Page 1 of 1

การเปลี่ยนภาพประจำตัวบน Skype

Posted: 09/02/2015 3:24 pm
by thitikorn_lp
การเปลี่ยนภาพประจำตัวบน Skype มีขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. >> เข้าไปที่ SkypeProfileChange Your Picture...
2015-02-09_15-13-11.png
2015-02-09_15-13-11.png (204.29 KiB) Viewed 304 times
2. >> จะมีหน้าต่างเด้งขึ้นมา ให้เราเลือกว่า ต้องการ เลือกจากภาพในเครื่อง หรือ ถ่ายภาพใหม่
- Browse... : เลือกภาพจากในเครื่อง // จะเด้งหน้าต่างให้เราเลือกภาพที่อยู่ในเครื่อง
2015-02-09_15-18-09.png
2015-02-09_15-18-09.png (186.19 KiB) Viewed 304 times
- Take a picture... : ถ่ายภาพจากกล้องปัจจุบัน
2015-02-09_15-15-46.png
2015-02-09_15-15-46.png (115.9 KiB) Viewed 304 times
3. >> เมื่อเลือกหรือถ่ายภาพเสร็จแล้ว หน้าต่างจะให้เลือกว่า ต้องการเลือก/ถ่ายภาพใหม่ (Try again) หรือ ต้องการใช้ภาพนี้ (Use this picture)
2015-02-09_15-15-24.png
2015-02-09_15-15-24.png (114.82 KiB) Viewed 304 times
4. >> เมื่อกด Use this picture ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยสำหรับการเปลี่ยนรูปภาพประจำตัวของเรา