ความหมายและความรู้เกี่ยวกับโลจิสติกส์

Microsoft Office Knowledge Word, Excel, powerpoint, line , โปรแกรมเสริมต่างๆ

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

dawthana
PHP Super Hero Member
PHP Super Hero Member
Posts: 604
Joined: 07/12/2016 10:55 am

ความหมายและความรู้เกี่ยวกับโลจิสติกส์

Post by dawthana »

122.png
122.png (180.25 KiB) Viewed 215 times
ความหมายของโลจิสติกส์
Logistic(โลจิสติกส์) หมายถึง ต้นทุนด้านการขนส่งของประเทศ การผลิตสินค้าหรือการบริการต่างๆ ย่อมต้องมีการติดต่อ ขนส่ง เช่น ขนส่งวัตถุดิบจากแหล่งวัตถุดิบไปยังโรงงานผ่านกระบวนการผลิตจนเป็นสินค้า จากนั้นต้องมีการขนส่งสินค้าสู่ตลาด เพื่อกระจายให้ถึงผู้บริโภค  ต้นทุนด้านการขนส่งมิได้หมายถึงเฉพาะค่าใช้จ่ายของยานพาหนะ แต่รวมถึงวิธีการบรรจุ หีบห่อ ขนถ่าย และป้อนเข้าโรงงาน หากทำได้รวดเร็ว ประหยัด มีการสูญเสียน้อย  นั่นย่อมหมายถึงมีต้นทุนต่ำ ในการกระจายผลผลิตสู่ตลาดและผู้บริโภคก็ต้องมีต้นทุนต่ำด้วย
การติดต่อสื่อสาร เพื่อการสั่งซื้อทั้งวัตถุดิบและสินค้า   ต้องสะดวกรวดเร็วและชัดเจน ระบบการถ่ายทอดส่งข้อมูลสารสนเทศ หรือ ไอที ต้องมีเครือข่าย   ที่เชื่อมต่อทั้งในประเทศและกับต่างประเทศอย่างทั่วถึง และเชื่อมโยงกับระบบอื่น ๆ ตั้งแต่แหล่งวัสดุ โรงงานผลิต กรมศุลกากรจน ถึงผู้ซื้อ  และมีมาตรฐานที่เป็นสากล   เพื่อมิให้มีการผิดพลาดเกิดขึ้น ไม่สูญเสีย สามารถประหยัดต้นทุนสินค้าได้ ประเทศต่าง ๆ ในโลกกำลังรณรงค์ด้านโลจิสติกส์ เพื่อลดต้นทุนผลผลิตของประเทศโดยเฉพาะด้านการขนส่ง
ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์ จึงครอบคลุมหลายฝ่าย ตั้งแต่แหล่งวัตถุดิบ วิธีการบรรจุ ขนถ่าย กระบวนการส่ง-รับของ ผู้จัดสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งต่าง ๆ ทั้งระบบถนน ระบบราง ท่าเรือ ท่าอากาศยาน ศุลกากร และโรงเก็บสินค้า เป็นต้น ต้นทุนด้านการขนส่งจะต่ำได้ต่อเมื่อการขนถ่ายและนำส่งผลิตภัณฑ์ถึงจุดหมายโดยเร็ว สูญเสียน้อย สินค้าถึงมือผู้รับตามเวลาโดยเร็ว ขั้นตอนกระบวนการศุลกากรทั้งนำเข้า-ส่งออก สะดวกรวดเร็ว ไม่ต้องเสียค่าเช่าโรงเก็บสินค้าหรือตู้คอนเทนเนอร์นานวัน ลดดอกเบี้ยของต้นทุนลงได้ด้วย

การวัดประสิทธิภาพที่เกิดจากการดำเนินการในกิจกรรมโลจิสติกส์
- ต้นทุนที่ใช้ในกิจกรรมโลจิสติกส์
- การตอบสนองอย่างรวดเร็ว เช่น อัตราการหวุนเวียนสินค้า รอบเวลาในการจัดส่งสินค้า
- ความพึงพอใจของลูกค้า
- ความพึงพอใจของทีมงาน

กิจกรรมที่สำคัญของโลจิสติกส์
1. Order (ออเดอร์) management (เมเนจเม้นท์)/Customer Service (คัสโตเมอร์ เซอวิส) คือการจัดการการรับหรือส่งสินค้า และการบริการลูกค้า
2. Packaging (แพคคิง) คือ การคัดเลือกบรรจุภัณฑ์เพื่อมาใช้บรรจุสินค้า
3 .Material (มะเทียเรียล) handling (แฮนดิ้ง) คือ การขนถ่ายวัสดุภายในโรงงาน หรือ ในคลังสินค้า
4. Transportations (ทรานสปอร์ตเทชั่น) /Mode of transportations (โหมด อ๊อฟ ทรานสปอร์ตเทชั่น) (Domestic & International (โดเมซทิค & อินเตอร์เนชั่ลเนล)) คือ การขนส่งสินค้าระหว่างสถานที่ต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ
5. Warehouse management (แวร์เฮ้า เมเนจเม้นท์) (Layout (เลเอ้าท์), locations (โลเคชั่น), control technology (คอลโทรลเคโนโลยี)/equipment (อิควีพเม็นท), facility (ฟะซีลอิทิ)) คือ การจัดการคลังสินค้า ไม่ว่าจะเป็นการวางผังสินค้า หรือ สถานที่ ที่จะตั้งคลังสินค้า
6. Inventory control systems (อีนเฝ็นโทริ คอนโทรล ซิศเท็มส์)(Qty (คิวตี้))/ material management (มะเทียเรียล เมเนจเม้นท์)คือ ระบบในการบริหารสินค้าคงคลัง เพื่อให้เกิดการหมุนเวียนหรือกระจายสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7. Supplier management (ซัพพลายเออร์ เมเนจเม้นท์)/material management คือ การบริหารจัดการผู้ผลิตวัตถุดิบให้เรา (Supplier (ซัพพลายเออร์)) เพื่อให้ได้ วัตถุดิบที่มีคุณภาพ และ เพียงพอต่อความต้องการในเวลาที่เหมาะสม
8. Distribution center (ดิสทริบิ้วชั่น เซ็นเตอร์)/distribution hub (ดิสทริบิ้วชั่น ฮับ) คือ การกำหนดแหล่งที่ตั้งในการกระจายสินค้า เพื่อให้เกิดการกระจายสินค้าได้อย่างทั่วถึง
9.Manufacturing/production control (โปรดักชั่น คอนโทรล) คือ ระบบควบคุมการผลิต

Return to “Microsoft Office Knowledge & line & Etc”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 14 guests