การสร้างเอกสารด้วย Google shee

Microsoft Office Knowledge Word, Excel, powerpoint, line , โปรแกรมเสริมต่างๆ

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

Rujikon
PHP Super Member
PHP Super Member
Posts: 491
Joined: 02/05/2018 9:57 am

การสร้างเอกสารด้วย Google shee

Post by Rujikon » 08/05/2018 1:59 pm

Google Sheets ก็เป็น Apps ในกลุ่มของ Google Drive ซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ของ Google มีลักษณะ
การท างานคล้ายๆ กับ Excel มีการสร้าง Column Row สามารถใส่ข้อมูลต่างๆ ลงไปใน Cell ได้ ค านวณสูตร
ต่างๆ ได้ แต่วิธีการใช้สูตรค านวณจะแตกต่างจาก Excel ไม่ต้องติดตั้งที่เครื่อง สามารถใช้งานบน Web ได้ โดย
ไฟล์จะถูกบันทึกไว้ที่ Server ของ Google ท าให้สามารถเปิดใช้งานได้ ไม่ว่าจะอยู่ที่ใด เพียงมี Web browser
และ อินเตอร์เน็ต สามารถแชร์ไฟล์ให้ผู้อื่นร่วมใช้งานได้ และมีระบบ Real time Save อัตโนมัติ นอกจากนี้ยัง
สามารถ Save หรือ Export ออกมาใช้งานกับ Excel ที่เครื่องของเราได้อีกด้วย ท าให้การทำงานสะดวกสบาย
มากยิ่งขึ้น โดยการล็อกอินเข้าใช้งานในเว็บไซต์Google ด้วย google account หรือ gmail ก็สามารถเข้าไป
ทำงานได้
การสร้างเอกสาร spreadsheet
1. เข้าไปที่http://www.google.com หรือ http://www.gmail.com ลงชื่อเข้าใช้งาน
2. คลิกที่สัญลักษณ์ App Launcher หรือ Icon Apps
 • 01.png
  01.png (41.12 KiB) Viewed 400 times
3. เอกสารสเปรดชีต (spreadsheet)
เริ่มต้นจะปรากฏหน้าต่างเอกสารสเปรดชีต (spreadsheet) ให้ผู้ใช้พิมพ์ข้อความที่ต้องการ โดยหน้าจอ
และค าสั่งของเอกสารสเปรดชีต (spreadsheet) จะคล้ายคลึงกับโปรแกรมเอกเซล (Microsoft Excel) ดังภาพ
 • 02.png
  02.png (24.99 KiB) Viewed 400 times
4. การแก้ไขชื่อเอกสารสเปรดชีต (spreadsheet)
4.1 การแก้ไขชื่อเอกสารให้นำเม้าส์(mouse) ไปชี้ ที่ชื่อเอกสาร คือ "Untitled spreadsheet"
จะพบคำสั่ง Rename ดังภาพ (จะไม่มีคำสั่งบันทึก (save) หรือบันทึกเป็น (save as) เหมือนโปรแกรมเอ็กเซล
(Microsoft Excel) เพราะ Google จะบันทึกเอกสารอัตโนมัติ ตลอดเวลา)
 • 03.png
  03.png (21.6 KiB) Viewed 400 times
  04.png
  04.png (15.95 KiB) Viewed 400 times
4.2 ชื่อเอกสารจะเปลี่ยนเป็นชื่อใหม่คือ “ทดสอบ”
 • 05.png
  05.png (23.52 KiB) Viewed 400 times
5. เครื่องมือจัดการเอกสาร สเปรดชีต (spreadsheet) เบื้องต้น
5.1 เครื่องมือจัดการแผ่นงาน อยู่มุมล่างซ้ายของหน้า สามารถท าส าเนา เปลี่ยนชื่อ และ
ปรับต าแหน่ง ป้องกันแผ่นงาน รวมทั้งตั้งค่าการป้องกันแผ่นงานได้
 • 10.png
  10.png (36.42 KiB) Viewed 400 times
5.2 เครื่องมือปรับแต่งรูปแบบตัวเลข สามารถก าหนดลักษณะของตัวเลขในรูปแบบต่าง ๆ ได้ เช่น
สกุลเงิน ร้อยละ ทศนิยม วันที่ เวลา เป็นต้น
 • 11.png
  11.png (31.46 KiB) Viewed 400 times
5.3 เครื่องมือปรับแต่งแบบอักษร อยู่ด้านบนเหนือบริเวณแผ่นงาน สามารถปรับขนาด ลักษณะ และ
สีของตัวอักษรได้
 • 12.png
  12.png (19.23 KiB) Viewed 400 times
5.4 เครื่องมือปรับแต่งเซลล์ หรือช่องตาราง โดยสามารถปรับแต่งสี เส้นขอบ และการจัดเรียงตัวอักษร
ได้รวมถึงการผสานเซลล์ด้วย
 • 13.png
  13.png (15.99 KiB) Viewed 400 times

 • Similar Topics
  Replies
  Views
  Last post

Return to “Microsoft Office Knowledge & line & Etc”

Who is online

Users browsing this forum: facebook.com [Crawler] and 11 guests