเงื่อนไข (SELECT...WHERE...)
    • - table_name คือ ชื่อตารางข้อมูล
     - column_name คือ ชื่อคอลัมน์
     - condition คือ เงื่อนไข
[list][list]1.1. การ SELECT โดยใช้ฟังก์ชั่น (function) ต่างๆ [/list][/list]
   • โค้ด SELECT โดยใช้ฟังก์ชั่น (function) ต่างๆ
   • ฟังก์ชั่น (function) พิเศษนี้นำไปใช้โดยใส่ไว้หลังคำสั่ง SELECT และตามด้วยชื่อคอลัมน์ เป็นการกำหนดว่าให้ฟังก์ชั่นนี้กระทำกับ คอลัมน์ใด ๆ
   • Code: Select all

    SELECT funtion column_name
    FROM table_name
   • อธิบายโค้ด SELECT โดยใช้ฟังก์ชั่น (function) ต่างๆ
     • - table_name คือ ชื่อตารางข้อมูล
      - field_name (ชื่อฟิลด์) หรือก็คือ column_name (ชื่อคอลัมน์)
    • เป็นคำสั่งพิเศษที่มีอยู่ในภาษา SQL ได้แก่คำสั่งต่อไปนี้
     • - COUNT ใช้สำหรับนับจำนวนแถวข้อมูลของคอลัมน์ ว่าในคอลัมน์นั้นมีข้อมูลจำนวนกี่แถว

      - SUM ใช้สำหรับหาผลรวมข้อมูลที่เป็นตัวเลขของคอลัมน์

      - AVG ใช้สำหรับหาค่าเฉลี่ยของข้อมูลที่เป็นตัวเลขของคอลัมน์

      - MAX ใช้สำหรับหาค่าข้อมูลตัวเลขที่มากที่สุดของคอลัมน์

      - MIN ใช้สำหรับหาค่าข้อมูลตัวเลขที่น้อยที่สุดของคอลัมน์

  2. คำสั่ง INSERT
  • INSERT คือ คำสั่งเพื่อเพิ่มข้อมูลเข้าไปในตาราง โดยมีรูปแบบดังนี้
   • โค้ด INSERT
   • Code: Select all

    INSERT INTO table_name
     VALUES ( 'value_1', 'value_2', ...);
   • อธิบายโค้ด INSERT
     • - table_name คือ ชื่อตารางข้อมูล
      - value1,value_2 คือ ค่าที่ต้องการใส่ลงไป
  3. คำสั่ง UPDATE (อัพเดท)
  • UPDATE คือ คำสั่งสำหรับการปรับปรุง หรือแก้ไขข้อมูลในตารางข้อมูล โดยสามารถใช้งานรวมกับคำสั่ง WHERE เพื่อสร้างเงื่อนไขในการแก้ไขข้อมูล
   • โค้ด UPDATE (อัพเดท)
   • Code: Select all

    UPDATE table_name
    SET field_name = value_1
    WHERE condition
   • อธิบายโค้ด UPDATE (อัพเดท)
     • - table_name คือ ชื่อตารางข้อมูล
      - field_name (ชื่อฟิลด์) หรือก็คือ column_name (ชื่อคอลัมน์)
      - value คือ ค่าที่ต้องการใส่ลงไป
      - condition คือ เงื่อนไข

  4. คำสั่ง DELETE
  • DELETE คือ คำสั่งเพื่อลบแถวข้อมูลออกจากตาราง ซึ่งจะลบข้อมูลเฉพาะที่ตรงกับเงื่อนไขที่ต้องการ โดยมีรูปแบบดังนี้
   • โค้ด DELETE
   • อธิบายโค้ด
     • - table_name คือ ชื่อตารางข้อมูล
      - condition คือ เงื่อนไข

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  _____________________________________________________________________________________________
  บทความนี้เเป็นบทความที่จัดทำขึ้นเพื่อเนะนำเครื่องมือช่วยสำหรับนักพัฒนา SQL ซึ่งเป็นความรู้พื้นฐานในการพัฒนา phpMyadmin ต่อไป เเละขอเเนะนำความรู้ที่เกี่ยวข้องกับโดยสามารถศึกษาได้จากบทเรียน SQL ได้ที่นี่ เพื่อเพิ่มความเข้าใจในการใช้งานเครื่องมือต่างๆ ค่ะ
  _____________________________________________________________________________________________

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  • Similar Topics
   Replies
   Views
   Last post

  Return to “SQL Knowledge”

  Who is online

  Users browsing this forum: No registered users and 6 guests