Page 1 of 1

เทคนิค Photoshop วิธีการทำพื้นหลังเป็นแบบลำแสงพระอาทิตย์ Photoshop cs6

Posted: 07/10/2016 5:50 pm
by pnut
:icon_plusone: เทคนิค Photoshop วิธีการทำพื้นหลังเป็นแบบลำแสงพระอาทิตย์ Photoshop cs6:icon_plusone:
เทคนิค Photoshop วิธีการทำพื้นหลังเป็นแบบลำแสงพระอาทิตย์ Photoshop cs6 โดยมีวิธีการขั้นตอนการทำดังนี้
1.สร้างไฟล์ขึ้นมาเปล่าขึ้นมาหนึ่งไฟล์เลือกขนาดที่ต้องการใช้ และทำการดับเบิลคลิกที่ Layer Background แล้วทำการตั้งชื่อ
1.jpg
334.png
334.png (43.48 KiB) Viewed 2505 times
2.ทำการเปลี่ยน Foregroundเป็นสีดำ และ Background เป็นสีขาว
3.ทำการเลือกเมนู Filter -> Filter Gallery...
34.png
34.png (55.32 KiB) Viewed 2505 times
4.ทำการเลือก Sketch
5.ทำการเลือก Halftone Pattern
6.ให้กำหนด Size และ Contrast โดยให้ทำหนด Size=8และ Contrast=50 แล้วกด OK
556.png
556.png (80.41 KiB) Viewed 2505 times
7.ทำการปรับให้อยู่แนวตรง โดยทำการคลิก Image -> Image Rotation -> 90ฺ CW
2016-10-07_173918.png
2016-10-07_173918.png (36.71 KiB) Viewed 2505 times
8.ทำการเลือก Filtr->Distorst -> Coordinates
778.png
778.png (34.76 KiB) Viewed 2505 times
9.ทำการเลือก Rectangular to Polar แล้วกด OK
ddd.png
ddd.png (41.76 KiB) Viewed 2505 times